Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
"Poprawa jakości i ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu -Działania szkoleniowe. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 21/21PN/2021

Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku o kodach: Część I -190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, Część II - 190801 - skratki, Część III - 190802 - zawartość piaskowników Gmina Opatówek Zp.In.271.13.2021

Obsługa serwisowa i naprawa awaryjna urządzeń instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/40/2021

Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.60.2021

Serwis analizatora TOC -L firmy Shimadzu Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/86/2021/AZP

Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.57.2021

Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i radiowych do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/637/U/21

Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa magazynu odczynników i odpadów chemicznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/146/2021

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia wraz z egzaminem dla studentów URSS z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince 2 Foundation dla CSS - KC-zp.272-320/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-320/21

Usługa druku Planera AGH 2021/2022 - Kc-zp.272- 204/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272- 204/21

Świadczenie usługi odbioru i transportu do Punktu Przeładunkowego odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271/52.2021

opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania pawilonu D-1 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż - KC-zp.272-304/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-304/21

Obsługa CAMO szybowców w Akademickim Ośrodków Szybowcowych w Bezmiechowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/153/2021

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i wyposażenia budynku przy ul. Leśnej 2 w Rzepinie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.2.2021

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich (FCB) realizowanych w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16 - KC-zp.272-331/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-331/21

Usługa szycia odzieży służbowej dla strażników i portierek PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/148/2021

przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia dla 4 osób "Funkcjonalność i obsługa oprogramowania ProCAST" w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-318/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-318/21

Usługa monitorowanego zwalczania szkodników oraz dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - II Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/04/Z/2021

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór autorski dla zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna" 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 103/2021

załadunek, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wraz z ich utylizacją, powstających w wyniku działalności prowadzonej przez jednostki AGH - KC-zp.272-230/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-230/21

Usługa dostarczenia biletu lotniczego Kraków-Chorwacja (Split)- Kraków dla WIMiC - KC-zp.272-340/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-340/21

Usługa dowozu i odwozu do Dziennego Domu Senior+ w Woli Drwińskiej GMINA DRWINIA ZP.271.4.2021

Zastosowanie Ansys Simplorer'a i solverów z grupy: Magnetic, Electrostatic, DC Conduction do modelowania zjawisk elektromagnetycznych oraz termicznych w programie Ansys Maxwell 2D/3D - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/78/2021/AZP

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP-09/2021

Świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu hospitalizowanych w obiektach położonych przy ul Wrzoska oraz Szpitala Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18, 60-235 Poznań wraz odbiór odpadów kuchennych powstałych w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych z grupy 20 01 08. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-18/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...