Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa sprzętu komputerowego. Datacomp_użytkownik testowy 10/ZP/2021

Dostawa specjalistycznych stołów laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do Laboratorium Maszyn Elektrycznych B57 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/215/2021

dostawę dygestorium -KC-zp.272-357/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-357/21

Dostawa maszyny czyszczącej dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/224/2021

Dostawa ciągnika rolniczego z kosiarką dla AOS w Bezmiechowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/222/2021

dostawa laboratoryjnego, ultradźwiękowego atomizera do wytwarzania proszków metali dla WIMiIP - KC-zp.272-352/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-352/21

Dostawa aparatury naukowo-badawczej: mikroskopu elektronowego oraz systemu analizy biomechanicznej i wirtualnej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/180/2021

Modernizacja stołów laboratoryjnych w sali B50 POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/214/2021

Sukcesywna dostawa odzieży roboczej,medycznej, obuwia i rekawic chcirurgicznych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-123/21

Dostawa central alarmowych dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.14.2021

Zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych na rok 2022 Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.18.2021

Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-39-2021

Sukcesywna dostawa środków czystości w okresie 12 miesięcy (zakup na 2021/2022) POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/201/2021

dostawa wyposażenia Zespołu Hal Technologicznych Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w systemy do druku 3D (drukarki 3D) - SLS, DLP i FDM, do testowania materiałów proszkowych, żywic oraz filamentów lub past za pomocą technik przyrostowego osadzania Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2900/D/21

Sukcesywny zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-127/21

Dostawa preparatów do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji skóry, ran, dezynfekcji powierzchni sprzętu i urządzeń medycznych w 10 pakietach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/15/21/M

Sukcesywne dostawy środków kontrastujących Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-38-2021

Dostawa aparatury badawczej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/197/2021

Dostawa odczynników Xpert Xpress SARS-COV2-10 w kierunku szybkiej diagnostyki SARS CoV-2, kompatybilnych z posiadanym aparatem GeneXpert XVI firmy Cepheid. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/T/27/21

Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach - postępowanie II Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 20/ZP/2021/K

Dostawa leków do Działu Farmacji Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/12/2021

Dostawa wyrobów do pielęgnacji pacjenta i opatrunki specjalistyczne w 14 pakietach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej Eap-2412/14/21/M

Dostawa wraz z wymianą agregatu spalinowo-elektrycznego o mocy znamionowej min 350Kva, MW stacji transformatorowej S-3 Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 41/TP/AK/2021

Dostawa, instalacja, uruchomienie i montaż lasera diodowego, Aparatu do leczenia polichromatycznym spolaryzowanym światłem niskoenergetycznym oraz Krwiokomory w ramach zadania inwestycyjnego Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 29/29PN/2021

Dostawa aparatury obliczeniowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/213/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...