Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa budynku szkoły podstawowej z przedszkolem wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową, wentylacja mechaniczną, odgromową, hydrantową, Budowa budynku Sali gimnastycznej wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, wentylacja mechaniczną, odgromową, oraz Budowa zewnętrznej infrastruktury technicznej obejmującej: wewnętrzny układ komunikacyjny (stanowiska postojowe, dojście i dojazd) kanalizację opadową, trzy zbiorniki rozsączające na wody opadowe, oświetlenie zewnętrzne, przebudowę infrastruktury technicznej w ramach zadania: Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osieczanach" Gmina Myślenice BZP/271/41/2022

"Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni" Gmina Koźminek RIR ZPiFS.271.2.4.2022

Remont sali wykładowej S-1 w budynku „S” Politechniki Rzeszowskiej, położonym przy ul. Powstańców Warszawy 10 w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/87/2022

UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SP. Z O.O. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. OUTiZP.260.16.2022

Zagospodarowanie terenu dzialki nr 1139/2 w Myślenicach, Obr.0003, trybuny sportowe przy boisku piłki plażowej w Myślenicach Gmina Myślenice BZP/271/47/2022

Budowa boiska sportowego w SP Dąbrowa Gmina Śrem BP.271.26.2022.BS

Przebudowa ciągu komunikacyjnego starego miasta ul. Kościuszki i ul. Wyszyńskiego, w formie zaprojektuj i wybuduj Gmina Śrem BP.271.29.2022.BS

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku „J” PRz – Etap II oraz w wybranych pomieszczeniach w budynkach: „P”, „L-28”, „K”, „A”, „ARCUS” (I piętro) – Etap I. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/91/2022

Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w formule zaprojektuj i wybuduj Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 7/ZP/2022/K

Remont pokrycia dachowego magazynu na bazie magazynowej Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/92/2022

Remont pomieszczeń z wymianą stolarki okiennej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40 w Poznaniu Wymiana okien na elewacji wschodniej pomiędzy piętrami 2-3, 3-4, 4-5 w budynku Collegium Martineum UAM Modernizacja pomieszczenia socjalnego 113B dla potrzeb dydaktycznych Wydziału Neofilologii UAM Remont pomieszczeń w budynku Collegium Maius UAM Remont dachów budynków UAM na Morasku w Poznaniu (Wydział Biologii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Geografii i Geologii, Wydział Fizyki, Wydział Chemii, Centrum Zaawansowanych Technologii, Wydział Historii) Wymiana płytek na kostkę brukową na parkingu przy budynku Collegium Novum UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/30/B/22

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Sosnowa w m. Szałe Gmina Opatówek Zp.In.271.7.2022

Zagospodarowanie turystyczne wzgórza GRZYBEK w Obornikach Śląskich – etap I GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.43.2022

Modernizacja dróg gminnych, obiektów mostowych oraz budowa drogi rowerowej relacji Woźniki-Dyrdy Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.7.2022

Remont drogi gminnej nr 200644K Ołpiny-Rożnowice w km 0+000 do 0+945 w miejscowości Ołpiny, Gmina Szerzyny Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.6.2022

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gmina Myślenice BZP/271/36/2022

Rozbudowa i modernizacja sieci wod-kan wraz z budową ujęcia wody w Gminie Gnojnik Gmina Gnojnik RIiD.271.2.2022

Rozbudowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie - etap II Gmina Śrem BP.271.25.2022.BS

Termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych CKU w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.2.4.2022

Wymiana nawierzchni bieżni stadionu lekkoatletycznego - modernizacja stadionu lekkoatletycznego AWF w Krakowie w formule zaprojektuj i wybuduj Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/19/BIP/2022

Remont pomieszczeń w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach - 2 zadania. Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach 06/ZP/2022/K

Remont elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - ETAP VII -elewacja A/E11, A/E17, A/E18 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/57/2022/AZP

Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: Część 1 - rozbiórka Zakładu Graficznego wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań, Część 2 - naprawa instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku UAM - Collegium Chemicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, Część 3 - modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku UAM - Collegium Biologicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Część 4 - remont pomieszczeń w budynku B Collegium Novum przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/22/B/22

Przebudowa , nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej - etap II Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.8.2022

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino - Psary na odcinku od km 3+489 do km 3+989 o długości 0,500 m Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ZDP.T.2930/8/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...