Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont ośrodka AGH w Łukęcinie woj. zachodniopomorskie - etap II - KC-zp.272-78/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-78/21

Dostawy sukcesywne immunoglobulin na okres 12 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 48/2021

Dostawa aparatu RTG Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/R/06/21

Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z zakresu technologii chmury obliczeniowej - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/51/2021/AZP

dostawy środków ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia oddziałów Covid na okres 2 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 69/2021/COVID-19

Dostawa leków: Tocilizumab i Alektynib Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-23/21

Dostawa kamery termowizyjnej z oprogramowaniem POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/67/2021

Dostawa aparatury badawczej metalograficznej wraz z wyposażeniem POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/68/2021

Dostawa sterylnego obłożenia pola operacyjnego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-21/21

Dostawa produktu leczniczego - Pembrolizumabum Szpital Specjalistyczny w Chorzowie TP/L/08/21

Dostawa odczyników chemicznych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/75/2021

przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-144/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-144/21

Wykonywanie przeglądów technicznych i napraw bieżących sprzętu i aparatury medycznej firmy DRAGER, będących w posiadaniu Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/2/2021

Dostawa aparatury do oznaczania gęstości helowej dla WEiP Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-86/21

przeprowadzenie certyfikowanego zawodowego szkolenia online Zaawansowany pakiet kursów modelowania procesów przemysłowych z wykorzystaniem pakietu Fluent - KC-zp.272-108/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-108/21

Analiza rdzeniowych osadów dennych w zakresie sumy DDT i ekstrahowalnych związków halogenoorganicznych (EOX) Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/38/2021/AZP

Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej dla inwestycji Zamiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń piwnicznych Wydziału Nawigacyjnego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/48/2021/AZP

Zakwaterowanie i wyżywienie kadry i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie podczas obozów letnich w roku akademickim 2020/2021 Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/04/2021

wynajem i serwis mat wejściowych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 36/2021

Dostawa źródeł promieniotwórczych do aparatu do brachyterapii HDR wraz z przeglądami technicznymi Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-10/21

Realizacja prac projektowych dla studentów II stopnia specjalności Technologie Offshorowe wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie na jednostkach wiertniczych w implementacji systemów zarządzania bezpieczeństwa jako Zarządcy Instalacji Offshorowych - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/30/2021/AZP

Usługa zapewnienia kapitana na jednostce r/V IMOR - zmiana I Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/24/2021/AZP

wykonanie usług w zakresie: a) diagnostyki konstrukcji lotniczych; b) badań nieniszczących i analizy sygnałów; c) metod eksperymentalnych i diagnostyki konstrukcji 1; d) metod eksperymentalnych i diagnostyki konstrukcji 2 dla WIMiR - KC-zp.272-100/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-100/21

sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu potwierdzeń odbioru oraz przesyłek rejestrowanych niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z opcją Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/244/U/21

dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu fotograficznego, karty pamięci, mikrofonu, stabilizatora do aparatu, statywu, torby do aparatu - KC-zp.272-82/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-82/21

1 2 3 4