Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
zakup wraz z dostawą do siedziby Kupującego odczynników chemicznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-309/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-309/21

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa koksu grubego w ilości 60 ton i węgla kamiennego w ilości 10 ton do kotłowni w budynku dydaktycznym przy ul. Drzymały 24 w Poznaniu oraz Stacji Ekologicznej w Jeziorach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3035/D/21

opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania pawilonu D-1 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż - KC-zp.272-304/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-304/21

Dostawa i montaż urządzeń elektro-nawigacyjnych na statek Horyzont II Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/84/2021/AZP

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i wyposażenia budynku przy ul. Leśnej 2 w Rzepinie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.2.2021

Projekt, budowa i integracja dydaktyczno-demonstracyjnej linii przemysłowej - Linia 4.0 zgodnie z zadaniem nr 17 (Linia 4.0) w ramach projektu REG - region uczący się nr POWR.03.05.00-00-ZR28/18 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/038/2021

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich (FCB) realizowanych w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16 - KC-zp.272-331/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-331/21

Remont nawierzchni przed pawilonami A-1, A-2 i A-4 na terenie AGH - KC-zp.272-312/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-312/21

Dostawa sukcesywna papieru i kartonów offsetowych na okres 12 miesięcy dla Oficyny Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/149/2021

Usługa szycia odzieży służbowej dla strażników i portierek PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/148/2021

Budowa skateparku i boiska do siatkówki plażowej wraz z komunikacją wewnętrzną i elementami małej architektury na działce nr 290/25, obr. 0001 Niepołomice, przy ul. Wałowej w Niepołomicach wg. Decyzji pozwolenia na budowę nr AB.6740.570.2021.SN Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz STWiORB. GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.20.2021

Dostawa 5 szt. Regulatorów przepływu gazów z zasilaczem, z oprogramowaniem dla instalacji metanizacji - KC-zp.272-278/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-278/21

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór autorski dla zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna" 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 103/2021

Dostawa przecinarki metalograficznej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-07/21

Dostawa kalibratora kamer termowizyjnych o dużej powierzchni emisyjnej, dostawa generatora funkcyjnego z przebiegami arbitralnymi (1 szt.), dostawa zestawu czterech przyrządów (zasilacz, generator, multimetr, oscyloskop), dostawa spektrofotometru UV/VIS POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/139/2021

Dostawa przystawki ATR jednoodbiciowej z kryształem DI i funkcją podglądu Politechnika Częstochowska ZP/ZN-06/21

Usługa dostarczenia biletu lotniczego Kraków-Chorwacja (Split)- Kraków dla WIMiC - KC-zp.272-340/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-340/21

Usługa dowozu i odwozu do Dziennego Domu Senior+ w Woli Drwińskiej GMINA DRWINIA ZP.271.4.2021

Zastosowanie Ansys Simplorer'a i solverów z grupy: Magnetic, Electrostatic, DC Conduction do modelowania zjawisk elektromagnetycznych oraz termicznych w programie Ansys Maxwell 2D/3D - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/78/2021/AZP

Konsultacje psychologa w ramach programu adaptacyjnego ADAPTER dla studentów AGH dla CSS- KC-zp.272-305/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-305/21

ZAPYTANIE OFERTOWE: dostawa samochodu używanego Skoda Octavia combi dla Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2981/D/21

Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej ulicy Wolności w Babienicy i ulicy Słonecznej w Mzykach Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.6.2021

Wykonanie przeglądów okresowych, badań i pomiarów technicznych instalacji odgromowych w obiektach Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/136/2021

Kurs modelowy IMO HAZMAT Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/76/2021/AZP

Dostawy materiałów do remontów i konserwacji 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 99/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...