Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2022.05.20
2022-06-22 godz. 10:30
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/515/U/22

2022.05.18
2022-06-14 godz. 11:00
Naprawa i konserwacji instalacji wentylacyjnych zlokalizowanych w obiektach MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-284/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-284/22

2022.05.17
2022-06-13 godz. 11:00
Wykonanie konserwacji i napraw bieżących instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-219/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-219/22

2022.05.17
2022-06-03 godz. 10:00
Wykonanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru SSP w obiektach UAM wraz z dokonaniem zgłoszeń i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/356/U/22

2022.05.20
2022-06-03 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu/warszatu z zakresu przedsiębiorczości inżynierskiej oraz z zakresu zakładania działalności gospodarczej o profilu inżynierskim dla studentów Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w ramach zadania "Droga do własnej firmy o profilu inżynierskim" realizowanego w projekcie "Droga do doskonałości - kompleksowy program wsparcia programu uczelni". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/052/2022

2022.05.20
2022-06-03 godz. 08:00
Naprawy sprzętu medycznego po diagnostyce oraz serwis i konserwacja zbiornika tlenu. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 67/2022

2022.05.19
2022-06-02 godz. 10:00
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu/warszatu z zakresu przedsiębiorczości inżynierskiej oraz z zakresu zakładania działalności gospodarczej o profilu inżynierskim dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w ramach zadania "Droga do własnej firmy o profilu inżynierskim" realizowanego w projekcie "Droga do doskonałości - kompleksowy program wsparcia programu uczelni". Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/051/2022

2022.05.20
2022-06-01 godz. 10:00
Szkolenie z zakresu wybranych narzędzi pakietu Ansys Workbench oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEIP dla 2 osób w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 KC-zp.272-156/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-156/22

2022.05.16
2022-06-01 godz. 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. ,,Modernizacja instalacji elektroenergetycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań" SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/24/2022

0001.01.01
2022-05-30 godz. 11:00
Modernizacja przenośnego zestawu rentgenowskiego (RTG) VISION MK5 z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.17.2022

0001.01.01
2022-05-30 godz. 10:00
Usługa wsparcia serwisowego i asysty technicznej urządzeń PALO-ALTO PA-5220 dla Biblioteki Narodowej w Warszawie Biblioteka Narodowa XIV.263.5.2022

2022.05.10
2022-05-30 godz. 10:00
Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu "Za Życiem" w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w 2022 roku - II POSTĘPOWANIE Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.40.2022.AŚ

2022.05.02
2022-05-30 godz. 10:00
Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, w tym niebezpiecznych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ZP-271-18/22

2022.05.18
2022-05-30 godz. 09:00
Usługa szkolenia z programu Ansys Mechanical i Ansys CFD dla kadry dydaktycznej AGH - Kc-zp.272-119/22. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-119/22

2022.05.18
2022-05-30 godz. 09:00
Usługa dostarczania karnetów na usługi rekreacyjne i sportowe dla AGH, ACK Cyfronet AGH i Narodowego Centrum Nauki - Kc-zp.272--292/22. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272--292/22

0001.01.01
2022-05-27 godz. 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej remontu na obiektach grobownictwa wojennego w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.16.2022

0001.01.01
2022-05-27 godz. 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy i adaptacji budynku technicznego oraz remontu budynku garażowo-technicznego zlokalizowanych przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.18.2022

2022.05.13
2022-05-27 godz. 10:30
Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.27.2022.MT

2022.05.11
2022-05-27 godz. 10:30
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.25.2022.MT

2022.05.19
2022-05-27 godz. 10:00
Obóz młodzieżowy dla dzieci pracowników Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/112/2022

2022.05.19
2022-05-27 godz. 10:00
Świadczenie usług ekspozycji i druku na nośnikach outdoorowych na potrzeby promocji wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowego w 2022 roku Krakowskie Biuro Festiwalowe DZP-271-19/2022

2022.05.06
2022-05-27 godz. 10:00
zapewnienie dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych w obiektach Wykonawcy oraz podmiotów z nim współpracujących dla pracowników, emerytów i rencistów, osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz ich dzieci Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/518/U/22

2022.05.18
2022-05-27 godz. 10:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice - Ucieszków na odcinku Karchów-Ucieszków" - III POSTĘPOWANIE Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.42.2022.MS

2022.05.18
2022-05-27 godz. 10:00
Przeniesienie klimatyzatorów ze Szpitala przy ul B. Krysiewicza 7/8 do Szpitala Sw. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-114/22

2022.04.25
2022-05-27 godz. 09:00
Udzielenie Gminie Szerzyny kredytu długoterminowego w 2022 r. Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.5.2022

1 2 3