Szczegóły ogłoszenia

FER.271.6.2022

"Remont drogi gminnej nr 200644K Ołpiny-Rożnowice w km 0+000 do 0+945 w miejscowości Ołpiny, Gmina Szerzyny"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 109,0 2022.04.22 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - droga Ołpiny Rożnowice doc 60,3 2022.04.22 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2022.04.22 21
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2022.04.22 22
załącznik nr 3 formularz ofertowy doc 49,5 2022.04.22 22
załącznik nr 4 projekt umowy docx 37,9 2022.04.22 23
załącznik nr 6 STWIORB pdf 1189,2 2022.04.22 21
załącznik nr 7 projekt stałej zmiany organizacji ruchu pdf 3788,7 2022.04.22 23
załącznik nr 8 przedmiar robót pdf 175,1 2022.04.22 23
załącznik nr 9 wykaz robót budowlanych docx 19,4 2022.04.22 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,4 2022.05.10 12
Informacja z otwarcia ofert doc 18,2 2022.05.10 12

Pobierz wszystkie dokumenty