Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa sieci ciepłowniczej usytuowanej na terenie AMG przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Akademia Morska w Gdyni CRZP/76/2017/AEZ

wykonanie analizy rynku na potrzeby wybrania partnera do realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt.: System active-safety dla pojazdów samochodowych w oparciu o indywidualny model kierowcy Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-492/17

Świadczenie z prawem opcji: usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz dostawa fabrycznie nowych modemów/ routerów w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/1928/U/17

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektów małej retencji w Nadleśnictwa Międzychód w ramach programu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.4.2017

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wykonanych na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego II Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-58/17

Usługi hotelarsko-gastronomiczne dla potrzeb konferencji organizowanych w dniach 27-29 września 2017 r. przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-07/17

Świadczenie usługi polegającej na przewozie uczniów do szkół podstawowych i Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy położonych na terenie gminy Pokrzywnica w roku szkolnym 2017/2018 Gmina Pokrzywnia RI.271.1.8.2017

Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowy pomieszczeń Stołówki Studenckiej dla potrzeb Wydziału Chemicznego i Studenckich Kół Naukowych wraz z projektem budowy nowego wejścia ewakuacyjnego z budynku POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/184/2017

Korzystanie z pływalni krytej na terenie Rzeszowa przwz studentów Politechniki Rzeszowskiej uczestniczących w zajęciach dydaktycznych z wychowania fizycznego w roku akademicki 2017/2018. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/180/2017

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/065/2017

Ochrona Osiedla Studenckiego PRz tj. domów studenckich: Alchemik, Promień, Akapit, Pingwin, Ikar, Nestor, parkingi i tereny przyległe do wymienionych budynków. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/142/2017

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej: "Rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z projektem wyposażenia" SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/56/2017

Druk okładek dla Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/U-19/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: ochrona budynków Collegium Polonicum w Słubicach - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/989/U/17

opracowanie dynamicznych modeli symulacyjnych dla kompleksu miocenu autochtonicznego w rejonie Kramarzówki oraz utworów fliszu karpackiego w rejonie Soli w aspekcie udostępniania i eksploatacji akumulacji niekonwencjonalnych węglowodorów - KC-zp.272-425/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-425/17

Wykonanie wraz z dostawą folderu Muzeum Powstania Warszawskiego oraz przewodnika po Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.15.2017

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorami autorskimi dla zadania pt.: "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktyczno- administracyjnego (galeria GIL) W-7 (10-36) Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: " Nadbudowa budynku Galerii "GIL" bud. (10-36) ul. Warszawska 24 w Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/060/2017

świadczenie usług hotelowych w zakresie udostępniania miejsc noclegowych dla Pacjentów Centrum Radioterapii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDZMIZP-2375/05/07/01/2017

Zamówienie na usługi społeczne : Wynajem centrum konferencyjnego oraz zapewnienie usług gastronomicznych na potrzeby konferencji naukowej XI International Conference on Computational Heat and Mass Transfer 2018 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych, Faks 012/628-20-72 Email: zampub@pk.edu.pl KA-2/063/2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Chęciny" Gmina Chęciny ZP-IX.271.8.2017.PN

Opracowanie dokumentacji projektowej ,,Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej w bud. nr 3, piętro III- strona północna" 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 58/2017

Wdrożenie koncentratora metadanych - Zakup koncentratora metadanych wraz z licencjami Biblioteka Narodowa XIV/264/10/17

Odnowienie i uzupełnienie brakujących słupków oddziałowych na terenie Nadleśnictwa Płońsk Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.9.2017

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz holu w budynku DS. Jowita UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ZP/615/U/1/2017

Druk i dostawa jednego numeru Biuletynu Informacji Studentów AGH - KC-zp.272-295/17 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-295/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...