Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostepnieniem kontenerów Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/27/2020

Zakup usługi w zakresie sprzątania budynku, utrzymania terenów zielonych, sprzątania i odśnieżania chodników i parkingów, dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, Poliklinika w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/23/11/01/2020

Zabezpieczenie dozoru budynków na terenie Szpitala Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/28/2020

Przeglądy techniczne aparatury medycznej Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/28/P/2020

Usługa świadczenia usług prawnych (pomocy prawnej) na rzecz Wydziału IEiT na okres 12 miesięcy - KC-zp.272-754/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-754/20

Usługa szkolenia w zakresie komunikacji/zarządzania zespołem dla nauczycieli oraz pracowników zarządzających/administracyjnych AGH w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II, nr POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-735/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-735/20

usługa szkolenia w zakresie Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy wg ISO 45001:2018 wraz z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem certyfikatów przez jednostkę certyfikującą - KC-zp.272-727/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-727/20

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łąck w roku 2021 - III edycja Nadleśnictwo Łąck SA.271.16.2020

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla Kuchni Centralnej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/96/2020

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu Projektu "Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia" "EKO-DRWINIA,, Sp. z o.o. ZP.ED.271.1.2020

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń dla Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-17/20

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne :Przeprowadzenie kursu/warsztatu z zakresu przedsiębiorczości inżynierskiej oraz z zakresu zakładania działalności gospodarczej o profilu inżynierskim dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalności Przemysłowej i w ochronie środowiska, w ramach zadania "Droga do własnej firmy o profilu inżynierskim" realizowanego w projekcie POWER Droga do doskonałości Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/117/2020

Świadczenie usług hotelarskich dla pacjentów poddawanych radioterapii i chemioterapii oraz dla osób oddelegowanych przez Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-51/20

Usługa szkolenia podnoszącego kompetencje pracowników AGH w zakresie języka angielskiego w ramach POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-730/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-730/20

Pełnienie ochrony zbiorów Muzeum Niepołomickiego oraz dzieł sztuki Muzeum Narodowego w Krakowie eksponowanych na Zamku Królewskim w Niepołomicach GMINA NIEPOŁOMICE ZPMN.271.2.2020

Prenumerata czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej na 2021r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/401/2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne : Przeprowadzenie kursu/warsztatu z zakresu przedsiębiorczości inżynierskiej oraz z zakresu zakładania działalności gospodarczej o profilu inżynierskim dla studentów kierunku Architektura Krajobrazu w ramach zadania "Droga do własnej firmy o profilu inżynierskim" realizowanego w projekcie POWER Droga do doskonałości Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/115/2020

Usługa ochrony osób i mienia w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/02/US/2020

OGŁOSZENIE SPOŁĘCZNE - Usługa szkolenia w zakresie obsługi programu AutoCAD wraz z przeprowadzeniem egzaminów i wystawieniem certyfikatów I i II stopnia (Międzynarodowych Certyfikatów CAD firmy Autodesk) - KC-zp.272-726/20. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-726/20

Usługa szkolenia dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych AGH (w szczególności Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH) w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-751/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-751/20

Przeprowadzenie indywidualnych konwersacji w języku angielskim z Native Speakerem dla kadry dyd. WCh PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/402/2020

Usługa polegająca na przeprowadzeniu certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-M POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/400/2020

Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości dróg i terenów stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w latach 2021÷2023 - II POSTĘPOWANIE Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.159.2020.MS

Usługa transportu przewozowego na rzecz jednostek organizacyjnych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-271/20

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka w roku 2021- przetarg II". PGL LP Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka SA.270.5.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...