Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie: 1. Przystosowanie łazienek ogólnodostepnych na potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 2. Remont Kuchni Centralnej 3. Remont pomieszczeń w Budynku Tlenowni SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/12/2021

Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E.Warmińskiego w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-18-2021

Usługa wsparcia serwisowego i asysty technicznej urządzeń PALO-ALTO PA-5220 wraz z zakupem licencji DNS Security dla Biblioteki Narodowej w Warszawie Biblioteka Narodowa XIV.263.2.2021

Usługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla platformy pamięci masowych Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej w Warszawie Biblioteka Narodowa XIV.263.3.2021

Usługa utrzymania czystości i porządku na terenie zewnętrznym Szpitala wraz z całodobowym utrzymaniem czystości na terenie lądowiska dla helikopterów Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/8/2021

Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z zakresu technologii chmury obliczeniowej - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/51/2021/AZP

Aktualizacja systemu Infomedica część Administracyjna do obowiązujących przepisów prawa Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-14-2021

Świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu hospitalizowanych w obiektach położonych przy ul Wrzoska oraz Szpitala Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18, 60-235 Poznań wraz odbiór odpadów kuchennych powstałych w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych z grupy 20 01 08. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-07/21

Zaprojektowanie i wybudowanie stacji transformatorowej o mocy 400 kW, dostawa dwóch transformatorów Szpital Specjalistyczny w Chorzowie WR/ST/09/21

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) pochodzących z ZUOK w Starym Lubiejewie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DO.260.13.2021

Organizacja serii szkoleń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/60/2021

Koszenie poboczy dróg na terenie Miasta i Gminy Serock w roku 2021 MIEJSKO GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU MGZGK.1711.4.2021

Odbiór odpadów medycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ZP.261.09.2021

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Laboratorium szpitalnego w budynku nr 6 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 68/2021

Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E.Warmińskiego w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-15-2021

Usługa przeprowadzenia szkoleń 1. Oracle Database 19c: SQL Workshop oraz 2. Oracle Database 12c R2: Administration Workshop Ed3 w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z308/17 - KC-zp.272-102/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-102/21

przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-144/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-144/21

Wykonywanie przeglądów technicznych i napraw bieżących sprzętu i aparatury medycznej firmy DRAGER, będących w posiadaniu Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/2/2021

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/8/2021

przeprowadzenie certyfikowanego zawodowego szkolenia online Zaawansowany pakiet kursów modelowania procesów przemysłowych z wykorzystaniem pakietu Fluent - KC-zp.272-108/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-108/21

Dzierżawa i świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej 15 fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu Obsługi Wydruku. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/46/2021

Analiza rdzeniowych osadów dennych w zakresie sumy DDT i ekstrahowalnych związków halogenoorganicznych (EOX) Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/38/2021/AZP

Przeprowadzenie szkolenia – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw z elementami e-logistyki, zarządzaniem magazynowym, optymalizacją zapasów, zarządzaniem transportem - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/43/2021/AZP

Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej dla inwestycji Zamiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń piwnicznych Wydziału Nawigacyjnego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/48/2021/AZP

Zakwaterowanie i wyżywienie kadry i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie podczas obozów letnich w roku akademickim 2020/2021 Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/04/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...