Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2021.03.31
2021-05-04 godz. 09:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie: 1. Przystosowanie łazienek ogólnodostepnych na potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 2. Remont Kuchni Centralnej 3. Remont pomieszczeń w Budynku Tlenowni SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/12/2021

2021.03.30
2021-04-30 godz. 10:30
usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/202/U/21

2021.03.30
2021-04-30 godz. 10:00
Usługa zapewnienia kapitana na jednostce r/V IMOR - zmiana I Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/24/2021/AZP

2021.03.03
2021-04-30 godz. 09:00
Świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu hospitalizowanych w obiektach położonych przy ul Wrzoska oraz Szpitala Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18, 60-235 Poznań wraz odbiór odpadów kuchennych powstałych w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych z grupy 20 01 08. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-07/21

2021.04.12
2021-04-28 godz. 10:00
organizacja i przeprowadzenie 3 szkoleń w języku angielskim lub/i języku polskim na potrzeby projektu w programie NAWA STER Umiędzynarodowienie szkół doktorskich pt.: Towards the internationalisation of the Doctoral School of AMU Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/369/U/21

2021.03.26
2021-04-28 godz. 08:30
Wykonanie okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 24/2021

0001.01.01
2021-04-27 godz. 12:00
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 950 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek Miasto Ostrów Mazowiecka RG-Z.271.13.2021

2021.04.12
2021-04-27 godz. 10:00
Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM - 7 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/169/U/21

2021.03.31
2021-04-22 godz. 10:00
sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu potwierdzeń odbioru oraz przesyłek rejestrowanych niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z opcją Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/244/U/21

2021.04.12
2021-04-22 godz. 10:00
Usługa monitorowanego zwalczania szkodników oraz dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/02/Z/2021

2021.04.06
2021-04-22 godz. 08:55
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Laboratorium szpitalnego w budynku nr 6 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 42/2021

2021.04.06
2021-04-20 godz. 09:30
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów kształcących kompetencje w zakresie przedsiębiorczości - zakładania startupów metodą Lean Startup, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-12/21. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-12/21

0001.01.01
2021-04-20 godz. 09:00
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/4/2021

2021.04.06
2021-04-19 godz. 09:30
Usługa przeprowadzenia szkoleń i egzaminów dla kadry dydaktycznej WIEiT, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Kc-zp.272-003/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-003/21

0001.01.01
2021-04-16 godz. 10:00
Wykonanie druku magazynu "PAPIER ASP" wraz z dostawą do magazynu ASP w Katowicach (ul. Raciborska 50) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ASP-DA-ZP-02-2021

0001.01.01
2021-04-16 godz. 08:00
Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Śremskich Odlewników (część I), w Miejskim Parku im. Powastańców Wielkopolskich w Śremie (część II), w Miejskim Parku Ekologicznym im. W. Puchalskiego w Śremie (część III), wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego nad rzeką Wartą - Promenada oraz ul. Nadbrzeżna w Śremie (część IV), w rejonie Jeziora Grzymisławskiego oraz Odlewni Żeliwa w Śremie (część V) Gmina Śrem BP.271.17.2021.BS

2021.04.07
2021-04-16 godz. 08:00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annopol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka, wraz z przebudową mostu nr JNI 01020450 w km 14+115. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.4.2021

2021.04.02
2021-04-15 godz. 12:00
USŁUGA CAŁODZIENNEGO KOMPLEKSOWEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI PALIATYWNEJ IM. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 02/PN/2021

2021.04.01
2021-04-15 godz. 10:30
Przeprowadzenie warsztatów dla studentów/ek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" Politechnika Częstochowska ZP/US-02/21

0001.01.01
2021-04-15 godz. 09:00
Odbiór odpadów medycznych i żywnościowych z jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.38-4/21

2021.03.31
2021-04-14 godz. 11:30
Usługa przeprowadzki wielokomorowej aparatury ultrawysokiej próżni Zespołu Nanostruktur Powierzchniowych, Katedry Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - Kc-zp.272-65/21. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-65/21

2021.04.06
2021-04-14 godz. 11:00
przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-87/21. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-87/21

2021.04.02
2021-04-14 godz. 10:00
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. AZP/01/P/2021

0001.01.01
2021-04-14 godz. 10:00
Koszenie terenów zielonych na obszarze Miasta i Gminy Serock w roku 2021 MIEJSKO GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU MGZGK.1711.3.2021

2021.03.12
2021-04-14 godz. 09:30
Usługa składu, łamania i druku Biuletynu AGH - Magazynu Infomacyjnego AGH - 13 wydań 2021/2022 - Kc-zp.272-22/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-22/21

1 2