Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa leśnej drogi dojazdowej o nawierzchni tłuczniowej w leśnictwie Mazańczyce o długości około 2,0 km. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież SA.270.2.3.2020

Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny Gmina Chęciny ZP-IX.271.2.2020.PN

Wykonanie drenażu i alejek na cmentarzu komunalnym w m. Jawornik, gmina Myślenice. Gmina Myślenice INW.271.1.20.2020

"Utrzymanie i konserwacja leśnych dróg gruntowych na terenie Nadleśnictwa Kłodawa 2020" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S.270.11.2020

Zawarcie umowy ramowej o wykonywanie robót remontowych w okresie 12 miesięcy w obiektach Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/76/2020

Budowa otwartego zbiornika p. poż. o pojemności 220m3 na cele przeciwpożarowe z funkcją poidła dla zwierzyny leśnej, budowa placu manewrowego o pow. 420m2 wraz z punktem czerpania wody (studnią głębinową) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.2.1.2020

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Głogoczów na dz. nr 1079/1, 1080, 1559/2, 1554 - gmina Myślenice Gmina Myślenice INW.271.17.2020

Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/7/2020

Zrównoważona mobilność miejska – budowa ścieżek rowerowych Gmina Chęciny ZP-IX.271.1.2020.PN

Wykonanie robót budowlanych dla zadań realizowanych w ramach projektu pod nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS.02.01.00-00-0006/16-00) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje SA.270.10.2019.S3

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.2.2020

Remont i konserwacja na terenie Nadleśnictwa Barlinek urządzeń wodnych w ramach małej retencji Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.17.2020

Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/66/2020

Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła. Powiat Głubczycki OR.272.2.2020

Umocnienie dna i skarp rowu wzdłuż ul. Solidarności w km 0+085 do km 0+389,99. Gmina Myślenice INW.271.1.16.2020

Budowa platformy widokowej na Coglowej Górze w Woźnikach oraz zagospodarowanie miejsca wokół platformy w systemie zaprojektuj i wybuduj. Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.6.2020

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Gnojnik. Etap I- rurociąg wodociągowy dz. 160 mm PE100, RC, SDR11, odc. A-B Gmina Gnojnik RIiD.271.1.2020

Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki - Lubsza nr 2336S Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.5.2020

Remont instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła Ii 3 w Gdyni - ETAP V - hol wejściowy, portiernia, pomieszczenie 401 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/33/2020/AZP

Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2020 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu I / 2 / 2020

Budowa budynków biurowych (pojedyncze oraz podwójne kancelarie leśne w technologii drewnianej z prefabrykowanych elementów modułowych) dla Nadleśnictw Barlinek, Bierzwnik, Głusko, Karwin, Skwierzyna oraz Strzelce Krajeńskie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.11.2020

Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gmina Myślenice BZP/271/12/2020

Remont holu wejściowego, klatki schodowej, portierni w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - ETAP I - remont posadzki Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/35/2020/AZP

Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/200/2019/AEZ

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu I / 1 / 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...