Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
gdfgdf Datacomp_użytkownik testowy 51/2018

Dostawa i wymiana drzwi w pomieszczeniach 108a i 108b bud. L PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/350/2018

Zadanie nr 3 "Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą" Cz. 1 "Przebudowa i budowa pompowni wraz z zbiornikiem wody w miejscowości Zagórze wraz z budową kanału przelotowo-spustowego ze zbiorników". Cz. 2 "Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowości Zagórze, przysiółek Kawcze". Cz. 3 "Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w miejscowości Podłęże" realizowanej w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE" WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o. ZP.WN.271.8.2018

Wymiana wykładzin w pomieszczeniach D10A, D203C oraz D108 w budynku D Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/372/2018

Remont układu drogowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z remontem sieci wodociągowej i oświetlenia zewnętrznego SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/SZP/73/2018

Budowa strategicznego punktu poboru wody na cele p.poż. na zachodnim brzegu Jeziora Piaski, działka nr ewidencyjny 385, 288, obręb Brzózki, gmina Nowe Warpno, powiat policki . Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.1.39.2018

Modernizacja okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego w obszarze Zespołu Poradni Specjalistycznych w ramach projektu pn. " Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/50/Rb/Nu/A/2018

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Cyberbezpieczeństwa w paw. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-548/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-548/18

Roboty melioracyjne - konserwacyjne w Nadleśnictwie Nowogard Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard S.270.1.8.2018

Modernizacja pomieszczenia nr 3 na salkę kinową w budynku DS-4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa pomieszczenia nr 3 na salkę kinową w budynku DS-4 (21-7) ul.Skarżyńskiego Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/140/2018

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki l-ctwa Piasek. V postępowanie. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.22.2018

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki l-ctwa Krzywina. IV postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.21.2018

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Widuchowa wraz z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 31. V postępowanie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna S.270.1.19.2018

Wymiana wykładzin w pomieszczeniach D10A, D203C oraz D108 w budynku D Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/359/2018

Rekultywacja terenów zielonych, remont boisk sportowych, ciągów komunikacyjnych, parkingów oraz elementów małej architektury na terenie Osiedla Studenckiego PK przy ul.Skarżyńskiego w Krakowie Etap I oraz instalacje zewnętrzne i przyłącza wewnątrz budynków z zabezpieczeniem kabli NN i SN w ramach zadania inwestycyjnego pn..: "Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury wokół Domów Studenckich PK, ul. Skarżyńskiego, Kraków".- ETAP I Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/136/2018

Remont pomieszczeń służbowych, dachu oraz utwardzenie terenu wraz z wykonaniem ocieplenia i opaski z kostki strażnicy na posesji JRG w Bełżycach Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie MKT.2370.5.2018

Remont pomieszczeń 412-417 w budynku 10-19 (W-2), Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w Krakowie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/133/2018

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Drwinia GMINA DRWINIA ZP.271.22.2018

Bieżąca konserwacja dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko w 2018 r. - etap II Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko S.270.2.10.2018

Remont Kliniki Onkologii i Kliniki Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów w Centrum Onkologii -Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Garncarskiej nr 9 i nr 15/17 w Krakowie wraz z dostawą i instalacją sprzętów wbudowanych lub wymagających specjalistycznych instalacji Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-77/18

Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/335/2018

Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/332/2018

Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Barlinek Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek SA.270.2.6.2018.SAg

Budowa parkingu dla samochodów osobowych i budowa drogi dojazdowej wraz z instalacją oświetlenia przy ul. Życzkowskiego w Krakowie - ETAP 1 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/131/2018

Budowa boiska multisportowego przy szkole podstawowej w Kamienicy Urząd Miejski w Woźnikach GK 271.19.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...