Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa drogi gminnej publicznej w km od 0+147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice, gmina Myślenice, powiat Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/25/2020

Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/121/2020

Wykonanie robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych UAM (Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/33/B/20

Budowa drogi gminnej publicznej w km od 0+147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice, gmina Myślenice, powiat Myślenice Gmina Myślenice BZP/271/23/2020

Wykonanie instalacji gazu i kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Drogini Gmina Myślenice BZP/271/22/2020

Remont budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na Klub Seniora (II) Wójt Gminy Kuryłówka IN.271.66.3.2020

Zabudowa rowu przydrożnego oraz budowa chodnika na odcinku 400mb w ciągu drogi powiatowej nr 1216O w miejscowości Gołuszowice na działce o nr ewid. 667/3 - etap I odcinek około 150mb Powiat Głubczycki OR.272..3.2020

Przebudowa drogi gminnej nr 191027C w miejscowości Patrówek- granica województwa od km 0+000 do km 0+947 Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.08.2020.MH

Przebudowa północnej części budynku w zakresie budowy instalacji wentylacji oraz dostosowania korytarza do aktualnych przepisów ppoż. oraz przebudowa części pomieszczeń, dachu oraz terenu dla potrzeb wydziałów w bud. D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-177/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-177/20

naprawa elewacji budynków WCZT polegająca na skuciu i uzupełnieniu odspojonych płytek elewacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/23/B/20

Wykonanie przebudowy fundamentu pod maszynę wytrzymałościową ZD-100 - laboratorium WBIŚ i A Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/116/2020

Odbiór i wywóz do utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z terenu administrowanego przez Nadleśnictwo Głusko Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko ZG.270.1.11.2020

wykonywanie bieżących napraw kanalizacji zewnętrznej w części instalacyjnej i drogowej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-189/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-189/20

Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 15/2020/III

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją strefy siłowni plenerowej – I etap prac realizowanych w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu – utwardzenie istniejącej drogi wewnętrznej, budowa siłowni plenerowej, budowa 12 miejsc parkingowych Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.36.2020.MS

Budowa dźwigu od strony bloku Ł i bloku A na terenie CSKMSWIA (projekt i realizacja) nadzór autorski. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie CSKDzMIZP-2375/13/03/02/2020

Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-188/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-188/20

Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku Strefy studenta na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/RB-02/20

Remont 4 mieszkań w budynku R Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/79/2020

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją II etapu zadania pn.: Budowa instalacji hydrantów wewnętrznych dla celów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 36 w Kędzierzynie-Koźlu Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.26.24.2020.MS

Przebudowa Domu studenckiego PINGWIN Politechniki Rzeszowskiej wraz z wykonaniem obudowy 2 zewnętrznych klatek schodowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/90/2020

Budowa budynku Uczelnianego Archiwum Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/91/2020

Wymiana niesprawnych opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Osiedla Studenckiego Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/15/B/20

Remont sali wykładowej nr 203 w pawilonie A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-169/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-169/20

"Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej, w celu utworzenia pracowni budowlanej", realizowane w ramach projektu "Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.1.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...