Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego do oddziału i poradni Geriatrycznej ujęta w dwóch zadaniach asortymentowych w ramach projektu Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym- SPR Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/08/D/P/AC/2021

Przeprowadzenie cyklu szkoleń prowadzonych przez Nadleśnictwo Rzepin z zakresu UAVO w celu uzyskania kompetencji pilota bezzałogowych statków powietrznych Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.1.2021

Przeprowadzenie wykładów oraz zajęć laboratoryjnych z zakresu technologii chmury obliczeniowej Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/15/2021/AZP

Sukcesywna dostawa okładek na dyplomy oraz teczek akt studenta dla Politechniki Rzeszowskiej przez okres 36 miesięcy. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/12/2021

Sukcesywna dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-18/21

Wykonanie analiz symulacji numerycznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/13/2021

Dostawa 15 sztuk fabrycznie nowych wózków inwalidzkich transportowych dla PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/5/2021

Dostawy sukcesywne środków czystości - polimerów 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 6/2021

Wykonanie dokumentacji projektowej izolacji ścian fundamentowych budynku Wydziału Nawigacyjnego przy AL. Jana Pawła II 3 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych. Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/8/2021/AZP

Dostawa materiałów do budowy uniwersalnej centrali filtracyjnej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/9/2021

Realizacja prac projektowych dla studentów I stopnia Wydział Nawigacyjny specjalność Transport Morski wraz z przedstawicielami pracodawców mających doświadczenie zawodowe na statkach wybranych typów - 6 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/6/2021/AZP

Wykonanie projektu układu hydraulicznego podnośnika koszowego. Wykonanie układu sterowania podnośnika koszowego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/7/2021

Szkolenia certyfikowane AUTDESK dla studentów Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/8/2021

Usługa remontu śmigła - Śmigło McCauley B2D34C213-B, S/N: 990224 po resursie 2000h POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/1/2021

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2021 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/110/2020/AZP

Usługi hotelarskie w zakresie organizacji przez Uniwersytet Morski w Gdyni XX Krajowej Konferencji Elektroniki Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/2/2021/AZP

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/3/2021

Dostawa prowiantu na statki szkoleniowe UMG w roku 2021 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/195/2020/AZP

Dostawa i wdrożenie sytemu informatycznego do zarządzania pracą laboratorium Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/201/2020/AZP

sukcesywna dostawa środków czystości do obiektów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/256/D/21

Dostawa autorefraktometru z tonometrem bezdotykowym (komplet) 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 4/2021

dostawa sieci laboratoriów cyberbezpieczeństwa CyberChain Segment Security Operations Center - KC-zp.272-705/20 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-705/20

Przetarg nieograniczony na na zakup i dostawę Tomografu Komputerowego II dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 38/38 PN/ 2020. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 38/38PN/2020

Dostawa serwera pamięci masowej typu All-flash dla MSK CzestMAN Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/DK-51/20

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: ,,Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/ZO-01/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...