Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przegląd sprężarki. Wykonanie usługi wtrysku modeli woskowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/143/2019

Dostawa próbek i paneli kompozytowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/64/2019

Dostawa rocznej specjalistycznej ogólnouczelnianej licencji NI Academic Site License lub równowaznej dla jednostek AGH. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-223/19

Termomodernizacja budynku leśniczówki Tarnów - drugie postępowanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC SA.270.102.2019

Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z jego odbudową z przeznaczeniem na cele magazynowe, na terenie działki nr ewid. 535/2, położonej w Zalesiu, obręb Zalesie, gm. Police. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież S.270.11.2019

Dostawa gadżetów konferencyjnych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - TransNav 2019 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/92/2019/AEZ

naprawa i konserwacja instalacji wentylacyjnych zlokalizowanych w obiektach MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-219/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-219/19

Dostawa drobnego sprzętu, materiałów i odczynników medycznych 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 54/2019

Montaż, uruchomienie oraz utrzymanie stacji rowerowej wraz z osprzętem Politechnika Częstochowska ZP/ZO-02/19

Utwardzenie terenu pod zaplecze szatniowo - socjalne boiska piłkarskiego wraz z dostawą i montażem kontenerów - 1 zestaw Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/05/2019

Remont poziomów kanalizacji w poziomie piwnic części północnej pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-266/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-266/19

Opieka nad dziećmi z zespołem Aspergera w trakcie warsztatów edukacyjnych. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/063/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń LPD (lokalne punkty dystrybucyjne) w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego przy ul. Jana Pawła II 3 w Gdyni Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/83/2019/AEZ

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych gospodarstwa domowego do jednostek organizacyjnych UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1807/D/19

Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Certyfikowane szkolenie szybkie prototypowanie jako element koncepcji Przemysł 4.0 dla studentów WBMiL POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/S/137/2019

Dostawa zestawów diagnostycznych.Dostawa zestawu do syntezy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/141/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy pomieszczeń piwnicznych na Magazyn i Archiwum w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/81/2019/AEZ

Pełny (gotowy do pomiaru) jednokanałowy zestawu pH-metru wraz ze statywem, mieszadłem i elektrodami - KC-zp.272-249/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-249/19

Dostawa dwóch komputerów stacjonarnych (stacji roboczych) wraz z monitorami do Działu Inwestycji i Remontów DT-2 w budynku W-8 (10-45) Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/042/2019

Remont instalacji wodnej w poziomie piwnic pawilonu A-1 - KC-zp.272-265/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-265/19

Sukcesywne dostawy leków do programów lekowych Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-19-2019

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań wynikających z realizacji projektu Najlepsi z Najlepszych 3.0 w ramach POWER dla studentów WEiP KC-zp.272-292/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-292/19

Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 12 miesięcy dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/90/2019

Usługa drukowania publikacji uczelnianych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/82/2019/AEZ

Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Gminie Woźniki - zagospodarowanie zdegradowanego terenu wzdłuż potoku Łana na potrzeby utworzenia przestrzeni publicznej Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.4.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...