Szczegóły zamawiającego

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Ulica, numer: os. Na Skarpie 66

Kod pocztowy: 31-913

Miejscowość: Kraków

Telefon: (12 ) 622 94 13, 622 94 87

Fax: (12 ) 644 47 56

E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl

WWW: www.zeromski-szpital.pl


Ogłoszenia (162)

Roboty (12)

Temat Sygnatura
Dostawa i montaż sprężarek dla potrzeb instalacji sprężonego powietrza i próżni wraz z modernizacją rampy tlenowej i magazynu butli - w związku z COVID-19 ZP/29/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego dźwigu osobowo-towarowego w istniejącym szybie, wszystkich urządzeń maszynowni (napędów, wciągarek, zawieszeń linowych, przeciwwag, prowadnic i wszystkich pozostałych urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji windy), zasilania elektrycznego oraz uruchomienie dźwigu w budynku wraz z demontażem i utylizacją istniejącego dźwigu osobowo - towarowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego, os. Na Skarpie 66 Kraków, zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ ZP/29/2021

"Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni" ZP/20/2021

Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu pawilonu C1 dla potrzeb administracji ZP/17/2021

Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu pawilonu C1 dla potrzeb administracji ZP/11/2021

Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/1/2021

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie centrali wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej dla potrzeb sal operacyjnych nr 1, nr 2 i nr 3 Centralnego Bloku Operacyjnego oraz sali wybudzeń w Pawilonie C ZP/10/2021

"Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni" ZP/9/2021

Rozbudowa i przebudowa pawilonu C1 Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego o zewnętrzny dźwig szpitalny i wewnętrzną instalację elektryczną; budowa dla potrzeb dźwigu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z pomieszczeniem wentylatorowi; zagospodarowanie terenu: przebudowa nawierzchni utwardzonej i zewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej; na działce nr 246/56, jedn. ewid. 126103_9 Nowa Huta, obręb 47, Kraków; w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie umowa nr RPMP.12.01.04.-12-0601/16-XVII/110/FE/17 z dnia 29.06.2017 ZP/3/2021

Rozbudowa i przebudowa pawilonu C1 Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego o zewnętrzny dźwig szpitalny i wewnętrzną instalację elektryczną; budowa dla potrzeb dźwigu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z pomieszczeniem wentylatorowi; zagospodarowanie terenu: przebudowa nawierzchni utwardzonej i zewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej; na działce nr 246/56, jedn. ewid. 126103_9 Nowa Huta, obręb 47, Kraków; w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie umowa nr RPMP.12.01.04.-12-0601/16-XVII/110/FE/17 z dnia 29.06.2017 ZP/31/2020

1. Opracowanie pełno–branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano–wykonawczego, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków, złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na przebudowę części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala. 2. a) Opracowanie projektu budowlano–wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia–Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, b) wykonanie ścianki oddzielającej pomieszczenia kuchni od poradni dermatologicznej, wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny). 3. Wymiana pokrycia dachowego pawilonu Pralnia – Kuchnia zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1, wymiany szkła zbrojoneg ZP/24/2020

1: Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano- wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala wraz z dostawą regałów przesuwnych. 2: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. ZP/19/2020

Dostawy (120)

Temat Sygnatura
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych (1900 szt.) wraz z depozytem SZP-271-12-2023

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni Szpitala. SZP-271-11-2023

Dostawa materiałów opatrunkowych SZP-271-8-2023

Dostawa sprzętu jednorazowego niesterylnego SZP-271-7-2023

Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych B.1, B.28, B.29, B.35, B.47, B.57, B.67, B.70, B.71, B.124, B.133 SZP-271-2-2023

Dostawa produktów leczniczych - kontrastów SZP-271-6-2023

Dostawa sprzętu jednorazowego sterylnego SZP-271-3-2023

Dostawa wyposażenia informatycznego obejmującego przełączniki sieciowe w ramach projektu MSIM SZP-271-1-2023

Dostawa materiałów ekspolatacyjnych do Centralnej Sterylizatornii Szpitala. ZP/62/2022

Dostawa opatrunków specjalistycznych ZP/64/2022

Dostawa produktów leczniczych ZP/56/2022

Zakup i dostawa preparatów dezynfekujących, myjących oraz higieniczno-pielęgnacyjnych ZP/58/2022

Sterylne jednorazowe zbiorczo zapakowane materiały i akcesoria do zabiegów witrektomii tylnej wraz z narzędziami. ZP/54/2022

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych ZP/53/2022

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem: pulsoksymetrów (3 sztuki), pompy strzykawkowej (1 szt.); oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w ramach Projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3", planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie ZP/52/2022

Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (6 grup) ZP/51/2022

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem pompy strzykawkowej (1 sztuka) oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie ZP/44/2022

Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (10 grup) ZP/43/2022

Dostawa produktów leczniczych - szczepionek. ZP/34/2022

Dostawa jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji. ZP/30/2022

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem cystofiberoskopu z osprzętem (10 kompletów) oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego ZP/42/2022

Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (13 grup) ZP/41/2022

Dostawa gotowych worków RTU, produktów leczniczych niezbędnych do przygotowania mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą komory laminarnej ZP/33/2022

Dostawa wyposażenia informatycznego obejmującego przełączniki sieciowe w ramach programu MSIM ZP/31/2022

Rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM. ZP/32/2022

Zakup, dostawa, uruchomienie lub uruchomienie i montaż sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziałów Szpitala w ramach 27 grup asortymentowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ. ZP/26/2022

Zakup, dostawa, uruchomienie lub uruchomienie i montaż sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziałów Szpitala w ramach 20 grup asortymentowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ. ZP/21/2022

Dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych oraz opakowań aptecznych ZP/24/2022

Dostawa wyrobów medycznych niesterylnych, jednorazowego użytku ZP/23/2022

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziałów Szpitala w ramach 9 grup asortymentowych, zgodnie z opisem w zał. 1 do SWZ ZP/22/2022

Dostawa produktów leczniczych ZP/16/2022

Dostawa środków dezynfekcyjnych kompatybilnych z posiadanym systemem dozującym Sterisol. ZP/17/2022

Zakup i dostawa implantów i wszczepów ortopedycznych ZP/18/2022

Dzierżawa myjni endoskopowej wraz z dostawą środków chemicznych na okres 36 miesięcy. ZP/19/2022

Dostawa materiałów szewnych ZP/13/2022

Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych ZP/9/2022

Dostawa wyrobów medycznych sterylnych, jednorazowego użytku ZP/15/2022

Dostawa wyrobów medycznych sterylnych , jednorazowego użytku - protezy głosowe, zestawy do wszczepiania protez głosowych z depozytem. ZP/14/2022

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ. ZP/10/2022

Zakup i dostawa materiałów papierniczych, biurowych, kopert oraz papieru do drukarek i kserokopiarek przez okres 12 miesięcy ZP/11/2022

Dostawa środków kontrastowych ZP/8/2022

Dostawa płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. ZP/6/2022

Dzierżawa dwóch myjni endoskopowych wraz z dostawą środków chemicznych na okres 36 miesięcy. ZP/7/2022

Dostawa gazów medycznych, technicznych i specjalnych, dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego i dzierżawa trzech ramp tlenu medycznego butlowego, podtlenku azotu i sprężonego powietrza. ZP/5/2022

Zakup i dostawa implantów i wszczepów ortopedycznych ZP/3/2022

Dostawa gazów medycznych, technicznych i specjalnych, dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego i dzierżawa trzech ramp tlenu medycznego butlowego, podtlenku azotu i sprężonego powietrza. ZP/2/2022

Dostawa produktów leczniczych - paracetamol, vankomycyna ZP/39/2021

Dostawa niesterylnych, diagnostycznych rękawic ochronnych lateksowych i nitrylowych ZP/38/2021

Dostawa materiałów opatrunkowych ZP/32/2021

Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych ZP/27/2021

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ. ZP/28/2021

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM ZP/21/2021

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych niezbędnych do dializoterapii ZP/25/2021

Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Endoskopowej ZP/19/2021

Dostawa kompleksowego wyposażenia informatycznego w ramach programu MSIM ZP/22/2021

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych ZP/12/2021

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych - rękawice niesterylne diagnostyczne ZP/13/2021

Zakup i dostawa endoprotez stawów i implantów ortopedycznych ZP/18/2021

Dostawa skanera do aparatu RTG (Detektor) ZP/15/2021

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego ZP/14/2021

Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz wyrobu medycznego ZP/5/2021

Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych ZP/7/2021

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w ramach zadania pn. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie " w ramach dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków (grupa 1-2) oraz w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie umowa nr RPMP.12.01.04.-12-0601/16-XVII/110/FE/17 z dnia 29.06.2017 (grupa 3) zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. ZP/4/2021

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem tomografu komputerowego, przeprowadzenie testów akceptacyjnych i wykonanie projektu osłon przed promieniowaniem rtg w pomieszczenia tomografu komputerowego wraz z przeszkoleniem pracowników; w ramach zadania pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" wraz z dotacją celową Gminy Miejskiej Kraków ZP/33/2020

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w ramach zadania pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" i w ramach dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków (grupa 1-2) oraz w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie umowa nr RPMP.12.01.04.-12-0601/16-XVII/110/FE/17 z dnia 29.06.2017 (grupa 3-5) zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. ZP/34/2020

Dostawa produktów leczniczych ZP/37/2020

Dostawa wyrobów medycznych rękawic diagnostycznych niejałowych, rękawic chirurgicznych bezlateksowych, lateksowych i ginekologicznych. ZP/35/2020

Dostawę materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych oraz proszku hemostatycznego, wosku kostnego ZP/36/2020

Zakup i dostawa preparatów dezynfekujących i higieniczno-pielęgnacyjnych. ZP/32/2020

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku ZP/18/2020

Zakup i dostawa endoprotez stawów i implantów ortopedycznych ZP/29/2020

Zakup i dostawa preparatów dezynfekujących i higieniczno-pielęgnacyjnych. ZP/26/2020

Dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych oraz aflibercept w ramach programu lekowego. ZP/22/2020

Zakup środków ochrony indywidualnej do realizacji zadania pn.Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID - 19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/23/2020

Dostawa kompleksowego wyposażenia informatycznego obejmującego zestawy komputerowe, nośniki SSD, przełączniki sieciowe, rozbudowe macierzy dyskowej, budowę instalacji sieci strukturalnej oraz dostawę licencji wraz z wdrożeniem obejmującym instalację, konfigurację i migrację danych dostarczonego sprzętu w ramach programu MSIM ZP/14/2020

Dostawa opatrunków specjalistycznych ZP/20/2020

Rozbudowa funkcjonalności posiadanego systemu informatycznego HIS InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland SA w ramach programu RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) ZP/13/2020

Materiały eksploatacyjne do centralnej sterylizatorni ZP/12/2020

Dostawa immunoglobuliny ZP/17/2020

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku ZP/10/2020

Zakup i dostawa wraz z montażem lub/ i uruchomieniem sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych w ramach zadania pn. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - umowa nr W/II/851/NW/4/2019 z dnia 05.03.2019 ZP/15/2020

Sterylne, jednorazowe materiały i akcesoria do zabiegów witrektomii tylnej oraz narzędzia do zabiegów witreoretinalnych ZP/9/2020

Dostawa produktów leczniczych ZP/11/2020

Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych ZP/7/2020

Dostawa szczepionek ZP/6/2020

Dostawa surowców farmaceutycznych oraz artykułów pomocniczych ZP/4/2020

Zakup i dostawa endoprotez stawów i implantów ortopedycznych ZP/3/2020

Dostawa albumin ZP/2/2020

Dostawa leków ZP/40/2019

Dostawa jednorazowego sterylnego sprzętu medycznego ZP/38/2019

dostawa środków kontrastujących ZP/39/2019

Dostawa albumin ZP/37/2019

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników dla potrzeb oddziałów szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/35/2019

Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych, magazynowych i wyposażenia socjalnego dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem ZP/34/2019

Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziałów Szpitala zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.. ZP/33/2019

Zakup i dostawa wyrobów medycznych (nici chirurgicznych) ZP/31/2019

Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.. ZP/30/2019

Dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych ora artykułów pomocniczych ZP/29/2019

Dostawa worków przemysłowych na potrzeby pracowni żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą loży laminarnej. ZP/23/2019

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego ZP/24/2019

Dostawa jednorazowego sterylnego sprzętu medycznego ZP/18/2019

Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych, magazynowych i wyposażenia socjalnego oraz zakup i dostawa krzeseł, foteli, sof, stolików, ławek i szaf medycznych dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem ZP/28/2019

Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i sterylnych kompletów operacyjnych wraz depozytem ZP/19/2019

dostawa środków kontrastujących ZP/22/2019

Dostawa produktów leczniczych ZP/25/2019

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie; nr projektu RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - (aparat USG 1 sztuka) oraz z dotacji z Urzędu Miasta Krakowa - (aparat USG 1 sztuka) ZP/20/2019

Dostawa płynów infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. ZP/21/2019

Dostawa leków w ramach programów lekowych ZP/17/2019

Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących i wydruków ZP/13/2019

Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku ZP/2/2019

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz zprzeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) - nr projektu RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 (grupa 1-3) oraz dotacji z Gminy Miejskiej Kraków (grupa 4). ZP/12/2019

Dostawa szczepionek ZP/11/2019

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) (grupa 1-12) oraz dotacji z Gminy Miejskiej Kraków (grupa 13). ZP/9/2019

Dostawa płynów infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego, wyrobu medycznego, powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości ww. produktów w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 60 % ilości produktów leczniczych. Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 ze zm.). Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego (grupa 4,11,12,14,15,16,22,23,30,31) zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu musi podlegać przepisom ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1541) oraz Rozporzą ZP/8/2019

Zakup i dostawa artykułów papierniczych i biurowych, papieru ksero oraz kopert. ZP/10/2019

Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.), przedmiot zamówienia musi posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. ZP/6/2019

Dostawa materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, spray do usuwania plastrów, roztworu do leczenia ran, gazików oraz zestawu do dezynfekcji skóry, preparatów do leczenia ran oraz natrium hydricum cum calce. ZP/7/2019

Dostawa gazów medycznych, technicznych wraz z ciekłym azotem medycznym i gazów specjalnych, dzierżawę zbiornika ciekłego tlenu medycznego i dzierżawę trzech ramp: tlenu medycznego butlowego, podtlenku azotu medycznego i sprężonego powietrza zgodnie z opisem w załączniku nr 1 i nr 2a do SIWZ. Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2211). Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). ZP/4/2019

Zakup i dostawa artykułów papierniczych i biurowych, druków i książek do ewidencji procedur medycznych, papieru ksero, kopert, akcesoriów komputerowych, baterii, artykułów gospodarczych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących artykułów papierniczych i biurowych (grupa 1), kopert (grupa 2), papier ksero (grupa 3), części eksploatacyjne i akcesoria do komputerów (grupa 4), druki medyczne: (grupa 5), książki szpitalne (grupa 6), artykuły gospodarcze (grupa 7), baterie (grupa 8), tonery i cartridge (grupa 9). ZP/3/2019

Dostawa leków w ramach programów lekowych ZP/1/2019

Usługi (30)

Temat Sygnatura
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (112 grup) SZP-271-9-2023

Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (34 grupy) ZP/57/2022

Świadczenie całodobowych usług transportu ZP/55/2022

Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala. ZP/27/2022

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy i przeniesienia transformatorów, UPS-ów agregatów prądotwórczych i rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z siecią zasilającą poszczególne budynki szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/28/2022

Przeglądy techniczne sprzętu i aparatury medycznej ZP/4/2022

Opracowanie pełno branżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/1/2022

Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie strefy białej, dezynfekcji powierzchni, strefy szarej, terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Ogółem powierzchnia do sprzątania wynosi: powierzchnia pozioma (sprzątanie zwykłe – strefa szara) – 7500 m2 powierzchnia pozioma szpitalna (strefa biała) – 6654 m2 powierzchnia pozioma dezynfekcja - 7266 m2 powierzchnia zewnętrzna (dróg, chodników, parkingów) – 2 ha powierzchnia terenów zielonych – 2 ha szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 1 do SWZ. ZP/35/2021

Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostępnieniem kontenerów oraz odbiór skratek ZP/37/2021

Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie strefy białej, dezynfekcji powierzchni, strefy szarej, terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych ZP/36/2021

Świadczenie usług pralniczych ZP/33/2021

Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego ZP/34/2021

Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala. ZP/31/2021

Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego ZP/30/2021

Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie strefy białej, strefy szarej, terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. ZP/23/2021

Wykonywanie przeglądów, napraw, kalibracji oraz dostarczanie sprzętu zastępczego firmy OLYMPUS, znajdującego się na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie w ramach usługi serwisowej typu endocasco. ZP/24/2021

Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala. ZP/16/2021

Świadczenie usług pralniczych ZP/8/2021

Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej, będących w posiadaniu Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/6/2021

Wykonywanie przeglądów technicznych i napraw bieżących sprzętu i aparatury medycznej firmy DRAGER, będących w posiadaniu Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/2/2021

Zabezpieczenie dozoru budynków na terenie Szpitala ZP/28/2020

Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostepnieniem kontenerów ZP/27/2020

Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego pacjentów, krwi i jej składników, materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, dokumentacji medycznej oraz awaryjnego transportu leków ZP/21/2020

Codzienna obsługa w zakresie żywienia pacjentów szpitala ZP/16/2020

Całodobowy dozór na terenie Szpitala ZP/1/2020

Świadczenie usługi sterylizacji sprzętu medycznego wraz z transportem ZP/32/2019

Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego pacjentów, krwi i jej składników, materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej ZP/26/2019

Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego pacjentów, krwi i jej składników, materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej ZP/15/2019

Świadczenie usługi sterylizacji sprzętu medycznego wraz z transportem ZP/16/2019

Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw aparatów i urządzeń firmy DRAGER ZP/14/2019

Wyniki (97)

Temat Sygnatura
Sterylne jednorazowe zbiorczo zapakowane materiały i akcesoria do zabiegów witrektomii tylnej wraz z narzędziami. ZP/54/2022

Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala. ZP/27/2022

Świadczenie całodobowych usług transportu ZP/55/2022

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem: pulsoksymetrów (3 sztuki), pompy strzykawkowej (1 szt.); oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w ramach Projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3", planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie ZP/52/2022

Dostawa jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji. ZP/30/2022

Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (6 grup) ZP/51/2022

Dostawa gotowych worków RTU, produktów leczniczych niezbędnych do przygotowania mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą komory laminarnej ZP/33/2022

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem cystofiberoskopu z osprzętem (10 kompletów) oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego ZP/42/2022

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy i przeniesienia transformatorów, UPS-ów agregatów prądotwórczych i rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z siecią zasilającą poszczególne budynki szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/35/2022

Dostawa i montaż sprężarek dla potrzeb instalacji sprężonego powietrza i próżni wraz z modernizacją rampy tlenowej i magazynu butli - w związku z COVID-19 ZP/29/2022

Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych ZP/9/2022

Dostawa środków dezynfekcyjnych kompatybilnych z posiadanym systemem dozującym Sterisol. ZP/17/2022

Dostawa wyrobów medycznych sterylnych , jednorazowego użytku - protezy głosowe, zestawy do wszczepiania protez głosowych z depozytem. ZP/14/2022

Naprawa urządzeń UPS w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/25/2022

Dzierżawa myjni endoskopowej wraz z dostawą środków chemicznych na okres 36 miesięcy. ZP/19/2022

Zakup i dostawa materiałów papierniczych, biurowych, kopert oraz papieru do drukarek i kserokopiarek przez okres 12 miesięcy ZP/11/2022

Opracowanie pełno branżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/1/2022

Dostawa gazów medycznych, technicznych i specjalnych, dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego i dzierżawa trzech ramp tlenu medycznego butlowego, podtlenku azotu i sprężonego powietrza. ZP/5/2022

Dzierżawa dwóch myjni endoskopowych wraz z dostawą środków chemicznych na okres 36 miesięcy. ZP/7/2022

Dostawa materiałów opatrunkowych ZP/32/2021

Dostawa niesterylnych, diagnostycznych rękawic ochronnych lateksowych i nitrylowych ZP/38/2021

Świadczenie usług pralniczych ZP/33/2021

Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie strefy białej, dezynfekcji powierzchni, strefy szarej, terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Ogółem powierzchnia do sprzątania wynosi: powierzchnia pozioma (sprzątanie zwykłe – strefa szara) – 7500 m2 powierzchnia pozioma szpitalna (strefa biała) – 6654 m2 powierzchnia pozioma dezynfekcja - 7266 m2 powierzchnia zewnętrzna (dróg, chodników, parkingów) – 2 ha powierzchnia terenów zielonych – 2 ha szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 1 do SWZ. ZP/35/2021

Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych ZP/27/2021

Dostawa produktów leczniczych - paracetamol, vankomycyna ZP/39/2021

Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala. ZP/31/2021

Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie strefy białej, dezynfekcji powierzchni, strefy szarej, terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych ZP/36/2021

Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego ZP/34/2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego dźwigu osobowo-towarowego w istniejącym szybie, wszystkich urządzeń maszynowni (napędów, wciągarek, zawieszeń linowych, przeciwwag, prowadnic i wszystkich pozostałych urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji windy), zasilania elektrycznego oraz uruchomienie dźwigu w budynku wraz z demontażem i utylizacją istniejącego dźwigu osobowo - towarowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego, os. Na Skarpie 66 Kraków, zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ ZP/29/2021

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ. ZP/28/2021

Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Endoskopowej ZP/19/2021

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych niezbędnych do dializoterapii ZP/25/2021

"Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni" ZP/20/2021

Świadczenie usług pralniczych ZP/8/2021

Wykonywanie przeglądów, napraw, kalibracji oraz dostarczanie sprzętu zastępczego firmy OLYMPUS, znajdującego się na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie w ramach usługi serwisowej typu endocasco. ZP/24/2021

Dostawa skanera do aparatu RTG (Detektor) ZP/15/2021

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku ZP/18/2020

Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu pawilonu C1 dla potrzeb administracji ZP/17/2021

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie centrali wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej dla potrzeb sal operacyjnych nr 1, nr 2 i nr 3 Centralnego Bloku Operacyjnego oraz sali wybudzeń w Pawilonie C ZP/10/2021

Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych ZP/7/2021

Wykonywanie przeglądów technicznych i napraw bieżących sprzętu i aparatury medycznej firmy DRAGER, będących w posiadaniu Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/2/2021

Rozbudowa i przebudowa pawilonu C1 Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego o zewnętrzny dźwig szpitalny i wewnętrzną instalację elektryczną; budowa dla potrzeb dźwigu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z pomieszczeniem wentylatorowi; zagospodarowanie terenu: przebudowa nawierzchni utwardzonej i zewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej; na działce nr 246/56, jedn. ewid. 126103_9 Nowa Huta, obręb 47, Kraków; w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie umowa nr RPMP.12.01.04.-12-0601/16-XVII/110/FE/17 z dnia 29.06.2017 ZP/3/2021

Dostawa wyrobów medycznych rękawic diagnostycznych niejałowych, rękawic chirurgicznych bezlateksowych, lateksowych i ginekologicznych. ZP/35/2020

Dostawę materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych oraz proszku hemostatycznego, wosku kostnego ZP/36/2020

Dostawa produktów leczniczych ZP/37/2020

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem tomografu komputerowego, przeprowadzenie testów akceptacyjnych i wykonanie projektu osłon przed promieniowaniem rtg w pomieszczenia tomografu komputerowego wraz z przeszkoleniem pracowników; w ramach zadania pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" wraz z dotacją celową Gminy Miejskiej Kraków ZP/33/2020

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w ramach zadania pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" i w ramach dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków (grupa 1-2) oraz w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie umowa nr RPMP.12.01.04.-12-0601/16-XVII/110/FE/17 z dnia 29.06.2017 (grupa 3-5) zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. ZP/34/2020

Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostepnieniem kontenerów ZP/27/2020

Zabezpieczenie dozoru budynków na terenie Szpitala ZP/28/2020

Zakup i dostawa preparatów dezynfekujących i higieniczno-pielęgnacyjnych. ZP/32/2020

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku ZP/10/2020

Dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych oraz aflibercept w ramach programu lekowego. ZP/22/2020

Dostawa produktów leczniczych ZP/11/2020

Dostawa opatrunków specjalistycznych ZP/20/2020

Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego pacjentów, krwi i jej składników, materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, dokumentacji medycznej oraz awaryjnego transportu leków ZP/21/2020

Materiały eksploatacyjne do centralnej sterylizatorni ZP/12/2020

Dostawa kompleksowego wyposażenia informatycznego obejmującego zestawy komputerowe, nośniki SSD, przełączniki sieciowe, rozbudowe macierzy dyskowej, budowę instalacji sieci strukturalnej oraz dostawę licencji wraz z wdrożeniem obejmującym instalację, konfigurację i migrację danych dostarczonego sprzętu w ramach programu MSIM ZP/14/2020

Zakup środków ochrony indywidualnej do realizacji zadania pn.Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID - 19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 przez Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/23/2020

Codzienna obsługa w zakresie żywienia pacjentów szpitala ZP/16/2020

1. Opracowanie pełno–branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano–wykonawczego, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków, złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na przebudowę części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala. 2. a) Opracowanie projektu budowlano–wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia–Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, b) wykonanie ścianki oddzielającej pomieszczenia kuchni od poradni dermatologicznej, wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny). 3. Wymiana pokrycia dachowego pawilonu Pralnia – Kuchnia zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1, wymiany szkła zbrojoneg ZP/24/2020

Rozbudowa funkcjonalności posiadanego systemu informatycznego HIS InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland SA w ramach programu RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) ZP/13/2020

Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych ZP/7/2020

Sterylne, jednorazowe materiały i akcesoria do zabiegów witrektomii tylnej oraz narzędzia do zabiegów witreoretinalnych ZP/9/2020

Dostawa immunoglobuliny ZP/17/2020

Zakup i dostawa endoprotez stawów i implantów ortopedycznych ZP/3/2020

Dostawa surowców farmaceutycznych oraz artykułów pomocniczych ZP/4/2020

Dostawa szczepionek ZP/6/2020

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego ZP/24/2019

Dostawa leków ZP/40/2019

Całodobowy dozór na terenie Szpitala ZP/1/2020

Dostawa jednorazowego sterylnego sprzętu medycznego ZP/38/2019

Dostawa worków przemysłowych na potrzeby pracowni żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą loży laminarnej. ZP/23/2019

dostawa środków kontrastujących ZP/39/2019

Zakup i dostawa wyrobów medycznych (nici chirurgicznych) ZP/31/2019

Dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych ora artykułów pomocniczych ZP/29/2019

Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i sterylnych kompletów operacyjnych wraz depozytem ZP/19/2019

Dostawa produktów leczniczych ZP/25/2019

Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziałów Szpitala zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.. ZP/33/2019

Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych, magazynowych i wyposażenia socjalnego dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem ZP/34/2019

Świadczenie usługi sterylizacji sprzętu medycznego wraz z transportem ZP/32/2019

Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ.. ZP/30/2019

dostawa środków kontrastujących ZP/22/2019

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie; nr projektu RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 - (aparat USG 1 sztuka) oraz z dotacji z Urzędu Miasta Krakowa - (aparat USG 1 sztuka) ZP/20/2019

Dostawa płynów infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. ZP/21/2019

Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego pacjentów, krwi i jej składników, materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej ZP/26/2019

Dostawa leków w ramach programów lekowych ZP/17/2019

Świadczenie usługi sterylizacji sprzętu medycznego wraz z transportem ZP/16/2019

Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.), przedmiot zamówienia musi posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. ZP/6/2019

Dostawa płynów infuzyjnych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. Minimalny okres przydatności do użycia oferowanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego, wyrobu medycznego, powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości ww. produktów w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 60 % ilości produktów leczniczych. Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 ze zm.). Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego (grupa 4,11,12,14,15,16,22,23,30,31) zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu musi podlegać przepisom ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1541) oraz Rozporzą ZP/8/2019

Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących i wydruków ZP/13/2019

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) (grupa 1-12) oraz dotacji z Gminy Miejskiej Kraków (grupa 13). ZP/9/2019

Dostawa szczepionek ZP/11/2019

Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw aparatów i urządzeń firmy DRAGER ZP/14/2019

Dostawa leków w ramach programów lekowych ZP/1/2019

Zakup i dostawa artykułów papierniczych i biurowych, papieru ksero oraz kopert. ZP/10/2019

Dostawa materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, spray do usuwania plastrów, roztworu do leczenia ran, gazików oraz zestawu do dezynfekcji skóry, preparatów do leczenia ran oraz natrium hydricum cum calce. ZP/7/2019

Dostawa gazów medycznych, technicznych wraz z ciekłym azotem medycznym i gazów specjalnych, dzierżawę zbiornika ciekłego tlenu medycznego i dzierżawę trzech ramp: tlenu medycznego butlowego, podtlenku azotu medycznego i sprężonego powietrza zgodnie z opisem w załączniku nr 1 i nr 2a do SIWZ. Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2211). Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). ZP/4/2019

Unieważnienia (63)

Temat Sygnatura
Dostawa produktów leczniczych ZP/56/2022

Implanty i wszczepy ortopedyczne - płytki do osteotomii piszczeli (płytka + śruby korowe) - 40 kpl. ZP/61/2022

Implanty i wszczepy ortopedyczne - systemy kotwiczące i stabilizujące do rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana - 120 szt. ZP/60/2022

Implanty i wszczepy ortopedyczne - endoproteza modularna łokcia, anatomiczna - 10 kpl. ZP/59/2022

Dostawa materiałów ekspolatacyjnych do Centralnej Sterylizatornii Szpitala. ZP/62/2022

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych ZP/53/2022

Dostawa opatrunków specjalistycznych ZP/64/2022

Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (34 grupy) ZP/57/2022

Zakup i dostawa preparatów dezynfekujących, myjących oraz higieniczno-pielęgnacyjnych ZP/58/2022

Dostawa wyposażenia informatycznego obejmującego przełączniki sieciowe w ramach programu MSIM ZP/31/2022

Rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM. ZP/32/2022

Dostawa produktów leczniczych - szczepionek. ZP/34/2022

Dostawa produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych oraz opakowań aptecznych ZP/24/2022

Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (fotel dla opiekuna) ZP/50/2022

Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (10 grup) ZP/43/2022

Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (13 grup) ZP/41/2022

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem pompy strzykawkowej (1 sztuka) oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie ZP/44/2022

Dostawa produktów leczniczych ZP/16/2022

Zakup i dostawa implantów i wszczepów ortopedycznych ZP/18/2022

Zakup, dostawa, uruchomienie lub uruchomienie i montaż sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziałów Szpitala w ramach 20 grup asortymentowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ. ZP/21/2022

Zakup, dostawa, uruchomienie lub uruchomienie i montaż sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziałów Szpitala w ramach 27 grup asortymentowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ. ZP/26/2022

Dostawa wyrobów medycznych sterylnych, jednorazowego użytku dla Oddziału Okulistycznego (Pakiet 4 - soczewka hydrożelowa) ZP/38/2022

Dostawa wyrobów medycznych sterylnych, jednorazowego użytku dla Oddziału Okulistycznego (Pakiet 6 - sondy jednorazowe do okulistycznego tonometru indukcyjnego) ZP/40/2022

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy i przeniesienia transformatorów, UPS-ów agregatów prądotwórczych i rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z siecią zasilającą poszczególne budynki szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/28/2022

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziałów Szpitala w ramach 9 grup asortymentowych, zgodnie z opisem w zał. 1 do SWZ ZP/22/2022

Dostawa wyrobów medycznych sterylnych, jednorazowego użytku ZP/15/2022

Dostawa wyrobów medycznych niesterylnych, jednorazowego użytku ZP/23/2022

Dostawa materiałów szewnych ZP/13/2022

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ. ZP/10/2022

Dostawa płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. ZP/6/2022

Dostawa środków kontrastowych ZP/8/2022

Przeglądy techniczne sprzętu i aparatury medycznej ZP/4/2022

Zakup i dostawa implantów i wszczepów ortopedycznych ZP/3/2022

Dostawa gazów medycznych, technicznych i specjalnych, dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego i dzierżawa trzech ramp tlenu medycznego butlowego, podtlenku azotu i sprężonego powietrza. ZP/2/2022

Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostępnieniem kontenerów oraz odbiór skratek ZP/37/2021

Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/1/2021

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM ZP/21/2021

Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie strefy białej, strefy szarej, terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. ZP/23/2021

Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego ZP/30/2021

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych ZP/12/2021

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych - rękawice niesterylne diagnostyczne ZP/13/2021

Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala. ZP/16/2021

Dostawa kompleksowego wyposażenia informatycznego w ramach programu MSIM ZP/22/2021

Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz wyrobu medycznego ZP/5/2021

Zakup i dostawa endoprotez stawów i implantów ortopedycznych ZP/18/2021

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego ZP/14/2021

"Przebudowa części pomieszczeń Pawilonu PK nr 246/51.5 dla potrzeb archiwum Szpitala, Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci oraz zaplecza socjalnego dla potrzeb Kuchni" ZP/9/2021

Wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej, będących w posiadaniu Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/6/2021

Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu pawilonu C1 dla potrzeb administracji ZP/11/2021

Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w ramach zadania pn. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie " w ramach dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków (grupa 1-2) oraz w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie umowa nr RPMP.12.01.04.-12-0601/16-XVII/110/FE/17 z dnia 29.06.2017 (grupa 3) zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. ZP/4/2021

Rozbudowa i przebudowa pawilonu C1 Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego o zewnętrzny dźwig szpitalny i wewnętrzną instalację elektryczną; budowa dla potrzeb dźwigu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z pomieszczeniem wentylatorowi; zagospodarowanie terenu: przebudowa nawierzchni utwardzonej i zewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej; na działce nr 246/56, jedn. ewid. 126103_9 Nowa Huta, obręb 47, Kraków; w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie umowa nr RPMP.12.01.04.-12-0601/16-XVII/110/FE/17 z dnia 29.06.2017 ZP/31/2020

Zakup i dostawa endoprotez stawów i implantów ortopedycznych ZP/29/2020

Zakup i dostawa preparatów dezynfekujących i higieniczno-pielęgnacyjnych. ZP/26/2020

Zakup i dostawa wraz z montażem lub/ i uruchomieniem sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych w ramach zadania pn. Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - umowa nr W/II/851/NW/4/2019 z dnia 05.03.2019 ZP/15/2020

1: Opracowanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano- wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala wraz z dostawą regałów przesuwnych. 2: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia - Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. ZP/19/2020

Dostawa albumin ZP/37/2019

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu i wyposażenia medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników dla potrzeb oddziałów szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP/35/2019

Dostawa jednorazowego sterylnego sprzętu medycznego ZP/18/2019

Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych, magazynowych i wyposażenia socjalnego oraz zakup i dostawa krzeseł, foteli, sof, stolików, ławek i szaf medycznych dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem ZP/28/2019

Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku ZP/2/2019

Świadczenie całodobowych usług transportu sanitarnego pacjentów, krwi i jej składników, materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej ZP/15/2019

Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz zprzeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) - nr projektu RPMP.12.01.04-12-0601/16-XVII/110/FE/17 (grupa 1-3) oraz dotacji z Gminy Miejskiej Kraków (grupa 4). ZP/12/2019

Zakup i dostawa artykułów papierniczych i biurowych, druków i książek do ewidencji procedur medycznych, papieru ksero, kopert, akcesoriów komputerowych, baterii, artykułów gospodarczych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących artykułów papierniczych i biurowych (grupa 1), kopert (grupa 2), papier ksero (grupa 3), części eksploatacyjne i akcesoria do komputerów (grupa 4), druki medyczne: (grupa 5), książki szpitalne (grupa 6), artykuły gospodarcze (grupa 7), baterie (grupa 8), tonery i cartridge (grupa 9). ZP/3/2019