Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-003/21

"Usługa przeprowadzenia szkoleń i egzaminów dla kadry dydaktycznej WIEiT, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Kc-zp.272-003/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 79,4 2021.04.06 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 120,8 2021.04.06 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 406,9 2021.04.06 5
Wykaz zrealizowanych usług docx 48,2 2021.04.06 5
Wzór formularza oferty docx 71,5 2021.04.06 5
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia docx 66,0 2021.04.06 5
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 78,5 2021.04.06 4
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 84,5 2021.04.06 5
Wzór umowy - usługi docx 62,5 2021.04.06 5
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 54,0 2021.04.06 5

Pobierz wszystkie dokumenty