Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.30.2020.KG

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurowo Babia Góra od km 0+000 do km 0+370"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 263,6 2020.12.23 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,4 2020.12.23 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2020.12.23 19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2020.12.23 17
Projekt budowlany pdf 2149,6 2020.12.23 18
Przedmiar robót pdf 113,2 2020.12.23 19
STWiOR pdf 448,6 2020.12.23 18
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 25,4 2020.12.23 18
Wykaz osób doc 21,1 2020.12.23 19
Wykaz robót budowlanych doc 26,8 2020.12.23 17
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,9 2020.12.23 18
Wzór umowy na roboty budowlane docx 45,2 2020.12.23 18
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 20,0 2020.12.23 19
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,6 2020.12.23 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 23,0 2020.12.30 16

Pobierz wszystkie dokumenty