Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.27.2020.KG

"Przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele od km 0+000 do km 1+776"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 271,0 2020.12.02 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,8 2020.12.02 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2020.12.02 36
Organizacja ruchu zip 33659,1 2020.12.02 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,6 2020.12.02 35
PBW Kurowo Kolonia pdf 29842,7 2020.12.02 35
Przedmiar robót Kurowo Parcele pdf 111,8 2020.12.02 43
STWiOR Kurowo Parcele pdf 490,9 2020.12.02 41
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 26,3 2020.12.02 36
Wykaz osób doc 21,1 2020.12.02 37
Wykaz robót budowlanych doc 28,0 2020.12.02 35
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,9 2020.12.02 34
Wzór umowy na roboty budowlane docx 45,2 2020.12.02 39
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 20,9 2020.12.02 37
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2020.12.02 35

Pobierz wszystkie dokumenty