Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-188/20

"Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-188/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 42,2 2020.04.20 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 94,3 2020.04.20 211

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2020.04.20 57
Formularz oferty doc 72,0 2020.04.20 57
Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert KC-zp.272-188-20 doc 33,0 2020.05.07 34
Wykaz osób doc 41,5 2020.04.20 57
Wykaz robót doc 46,5 2020.04.20 60
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 41,0 2020.04.20 55
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 49,0 2020.04.20 53
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2020.04.20 53
wzór umowy doc 236,0 2020.04.20 57
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2020.04.20 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2020.05.06 75
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 103,5 2020.04.28 62

Pobierz wszystkie dokumenty