Szczegóły ogłoszenia

ZP/6/2019

"Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.), przedmiot zamówienia musi posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 155,4 2019.03.13 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 297,1 2019.03.13 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.03.13 5
Wykaz dostaw lub usług doc 21,4 2019.03.13 6
zał. nr 1 - GRUPA 1 - aparat rtg docx 45,9 2019.03.13 19
zał. nr 1a - opis do grupy 1 7z 596,8 2019.03.13 17
zał. nr 2 - GRUPA 2 - aparat rtg ramię C docx 33,4 2019.03.13 25
zał. nr 3 - wzór oferty docx 32,5 2019.03.13 8
zał. nr 4 warunki gwarancji i serwisu doc 80,0 2019.03.13 7
zał. nr 5 - grupa 1 doc 80,0 2019.03.13 11
zał. nr 5a - grupa 2 doc 76,0 2019.03.13 8
zał. nr 6 - JEDZ xml 121,8 2019.03.13 6
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,8 2019.03.13 6

Pobierz wszystkie dokumenty