Rawicz, dn. 06.02.2024 r.

 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

 

Znak sprawy: PCUW.261.2.1.2024

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim.

1.      Zamawiający, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

STRABAG Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

na Część I zamówienia pn.: Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim

 

za cenę brutto 3 724 414,72 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą cenowo, spełniającą warunki udziału
w postępowaniu oraz nie podlegającą odrzuceniu.

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.

ul. A. Mickiewicza 10

63-840 Krobia

na Część II zamówienia pn.: Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim

 

za cenę brutto 14 637,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą cenowo, spełniającą warunki udziału
w postępowaniu oraz nie podlegającą odrzuceniu.

 

  1. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Zadanie częściowe

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

Części I zamówienia

STRABAG Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1 - Cena - 60.00

2 - Gwarancja i rękojmia - 40.00

100,00

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

1 - Cena - 59.36

2 - Gwarancja i rękojmia - 40.00

99,36

Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b

63-800 Gostyń

1 - Cena - 57.53

2 - Gwarancja i rękojmia - 40.00

97,53

NODO Sp. z o. o.

ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

1 - Cena - 50.97

2 - Gwarancja i rękojmia - 40.00

90,97

POL-DRÓG Drawsko
Pomorskie S.A.

ul. Podmiejska 2

78-500 Drawsko Pomorskie

1 - Cena - 48.58

2 - Gwarancja i rękojmia - 40.00

88,58

Marek Żurek- Zakład Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR

ul. Gajowa 1

63-900 Rawicz

1 - Cena - 0.00

2 - Gwarancja i rękojmia - 0.00

0,00

Część II zamówienia

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C.

ul. A. Mickiewicza 10

63-840 Krobia

1 - Cena - 60.00

2 - Doświadczenie Wykonawcy/ osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - 40.00

100,00

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie  PROSTA-PROJEKT

Piotrkowice, ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

1 - Cena - 6.61

2 - Doświadczenie Wykonawcy/ osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - 40.00

46,61

 

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Rawiczu

 

(-) Urszula Stefaniak