Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

 

Pismo: AZP/15/P/2021                                                                                      Katowice dnia: 2021-11-17

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.  ”Zakup angiografu z OCT dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach”

– znak sprawy AZP/15/P/2021.

 

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 253 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

 

POLAND OPTICAL Sp. z o.o.

ul. Katowicka 100, 43-400 Cieszyn

na:

Zakup angiografu z OCT dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach za cenę brutto                     512 500.00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) - najkorzystniejsza (jedyna złożona w postępowaniu) oferta przy zadanym kryterium "cena" oraz "ocena jakości - angiograf z OCT".

Punktacja przyznana ofercie w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Kryterium – cena

liczba pkt

 

Kryterium – Ocena jakości

liczba pkt

Razem – ilość uzyskanych pkt

POLAND OPTICAL Sp. z o.o.

ul. Katowicka 100

43-400 Cieszyn

 

1 - Cena - 60.00

 

 2 - Jakość - 40.00

 

100,00

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

 

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 513 Wykonawcom przysługuje odwołanie na niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 514 oraz art. 515 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

Zamawiający

 

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak