Katowice, dnia 13.09.2021r.

Znak: AZP/01/ZO/2021

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z.

ul. Panewnicka 65; 40-760 Katowice

 

zaprasza do składania ofert

 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zapytania Ofertowego

 

pn. „Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 18.340.000,00 zł

(słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) – II”

 

1)   Szczegółowe warunki Regulaminu postępowania  wraz z Załącznikami zostały udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego: www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice oraz na Platformie on-line pod adresem https://e-ProPublico.pl/ do upływu terminu składania ofert.

2)   Oferty sporządzone w formie pisemnej można składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat do dnia 2021-09-22 do godz. 10:00.

3)   Otwarcie ofert złożonych w formie pisemnej nastąpi w dniu: 2021-09-22  o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 404.

4)   Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć również za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w §6 - §8  Regulaminu postępowania.

 

5)   Termin związania ofertą: 60 dni.

6)   Osoby uprawnione do kontaktu:

a)      w zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu jest:

Roksana Ulbrich – Kierownik Działu Zamówień Publicznych, tel. (32) 605 35 22,

adres e-mail: zamowienia_publiczne@kolejowy.katowice.pl

 

b)      w zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu jest:

Mirosław Adamski – Z-ca Głównego Księgowego, tel. (32) 605 35 14,

adres e-mail: madamski@kolejowy.katowice.pl

 

7)   Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Zapytania Ofertowego oraz Regulaminu postępowania,  prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny oraz do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty.

 

Zatwierdzono w dniu:

2021-09-13 

 

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

           Dariusz Ciura