Szczegóły ogłoszenia

175/2022

"Roboty budowlane w zakresie wykonania robót remontowych i przebudowy w obiektach Szpitala "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 29,2 2022.12.21 149

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety docx 77,0 2022.12.21 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,5 2022.12.21 122
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,9 2022.12.21 126
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 25,8 2022.12.21 119
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 32,3 2022.12.21 126
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 23,9 2022.12.21 126
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 24,6 2022.12.21 130
Wykaz dostaw lub usług doc 21,7 2022.12.21 123
Wykaz osób doc 22,8 2022.12.21 122
Wzór_oferty_na_roboty_budowlane docx 31,0 2022.12.21 130
Zad 1 zał 16 Formularz Cenowy przebudowa W-K xls 30,5 2022.12.21 142
Zad. Rys.2_Rzut dachu przebudowa W-K pdf 620,0 2022.12.21 139
Zad. 1 - Przedmiar SOR docx 31,1 2022.12.21 140
Zad. 1 zał 15 projekt umowa-drobne remonty - SOR-Rehab. docx 96,1 2022.12.21 127
zad. 2 zał 19 PFU przebudowa W-K docx 56,9 2022.12.21 141
zad. 2 zał 22 projekt umowy W-K docx 127,9 2022.12.21 135
Zad. 3 zał 21 - zał. nr 4 do umowy_Warunki organizacyjne przebudowa W-K docx 19,5 2022.12.21 129
Zał 13 Zad. 1 - rys_rzut SOR_obszar objęty remontem pdf 52,2 2022.12.21 138
Zał 18 Zad. 2 Rys.3_Instalacja chłodnicza przebudowa W-K pdf 419,0 2022.12.21 137
Zał 20 Zad. 2 Rys.1_Rzut parteru przebudowa W-K pdf 580,5 2022.12.21 129
Zał. 14 Zad. 1 - Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót bud. DOC 248,0 2022.12.21 138
zał.12 Zad. 1 - rys_rzut Rehabilitacja_ obszar objęty remontem pdf 69,8 2022.12.21 136
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,5 2022.12.21 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2023.01.12 127
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,4 2023.01.12 133

Pobierz wszystkie dokumenty