Szczegóły ogłoszenia

70/2022

"Remont kuchni - Roboty remontowe budynku nr 12 "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 56,7 2022.06.01 200

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 78,9 2022.06.01 144

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,7 2022.06.01 192
Opis przedmiotu zamówienia docx 19,8 2022.06.01 201
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32,3 2022.06.01 198
oświadczenie o stosowanych materiałach docx 28,4 2022.06.01 191
Przedmiar docx 45,5 2022.06.01 218
rys_zakres prac do wykonania - zał. 14 do SWZ pdf 165,2 2022.06.01 198
Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót bud. DOC 231,0 2022.06.01 195
Warunki organizacyjne docx 20,6 2022.06.01 209
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 21,9 2022.06.01 193
Wykaz osób docx 25,7 2022.06.01 186
Wykaz robót docx 24,6 2022.06.01 189
Wzór oferty na roboty budowlane docx 32,1 2022.06.01 195
Wzór umowy - kuchnia docx 92,5 2022.06.01 196
zał. nr 1 do umowy_zasady_środowiskowe pdf 125,0 2022.06.01 185
Zał_nr_2 do umowy__Wzór__oświadczenia pdf 224,8 2022.06.01 190
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2022.06.01 189

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,4 2022.06.21 188
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2022.06.21 202

Pobierz wszystkie dokumenty