Szczegóły ogłoszenia

NZ/29/D/P/LW/2021

"Dostawy środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji w ramach projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 101,3 2021.06.08 125

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 647,7 2021.06.08 118

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 785,7 2021.06.08 136
Formularz ofertowy doc 787,4 2021.06.08 120
Formularze asortymentowo-cenowe xls 54,0 2021.06.08 161
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 787,3 2021.06.08 113
Projekt umowy docx 74,9 2021.06.08 118
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 784,7 2021.06.08 117

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 547,9 2021.06.15 112
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura uproszczona) pdf 498,5 2021.06.14 114

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig-1 pdf 468,1 2021.06.16 103
Informacja z otwarcia ofert po korekcie (pakiety)2-sig pdf 316,5 2021.06.28 122
Powiadomienie o odrzuceniu oferty w zadaniu-sig pdf 521,2 2021.06.29 108

Pobierz wszystkie dokumenty