Ogłoszenie nr 608311-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie: Świadczenie usługi sterylizacji sprzętu medycznego wraz z transportem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 63016100000000, ul. os. Na Skarpie  66 , 31-913  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (012) 6441956, , e-mail zpubl@zeromski-szpital.pl, , faks (012) 6444756.
Adres strony internetowej (URL): www.zeromski-szpital.pl
Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi sterylizacji sprzętu medycznego wraz z transportem
Numer referencyjny: ZP/32/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie usługi sterylizacji sprzętu medycznego wraz z transportem 1. Wykonawca zobowiązany jest własnym transportem na swój koszt i ryzyko odebrać od Zamawiającego materiały będące przedmiotem sterylizacji oraz dostarczyć je do siedziby Zamawiającego po wykonaniu usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania w szczególnych sytuacjach również usługi mycia i dezynfekcji. 2. Odbiór poszczególnych pakietów od Zamawiającego odbywać się będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy na podstawie pisemnych zleceń częściowych składanych przez Zamawiającego przy przekazywaniu materiałów, potwierdzonych podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym (Zamawiający dopuszcza stosowanie wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego stosowanego u Wykonawcy), z częstotliwością 7 razy w tygodniu: HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI STERYLIZACJI PONIEDZIAŁEK - wyjazd "czysty materiał" godzina 6.30 przyjazd "sterylny materiał" godzina 14.30 wyjazd "czysty materiał" godzina 15.00 przyjazd "sterylny materiał" godzina 21.00 wyjazd "czysty materiał" godzina 21.30 WTOREK przyjazd "sterylny materiał" godzina 6.00 wyjazd "czysty materiał" godzina 6.30 przyjazd "sterylny materiał" godzina 14.30 wyjazd "czysty materiał" godzina 15.00 przyjazd "sterylny materiał" godzina 21.00 wyjazd "czysty materiał" godzina 21.30 ŚRODA - PIĄTEK jw. SOBOTA - przyjazd "sterylny materiał" godzina 6.00 wyjazd "czysty materiał" godzina 6.30 przyjazd "sterylny materiał" najpóźniej do godziny 14.30 NIEDZIELA - wyjazd "czysty materiał" godzina 6.30 przyjazd "sterylny materiał" najpóźniej do godziny 14.30 przyjazd i wyjazd dotyczy miejsca: Szpital Żeromskiego Wykonanie usługi od momentu odbioru materiału do sterylizacji i dostarczenia do punktu zdawczo-odbiorczego Zleceniodawcy odbywać się będzie w niżej określonym czasie: a) materiał odebrany o godz. 6:30 dostarczony zostanie do godz. 14:30 - 15:00 w danym dniu; b) materiał odebrany o godz. 15:00 zostanie dostarczony do godz. 21.00 - 21:30 w danym dniu; c) materiał odebrany o godz. 21:30 zostanie dostarczony do godz. 6:00 - 6:30 dnia następnego. Od poniedziałku do niedzieli ewentualnie usługa "CITO" zgodnie z pkt 3 i 4 opisu. 3. W wyjątkowych sytuacjach powodujących konieczność świadczenia usług w niedziele, święta lub inne dni wolne od pracy, a także w przypadkach awaryjnych Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego w ciągu 3 godzin od momentu odbioru materiału -vide kryteria oceny ofert. 4. Dojazd i odbiór materiału od Zleceniodawcy w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu zgłoszenia telefonicznego. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamawianej usługi w terminie, jak w harmonogramie. W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w częstotliwości transportu oraz w godzinach transportu, obie strony zobowiązane są uzgodnić je co najmniej 24 godziny przed planowanymi zmianami. 6. Punktem wydawania i przyjęć pakietów są specjalnie do tego przeznaczone pomieszczenia Zamawiającego znajdujące się w suterenie budynku głównego Szpitala. 7. Zamawiający przekazuje do sterylizacji bądź mycia, dezynfekcji i sterylizacji pakiety oraz pojedyncze narzędzia w pojemnikach transportowych Wykonawcy, spisane w protokołach zdawczo-odbiorczych, zawierających w opisie dane dotyczące rzeczy przekazywanych wraz z zaleceniami dotyczącymi pakowania oraz rodzaju pakietu. 8. W razie wątpliwości co do sposobu dekontaminacji przekazanego wyrobu medycznego Wykonawca może żądać dostarczenia instrukcji producenta danego wyrobu medycznego lub ustnego oświadczenia Zamawiającego. 9. Ze względów epidemiologicznych szczegółowe sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym przekazanego asortymentu do sterylizacji bądź mycia, dezynfekcji i sterylizacji odbywać się będzie w komorze przyjmowania u Wykonawcy. Zamawiający będzie informowany w formie pisemnej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną o wszystkich wykrytych na tym etapie nieprawidłowościach. Wykonawca nie będzie odpowiadał za braki lub uszkodzenia rzeczy stwierdzone podczas kontroli ilościowej i jakościowej, pod warunkiem, że o stwierdzonych brakach i uszkodzeniach niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 10. Po wykonanej usłudze Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania każdej partii materiału, w szczególności datą sterylizacji i datą ważności pakietu. 11. Po wykonaniu usługi Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu narzędzia wraz z podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo-odbiorczym (Zamawiający dopuszcza stosowanie wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego stosowanego u Wykonawcy), potwierdzającym wykonanie usługi, a na żądanie również kopię dokumentacji procesowej. 12. Za termin wykonania usługi w ramach zlecenia uważa się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, wymienionego w pkt 11, przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 13. Wykonawca jest zobowiązany sporządzać i przekazywać Zamawiającemu Raporty - protokoły wydania dla poszczególnych ośrodków kosztów wskazanych przez Zamawiającego, za miesiąc poprzedni, z uwzględnieniem rodzajów oraz ilości pakietów dla poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego. 14. Zamawiający po otworzeniu zestawu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości ilościowych i jakościowych, po odnotowaniu i potwierdzeniu tych niezgodności z "potwierdzeniem ilości narzędzi w zestawie" zobowiązany jest do opisania zaistniałej niezgodności w protokole "niezgodności dostawy" i przesłania go do Wykonawcy w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji w terminie do 36 godzin. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu otrzymania reklamacji (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) - vide kryteria oceny ofert. 15. Zamawiający w punkcie przyjęć sterylnego sprzętu dokonuje kontroli jakości opakowań sterylizacyjnych oraz zgodności ilościowej przyjmowanego asortymentu z protokołem zdawczo-odbiorczym. Niezgodności zostaną odnotowane w protokołach zdawczo - odbiorczych. 16. Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia rzeczy po sterylizacji w przypadku: a) oddania po sterylizacji pakietów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku wykonania usługi, b) braku właściwego opakowania pakietów, c) braku oznakowania opakowania pakietów zgodnie z wymogami określonymi w pkt 10. 17. W przypadku, o którym mowa w pkt 14, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany reklamowanych pakietów na pakiety nowe tego samego rodzaju w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż 72 godziny od chwili zgłoszenia reklamacji - nie dotyczy usługi "CITO". 18. W przypadku, o którym mowa w pkt 16, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w terminie 24 godzin) usunięcia stwierdzonych braków. 19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzęt medyczny na zasadzie ryzyka od momentu przejęcia od Zamawiającego do momentu zwrotu wysterylizowanych pakietów Zamawiającemu. 20. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za cały proces technologiczny w wyniku którego powstaje materiał sterylny, tylko w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje mycie, dezynfekcję i sterylizację. 21. Wykonawca gwarantuje określony na opakowaniu okres sterylności sprzętu medycznego. 22. W ramach usługi prowadzona jest przez Wykonawcę pełna dokumentacja zdawczo-odbiorcza oraz pełna dokumentacja procesowa. 23. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Zamawiającego testów (wskaźników) emulacyjnych kontroli procesu sterylizacji wysokotemperaturowej w parze wodnej o odpowiednich parametrach, w ilości wystarczającej do przeprowadzenia procesu sterylizacji zestawów narzędziowych. 24. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać dokumentację dotyczącą sterylizacji rzeczy Zamawiającego przez okres nie krótszy niż 20 lat. 25. W przypadku braku możliwości świadczenia usługi sterylizacji przez Wykonawcę zobowiązany jest on niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego podając przyczyny niemożności świadczenia usług oraz przewidywany okres braku możliwości realizowania usługi. Powiadomienie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie zwalnia Wykonawcy z wykonania usługi. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 umowy. 26. Zamawiający wymaga, aby Zleceniobiorca / dostawca usługi / posiadał wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001. 27. Wykonawca (Zleceniobiorca) zobowiązany jest do zapewnienia środka transportu zgodnego z wymogami epidemiologicznymi, przeznaczonego do przewozu sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych, materiału opatrunkowego, bielizny operacyjnej do i po sterylizacji, gwarantującego prawidłowe wykonanie usługi. 28. Transport materiału do i po sterylizacji odbywać się będzie w szczelnych pojemnikach transportowych, przeznaczonych tylko i wyłącznie do tego celu, przewożonych środkiem transportu, o którym mowa w pkt. 27. 29. Pojemniki transportowe zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca (Zleceniobiorca). 30. Mycie i dezynfekcję środka transportu oraz pojemników transportowych gwarantuje i zapewnia Wykonawca (Zleceniobiorca). 31. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku, o wyrobach medycznych oraz zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy - w pomieszczeniach spełniających konieczne wymagania sanitarne, a w wyniku procesu technologicznego powstaje wyrób znakowany: "sterylny". 32. Pomieszczenia, w których będzie wykonywana usługa muszą odpowiadać wymaganiom z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku (Dz.U. 2019, poz. 595), w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w szczególności stosowane muszą być stałe bariery higieniczne oddzielające materiał skażony od czystego i sterylnego, a obiekt musi znajdować się pod stałym nadzorem sanitarnym - na potwierdzenie pozytywna opinia właściwego miejscowo inspektoratu sanitarnego lub protokół kontrolny właściwego miejscowo inspektoratu sanitarnego. 33. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Usługi rzetelnie i terminowo, według najlepszej jego wiedzy, zgodnie ze standardami wynikającymi z obowiązujących norm dotyczących procesu sterylizacji, a w szczególności wg normy Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001.

II.5) Główny kod CPV: 90920000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  2   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Realizacja usługi w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 29.10.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: - wykaże się wykonaniem co najmniej 1 usługi sterylizacji sprzętu medycznego wraz z transportem o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł. brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert - zał. nr 7 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zał. nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie wykonawcy, że posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001. Pozytywna opinia właściwego miejscowo inspektoratu sanitarnego lub protokół kontrolny właściwego miejscowo inspektoratu sanitarnego potwierdzająca, że pomieszczenia, w których będzie wykonywana usługa odpowiadają wymaganiom z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku (Dz.U. 2019, poz. 595), w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą; w szczególności stosowane są stałe bariery higieniczne oddzielające materiał skażony od czystego i sterylnego, a obiekt znajduje się pod stałym nadzorem sanitarnym.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełniony wzór oferty - załącznik nr 2 do SIWZ wykaz asortymentowo-ilościowo-cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - pkt 15.8 SIWZ. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców  0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas wykonania usługi CITO30,00
termin rozpatrzenia reklamacji10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH