Ogłoszenie nr 600374-N-2019 z dnia 2019-09-20 r.

Wójt Gminy Ujazd: Rozbudowa ulicy Przedszkolnej oraz przebudowa ulicy Sienkiewicza w miejscowości Ujazd, Część I „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd ul. Przedszkolna”, Część II „Przebudowa ul. Sienkiewicza w miejscowości Ujazd”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ujazd, krajowy numer identyfikacyjny 55099900000000, ul. Plac Kościuszki  6 , 97-225  Ujazd, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 192 123, e-mail ugujazd@ujazd.com.pl, faks 447 192 129.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ug.ujazd.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.ug.ujazd.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.ug.ujazd.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej (osobiście, pocztą, kurierem)
Adres:
Urząd Gminy w Ujeździe, Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, pokój nr 1 (Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa ulicy Przedszkolnej oraz przebudowa ulicy Sienkiewicza w miejscowości Ujazd, Część I „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd ul. Przedszkolna”, Część II „Przebudowa ul. Sienkiewicza w miejscowości Ujazd”.
Numer referencyjny: RIR.271.1.12.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie zastrzega
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Rozbudowa ulicy Przedszkolnej oraz przebudowa ulicy Sienkiewicza w miejscowości Ujazd, Część I „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd ul. Przedszkolna”, Część II „Przebudowa ul. Sienkiewicza w miejscowości Ujazd”. 3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 3.3. Część I „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd ulica Przedszkolna” obejmuje m.in.: -rozbudowę ulicy Przedszkolnej w miejscowości Ujazd na odcinku o długości 836 m. -Jezdnia - konstrukcja nawierzchni projektowanej rozbudowy jest następująca: Projektowana nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70; szerokość jezdni - 6,00 – 7,00 m. Projektowana podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubości 7 cm z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70. Projektowana podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/63 i 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm. Projektowane wzmocnienie podłoża – stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa o grubości 20 cm (z betoniarki); - Zatoki i zjazdy publiczne – nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej fazowanej grub. 8cm na podsypce cementowo – pisakowej 1:4 o grubości 5 cm. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego dolomitowego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm + 5 cm = 20 cm. Projektowane wzmocnienie podłoża – stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa o grubości 20 cm; - Chodniki i zjazdy indywidualne przez chodnik – nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej fazowanej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego dolomitowego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm; Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm; -Zjazdy z destruktu – nawierzchnia z destruktu bitumicznego o grubości 10 cm. Podłoże gruntowe doprowadzone do parametrów G1; -Odwodnienie – powierzchniowe, regulacja rowu, przedłużenie istniejących przepustów; -Oznakowanie pionowe - na odcinku planowanym do rozbudowy przeprowadzona zostanie wymiana istniejących oraz montaż projektowanych elementów oznakowania pionowego zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu; -Branża teletechniczna - przebudowa doziemnego kabla teletechnicznego oraz słupa napowietrznej linii teletechnicznej; -Kolizje i inne roboty - m.in. oczyszczenie i regulacja (pogłębienie) istniejących rowów, wycinka drzew i usunięcie karpiny oraz zarośli z pasa drogowego, wykonanie zatok postojowych, montaż wiaty przystankowej, wyniesione przejście dla pieszych. 3.4. Część II „Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Ujazd” obejmuje m.in.: -Przebudowa ulicy Sienkiewicza w miejscowości Ujazd na odcinku o długości 351,5 m. -Jezdnia - konstrukcja nawierzchni projektowanej przebudowy jest następująca: Projektowana nawierzchnia zasadnicza jezdni z kostki betonowej melanż (kolorowej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm; szerokość jezdni - 6,00 m. Projektowana nawierzchnia pomocnicza obramowania jezdni oraz stref skrzyżowań z kostki granitowej szarej surowo łupanej 7/9 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Projektowana podbudowa jezdni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm. Projektowana stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa o grubości 20 cm z betoniarki. Istniejące podłoże gruntowe G3; -Chodniki i zjazdy – projektowana nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki betonowej melanż (kolorowej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Projektowana podbudowa chodników i zjazdów z kruszyw łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm + 5 cm=20 cm. Projektowana stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa o grubości 20 cm. Istniejące podłoże gruntowe G3; -Zieleń – przewiduje się urządzenie przy jezdni pasa zieleni niskiej (krzewy ozdobne) zgodnie z projektem budowlanym; -Odwodnienie – powierzchniowe. System odwodnienia nie ulegnie zmianie; -Oznakowanie pionowe - na odcinku planowanym do przebudowy przeprowadzona zostanie wymiana istniejących elementów oznakowania pionowego. Znaki przewidziane do wymiany zostaną umieszczone w obrębie chodników i pasów zieleni, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie przewiduje się wprowadzania żadnych nowych elementów oznakowania; -Kolizje i inne roboty - m.in. wycinka drzew i zarośli, usunięcie karpiny, regulacja wysokościowa zasuw zaworów wodociągowych i ich wymiana w przypadku stwierdzenia zużycia po ich odsłonięciu, regulacja wysokościowa zasuw zaworów gazowych ich wymiana w przypadku stwierdzenia zużycia po ich odsłonięciu, regulacja studni kanalizacji sanitarnej i wymiana włazów, regulacja studni teletechnicznych i wymiana ich zużytych elementów, przestawienie hydrantów wodnych. 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, inne dokumenty i uzgodnienia).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232310-8
45232300-5
45232332-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w odniesieniu do każdej z części w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe, w szczególności ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem różnic wynikających z waloryzacji, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy objętego zamówieniem: Część I „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd ulica Przedszkolna” - Nie później niż w terminie do 31.08.2020 r. Część II „Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Ujazd” - Nie później niż w terminie do 30.04.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Część I „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd ulica Przedszkolna” • co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości co najmniej 500 m. Część II „Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Ujazd” • co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi lub parkingów lub innych obiektów budowlanych o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej wartości co najmniej 550 000,00 złotych brutto, przy czym co najmniej jedna robota budowlana spełniająca ww. warunek aby miała wartość minimum 100 000 zł brutto. W przypadku składania ofert na dwie części przez tego samego wykonawcę należy wykazać spełnianie warunku udziału osobno dla każdej z tych części, na które składana jest oferta.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku doświadczenia wykonawcy opisanego w pkt 6.1.3 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2.Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 10 dni od otrzymania stosowanego wezwania: 2.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego. 3 Wszystkie oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie wymienione w pkt 6.8.2, 6.8.3 muszą być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie. 6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
7.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7.1.1. Część I „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd ulica Przedszkolna” 40 000 (czterdzieści tysięcy) złotych. 7.1.2. Część II „Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Ujazd” 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych 7.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 7.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 7.3.1. Pieniądzu, 7.3.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 7.3.3. Gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 7.3.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 7.3.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy. 7.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 85 89850004 0060 0600 0101 0017 z dopiskiem: 7.4.1. „Wadium w postępowaniu Nr RIR.271.1.12.2019 na Część I „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd ul. Przedszkolna”. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7.4.2. „Wadium w postępowaniu Nr RIR. 271.1.12.2019 na Część II „Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Ujazd”. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7.5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty oraz kopię dokumentu gwarancyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7.6. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej niezbędne jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank lub firmę ubezpieczeniową (oświadczenie). 7.7. W przypadku poręczenia niezbędne jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zamawiającego) 7.8. Złożone poręczenie/gwarancja musi zawierać: 7.8.1. Termin obowiązywania gwarancji/poręczenia od dnia składania ofert do końca okresu związania ofertą na kwotę wskazaną w pkt 7.1. 7.8.2. informacje, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu sygn. Akt RIR.271.1.12.2019 7.8.3. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” 7.8.4. Zobowiązanie zgodne z art. 46 ust 5 ustawy- Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 7.8.5. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 7.8.6. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 7.8.7. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów o zamówieniach publicznych oraz w przypadkach określonych poniżej. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, Zmiany, o których mowa: d) w lit.a. mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń o wymaganych parametrach zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w kosztorysie ofertowym, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie. e) w lit. b i c mogą być wprowadzane, jednakże w tym przypadku Zamawiający nie zgodzi się na zwiększenie wynagrodzenia. Każda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności, terminów i sposobów rozliczeń wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy. 4a. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dowolnych zmian Harmonogramu, o którym mowa w §5 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy, w szczególności w zakresie rzeczowym z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą powodować przesunięcia terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia. 4b. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany umowy polegającej na ograniczeniu przedmiotu zamówienia wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy. 5. Ponadto zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia do kwoty równej 80% różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca ten fakt wykaże. 6. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może mieć miejsce, gdy: a) zmiany spowodowane są warunkami atmosferycznymi, w szczególności: I. warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowanych zgodnie z wymaganiami STWIOR, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; II. klęskami żywiołowymi; b) zmiany spowodowane są warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności, gdy wystąpią: I. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał itp.); II. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; III. niewypały, niewybuchy, zagrożenia tąpnięciami, wybuchem; IV. wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nieprzewidywalne w SIWZ; c) zmiany są następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w sytuacji: I. wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; II. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; d) zmiany są następstwem działania organów administracji, w szczególności w sytuacji: I. przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień z właścicielami urządzeń kolidujących z budową, itp. II. odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; III. wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowane; IV. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; V. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. e) wystąpią inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania umowy. 7. Zmiany podmiotowe w umowie mogą nastąpić w przypadku: a) kumulatywnego przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec Wykonawcy. b) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego wykonawcy (w tym zobowiązania wobec podwykonawców) wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziału w postępowaniu. c) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki wykonawcy. 8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 6 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 9. Wszystkie wymienione powyżej okoliczności stanowią katalog zmian, które mogą zostać wprowadzone do umowy, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do ich wprowadzenia. 10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; c) zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy. 11. Wykonawcy w żadnym innym wypadku niż wskazane w Umowie nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytułu zwiększonych lub dodatkowych kosztów wynikających z przedłużonego czasu wykonywania robót (w tym za tzw. przestój, utrzymanie zaplecza, pracowników, podwykonawców itp.). W żadnym wypadku nie przysługuje odszkodowanie za tego rodzaju koszty
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4” ustawy Pzp. Wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa następuje poprzez wskazanie dowodów oraz działań podjętych w celu ochrony fizycznej i prawnej zmierzających do zatajenia informacji. Brak przedłożenia na dzień składania ofert dowodów potwierdzających ochronę fizyczną i tajną zastrzeżonych informacji będzie skutkowało ich upublicznieniem.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te wraz z dowodami należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
c) Zadania Dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019 – 2028 d) Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd ul. Przedszkolna”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd ulica Przedszkolna” obejmuje m.in.: - rozbudowę ulicy Przedszkolnej w miejscowości Ujazd na odcinku o długości 836 m. - Jezdnia - konstrukcja nawierzchni projektowanej rozbudowy jest następująca: Projektowana nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70; szerokość jezdni - 6,00 – 7,00 m. Projektowana podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubości 7 cm z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70. Projektowana podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/63 i 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm. Projektowane wzmocnienie podłoża – stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa o grubości 20 cm (z betoniarki); - Zatoki i zjazdy publiczne – nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej fazowanej grub. 8cm na podsypce cementowo – pisakowej 1:4 o grubości 5 cm. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego dolomitowego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm + 5 cm = 20 cm. Projektowane wzmocnienie podłoża – stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa o grubości 20 cm; - Chodniki i zjazdy indywidualne przez chodnik – nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej fazowanej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego dolomitowego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm; Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm; - Zjazdy z destruktu – nawierzchnia z destruktu bitumicznego o grubości 10 cm. Podłoże gruntowe doprowadzone do parametrów G1; - Odwodnienie – powierzchniowe, regulacja rowu, przedłużenie istniejących przepustów; - Oznakowanie pionowe - na odcinku planowanym do rozbudowy przeprowadzona zostanie wymiana istniejących oraz montaż projektowanych elementów oznakowania pionowego zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu; - Branża teletechniczna - przebudowa doziemnego kabla teletechnicznego oraz słupa napowietrznej linii teletechnicznej; - Kolizje i inne roboty - m.in. oczyszczenie i regulacja (pogłębienie) istniejących rowów, wycinka drzew i usunięcie karpiny oraz zarośli z pasa drogowego, wykonanie zatok postojowych, montaż wiaty przystankowej, wyniesione przejście dla pieszych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45232310-8, 45232300-5, 45232332-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długośc okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część II „Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Ujazd”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II „Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Ujazd” obejmuje m.in.: - Przebudowa ulicy Sienkiewicza w miejscowości Ujazd na odcinku o długości 351,5 m. - Jezdnia - konstrukcja nawierzchni projektowanej przebudowy jest następująca: Projektowana nawierzchnia zasadnicza jezdni z kostki betonowej melanż (kolorowej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm; szerokość jezdni - 6,00 m. Projektowana nawierzchnia pomocnicza obramowania jezdni oraz stref skrzyżowań z kostki granitowej szarej surowo łupanej 7/9 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Projektowana podbudowa jezdni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm. Projektowana stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa o grubości 20 cm z betoniarki. Istniejące podłoże gruntowe G3; - Chodniki i zjazdy – projektowana nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki betonowej melanż (kolorowej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Projektowana podbudowa chodników i zjazdów z kruszyw łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm + 5 cm=20 cm. Projektowana stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa o grubości 20 cm. Istniejące podłoże gruntowe G3; - Zieleń – przewiduje się urządzenie przy jezdni pasa zieleni niskiej (krzewy ozdobne) zgodnie z projektem budowlanym; - Odwodnienie – powierzchniowe. System odwodnienia nie ulegnie zmianie; - Oznakowanie pionowe - na odcinku planowanym do przebudowy przeprowadzona zostanie wymiana istniejących elementów oznakowania pionowego. Znaki przewidziane do wymiany zostaną umieszczone w obrębie chodników i pasów zieleni, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie przewiduje się wprowadzania żadnych nowych elementów oznakowania; - Kolizje i inne roboty - m.in. wycinka drzew i zarośli, usunięcie karpiny, regulacja wysokościowa zasuw zaworów wodociągowych i ich wymiana w przypadku stwierdzenia zużycia po ich odsłonięciu, regulacja wysokościowa zasuw zaworów gazowych ich wymiana w przypadku stwierdzenia zużycia po ich odsłonięciu, regulacja studni kanalizacji sanitarnej i wymiana włazów, regulacja studni teletechnicznych i wymiana ich zużytych elementów, przestawienie hydrantów wodnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45232310-8, 45232300-5, 45232332-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długośc okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: