Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bn.org.pl/bip/zamowienia-publiczne

Ogłoszenie nr 62563 - 2017 z dnia 2017-04-10 r.
Warszawa: Przebudowa korytarzy ewakuacyjnych oraz budowa i wymiana systemu sygnalizacji pożarowej w wybranych budynkach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie, w ramach realizacji zaleceń wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Narodowa, krajowy numer identyfikacyjny 000275955, ul. al. Niepodległości  213, 02-086   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 6082271, 22 6082273, e-mail przetargi@bn.org.pl, s.majcher@bn.org.pl, faks 22 6082624.
Adres strony internetowej (URL): www.bn.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bn.org.pl/bip/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, Kancelaria (pokój 283)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa korytarzy ewakuacyjnych oraz budowa i wymiana systemu sygnalizacji pożarowej w wybranych budynkach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie, w ramach realizacji zaleceń wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej.
Numer referencyjny: XIV/264/3/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na przebudowie korytarzy ewakuacyjnych oraz budowie i wymianie systemu sygnalizacji pożarowej w wybranych budynkach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PF-U), stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Ekspertyzy Technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z Aneksem, do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, uzgodnionej przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP postanowieniami nr WZ.5595/66/12, WZ.5595/66-2/12, WZ.5560/193/12, WZ.5560.117.1.2016 i WZ.5595.285.1.2016 stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zakres prac obejmuje w szczególności zaprojektowanie i wykonanie: 1) przebudowy odcinka korytarza (holu) wraz ze schodami KW4 w budynku B na poziomie niskiego parteru stanowiącego drogę ewakuacyjną z klatki schodowej KB1 do wyjścia oznakowanego jako E11 na zewnątrz budynku w celu doprowadzenia tej drogi ewakuacyjnej do wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych, 2) przebudowy odcinka korytarza wraz z holem wejściowym w rejonie zespołu pomieszczeń kancelarii w budynku B na poziomie wysokiego parteru, stanowiącego drogę ewakuacyjną z klatki schodowej KB2 i KB3 do wyjścia na zewnątrz budynku oznakowanego jako E7W w celu doprowadzenia tej drogi ewakuacyjnej do wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych, 3) przebudowy odcinka korytarza niskiego parteru w budynku A5 stanowiącego drogę ewakuacyjną z klatki schodowej KA1 do wyjścia na zewnątrz budynku oznakowanego jako E2 w celu doprowadzenia tej drogi ewakuacyjnej do wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych, 4) przebudowy odcinka korytarza (holu) niskiego parteru w budynku A5 stanowiącego drogę ewakuacyjną z klatki schodowej KA3 do wyjścia na zewnątrz budynku oznakowanego jako E4 w celu doprowadzenia tej drogi ewakuacyjnej do wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych, 5) przebudowy odcinka korytarza niskiego parteru w budynku A6 stanowiącego drogę ewakuacyjną z klatki schodowej KA4 do wyjścia na zewnątrz budynku oznakowanego jako E5 w celu doprowadzenia tej drogi ewakuacyjnej do wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych, 6) przebudowy odcinka korytarza niskiego parteru w budynku A1 stanowiącego drogę ewakuacyjną z klatki schodowej KA5 do wyjścia na zewnątrz budynku oznakowanego jako E6 w celu doprowadzenia tej drogi ewakuacyjnej do wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych, 7) demontaż istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru (SSP) w budynkach B, B1, D, E, F, wraz z wywiezieniem i utylizacją materiałów z rozbiórki, zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą Prawo Atomowe, a następnie dostarczenie karty przekazania odpadów do Zamawiającego, ze wskazaniem Biblioteki Narodowej, jako przekazującej odpady. 8) budowy i wymiany istniejących instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynkach: B, B1, D, E, F, wraz z wykonaniem instalacji rozgłaszania alarmu ppoż. 9) podłączenie do nowego systemu SSP dźwigów, klap pożarowych zlokalizowanych na systemach zmodernizowanych toalet wraz z zakupem niezbędnych akcesoriów służących podłączeniu, w tym siłowników i zasilaczy, 10) pełnej integracji nowoprojektowanych systemów SSP z istniejącymi w Bibliotece Narodowej systemami teletechnicznymi, w tym w szczególności: SKD, SSWiN, SSP oraz systemem BMS (obecnie Veno). 11) montażu elektrotrzymaczy na wybranych drzwiach podlegających wymianie/budowie określonych w PF-U. 12) budowy instalacji elektrycznej zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie projektowanych urządzeń, 13) przebudowy istniejących instalacji kolidujących z realizowanymi pracami, lub których przebudowa jest niezbędna ze względu na konieczność spełnienia wymogów zawartych w przepisach prawa, 14) pozostałych prac niezbędnych do realizacji ze względu na prawidłową realizację zadania. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1) Program PF-U pod nazwą: „Przebudowa korytarzy ewakuacyjnych oraz budowa i wymiana systemu sygnalizacji pożarowej w wybranych budynkach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie, w ramach realizacji zaleceń wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej” – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Ekspertyza Techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z Aneksem do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, uzgodniona przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP postanowieniami WZ.5595/66/12, WZ.5595/66-2/12, WZ.5560/193/12, WZ.5560.117.1.2016 i WZ.5595.285.1.2016, stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres robót budowlanych, określonych w Etapie III i Etapie IV i opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Program PF-U oraz Załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ (z wyłączeniem czynności sporządzenia dokumentacji powykonawczej i sprawowania nadzoru autorskiego oraz czynności kierowania robotami budowlanymi i kierowania budową). 5. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1)specjalne warunki gwarancji: Wykonawca udzieli: a) 24-miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na dokumentację projektową, b) co najmniej 24-miesięcznej rękojmi na roboty budowlane, zastosowane materiały, wyroby budowlane, c) 36-miesięcznej gwarancji na: ślusarkę aluminiową z drzwiami i przeszkleniami w wymaganej odporności ogniowej, drzwi drewniane i stalowe przeciwpożarowe z samozamykaczami, zamkami, elektrotrzymaczami drzwiowymi, urządzenia, osprzęt i systemy, w szczególności: centrala SSP, rozbudowywane moduły Centrali Sygnalizacji Pożarowej (CSP), czujki pożarowe liniowe, czujki pożarowe punktowe, moduły kontrolno-sterujące wewnętrzne i zewnętrzne, sygnalizatory alarmowe, zasilacze i sterowniki. Uwaga: Okres rękojmi na roboty budowlane, zastosowane materiały i wyroby budowlane jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okres rękojmi na roboty budowlane, zastosowane materiały i wyroby budowlane nie może być krótszy niż 24 miesiące.

II.5) Główny kod CPV: 45343000-3
Dodatkowe kody CPV:45312100-8, 31625200-5, 35113300-2, 31625000-3, 45311200-2, 45311100-1, 71221000-3, 45421141-4, 45421131-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 934959.35
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegającego w szczególności na: wydzieleniu podłóg podniesionych na NP (niskim parterze), wymianie SSP w częściach budynków A, wydzieleniu szachtów elektrycznych i rozdzielni. Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku, gdy zajdzie potrzeba udzielenia takiego zamówienia i będzie posiadał środki na jego realizację. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich samych, na jakich udzielono zamówienia podstawowego w zakresie istotnych postanowień umowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 14/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 5 ust. 3 Ustawy prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r., Dz. U. 2014 r. poz. 1512 z późn. zm.) na prowadzenie działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej w zakresie instalowania, obrotu i obsługi jonizujących czujek dymu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawca musi udowodnić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Dla spełnienia warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawca musi udowodnić, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej: 1. Wykonawca udowodni, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał** w budynkach użyteczności publicznej***: co najmniej jedno zamówienie, w ramach jednej umowy, polegające na wykonaniu robót budowlanych* w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto, w skład których wchodziło zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru składającego się z centrali sygnalizacji pożaru i co najmniej 500 elementów (np. czujek pożarowych). * Za robotę budowlaną Zamawiający rozumie budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (Dz.U. 2016 poz. 290 z póź. zm.). ** Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy, tj.: odebrana przez inwestora jako wykonana w sposób należyty, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w wykazie robót budowlanych. *** Przez "budynek użyteczności publicznej" Zamawiający rozumie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomi, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 2.Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.), które będą skierowane do realizacji zamówienia: 2.1.) dla prac projektowych Wykonawca udowodni, że dysponuje następującymi osobami: a) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej, 2.2. dla robót budowlanych Wykonawca udowodni, że dysponuje następującymi osobami: a) 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, osoba ta musi posiadać także świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1 kV grupa D, d) 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, e) 2 (dwoma) osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne E na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV Gr. 1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli każda z osób wymieniona w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia” przewidziana do projektowania, kierowania budową lub robotami budowlanymi posiada prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania robotami w odpowiedniej specjalności i zakresie wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w wymaganym zakresie. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m. in. W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1946 z późn. zm). Zakres uprawnień budowlanych odczytywany będzie zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli każda z osób wymienionych w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia”, przewidziana do projektowania, kierowania budową lub robotami budowlanymi (poza osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne E na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV Gr. 1.) będzie czynnym członkiem samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o którym mowa w art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.4. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 1.5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 1.6. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu. Oświadczenie składane jest zgodnie z zapisami Rozdziału VI część B SIWZ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp; 1.7.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia, a odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w pkt. 1.1. – 1.5. ##2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa: 2.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) dalej zwanego „Rozporządzeniem”); 2.2. Zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2. i 1.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. ##3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1.1., składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. ##4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1. i ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia: 1.1. Zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej w zakresie instalowania, obrotu i obsługi jonizacyjnych czujek dymu; 1.2. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane, należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 1.3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 1.4. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (w treści Załącznika nr 9 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia); 1.5. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 1.6. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenia i dokumenty dołączane przez Wykonawcę do oferty: 1. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne zobowiązany jest do załączenia do oferty karty technicznej proponowanego materiału/wyrobu budowlanego/urządzenia/osprzętu zawierającej jego dane techniczne w języku polskim. Jeżeli złożona karta techniczna jest w języku obcym, Wykonawca składa ją wraz z tłumaczeniem na język polski podpisaną przez Wykonawcę. ##2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. ##3. Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Na mocy art. 45 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r.poz. 978 i 1240). 5. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, dokument „wadialny” powinien zawierać zapis, że „Wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV/264/3/17, pod nazwą: Przebudowa korytarzy ewakuacyjnych oraz budowa i wymiana systemu sygnalizacji pożarowej w wybranych budynkach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie, w ramach realizacji zaleceń wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego (konto Biblioteki Narodowej): 56 1130 1017 0020 1461 0620 0005. Tytuł przelewu powinien zawierać następujący zapis: "Wadium dot. przetargu nieogr. – znak sprawy XIV/264/3/17 – Przebudowa korytarzy ewakuacyjnych oraz budowa i wymiana systemu sygnalizacji pożarowej w wybranych budynkach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie, w ramach realizacji zaleceń wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej” 7. Gwarancje lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego wraz z ofertą (w osobnej, opisanej kopercie), al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa, w pokoju 283 (Kancelaria). Ponadto zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty kopię dokumentu wadialnego/dowód wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 9. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie, wniosek) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp poprzez określenie przypadku zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów, tj. art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b). 11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 12. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonych w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty lub w miejsce wskazane w ust. 7 niniejszego Rozdziału zostało złożone jego tłumaczenie na język polski w oryginale podpisane przez Wykonawcę lub w postaci kopii tłumaczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały i wyroby budowlane 20
Termin realizacji zamówienia (wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia) 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Wykonawca złoży pisemną informację o konieczności wprowadzenia rozwiązania istotnie odbiegającego od przedstawionych w PF-U lub opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia takiej zmiany, z tym zastrzeżeniem, że wniosek Wykonawcy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego a zaproponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy; 2) zmiany wynagrodzenia w kwocie brutto spowodowanej zmianą ustawową stawki podatku od towarów i usług, stosownie do tej zmiany; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 4)zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, za zgodą Zamawiającego, w sytuacji działania siły wyższej mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma obowiązku wyrażania zgody na zmianę terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy jeżeli Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia okoliczności na które się powołuje, nie przedłoży Zamawiającemu pisemnego wniosku z uzasadnieniem. Za siłę wyższą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia uzna się zdarzenie, bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć, ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. Każda zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/04/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki