Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bn.org.pl/bip/zamowienia-publiczne

Ogłoszenie nr 58673 - 2017 z dnia 2017-04-04 r.
Warszawa: Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji Projektu nr POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójnosci
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Narodowa, krajowy numer identyfikacyjny 000275955, ul. al. Niepodległości  213, 02-086   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 6082271, 22 6082273, e-mail przetargi@bn.org.pl, s.majcher@bn.org.pl, faks 22 6082624.
Adres strony internetowej (URL): www.bn.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bn.org.pl/bip/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, Kancelaria (pokój 283)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji Projektu nr POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
Numer referencyjny: XIV/264/2/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dociepleniu stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, oraz dostawa wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji Projektu nr POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. 2. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) wymianę warstw izolacyjnych, w tym izolacji termicznej stropodachów budynków A1, A2, A3, A4, A5 i A6 Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie wraz z usunięciem istniejących warstw izolacyjnych stropodachu zawierających azbest i wykonanie nowych warstw dachowych; 2) dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie w budynkach A3, A4, A5 i A6; 3) sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące etapy prac: 1. Etap I - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A4, A5 i A6 warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną (załącznik nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Rysunek 1a do OPZ – Etap I – załącznik nr 2a do SIWZ) poprzez: 1) Prace rozbiórkowe: 2) Demontaż i utylizację warstw azbestowych: 3) Prace pokrywcze: 4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla Etapu I. 2. Etap II 2.1 Etap II część 1 - dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie w budynkach A6, A5, A4, A3, (załącznik nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Rysunek 1b do OPZ – Etap II część 1 – załącznik nr 2b do SIWZ) obejmujących: 1) Montaż paneli fotowoltaicznych 2) Instalację fotowoltaiczną 3) panele fotowoltaiczne wraz z konstrukcją wsporczą - uruchomienie i konfiguracja 4) połączenia wyrównawcze i odgromowe 5) wykonanie prób i pomiarów elektrycznych wykonanych instalacji oraz dokonanie niezbędnych formalności z gestorem sieci 6) wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej tego zakresu prac; 2.2 Etap II część 2 - docieplenie stropodachu niewentylowanego budynków A3, A2. A1, warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną (załącznik nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Rysunek 1c do OPZ – Etap II część 2 – załącznik nr 2c do SIWZ) poprzez: 1) Prace rozbiórkowe: 2) Demontaż i utylizację warstw azbestowych 3) Prace pokrywcze: 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla Etapu II wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach: - Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. - Załącznik nr 2a do SIWZ – Rysunek poglądowy nr 1a do Opisu Przedmiotu Zamówienia. - Załącznik nr 2b do SIWZ – Rysunek poglądowy nr 1b do Opisu Przedmiotu Zamówienia. - Załącznik nr 2c do SIWZ – Rysunek poglądowy nr 1c do Opisu Przedmiotu Zamówienia. - Załącznik nr 3 do SIWZ – „Projekt budowlano-wykonawczy wymiany warstw izolacyjnych w tym izolacji termicznej stropodachów w zespole budynków Biblioteki Narodowej, budynki „A” wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. - Załącznik nr 4 do SIWZ – „Projekt wielobranżowy kompleksowy dla montażu paneli fotowoltaicznych w obiektach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie, w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie. ” wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

II.5) Główny kod CPV: 45260000-7
Dodatkowe kody CPV:45262660-5, 45261210-9, , 45111300-1, 45111100-9, 45111220-6, 45261214-7, 45312311-0, 45300000-0, 45311000-0, 45261215-4, 45320000-6,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1966179.56
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/08/2018

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawca musi udowodnić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwaracyjną w wysokości co najmniej 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych). Dla spełnienia warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawca musi udowodnić, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi osobami, które będą wyznaczone do realizacji zamówienia: 3.1.1) - 1 (jedną) osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane, będącą czynnym członkiem samorządu zawodowego. 3.1.2) - 1 (jedną) osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń - zgodnie z ustawą Prawo budowlane, będącą czynnym członkiem samorządu zawodowego, osoba ta musi posiadać także świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1 kV grupa D. 3.1.3) - co najmniej 2 (dwie) osoby wyznaczone do wykonywania prac z zakresu usuwania warstw azbestowo-cementowych, posiadające świadectwo przeszkolenia przez uprawnioną instytucję w zakresie zabezpieczenia i usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14 października 2005 r. (Dz. U. nr 215, poz. 1824.). 3.1.4) - co najmniej 2 (dwie) osoby wyznaczone do wykonywania instalacji elektrycznych, posiadające świadectwa kwalifikacji dla elektryków do SEP 1kV grupa E. 3.2.) Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że wykonał* nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych o wartości** nie mniejszej niż 400 000 zł brutto każda w ramach jednej umowy, w budynku/budynkach użyteczności publicznej******, które polegały na remoncie***, budowie**** lub przebudowie***** w budynku/budynkach użyteczności publicznej****** oraz - co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300 000, 00 zł brutto w ramach jednej umowy polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. * Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę budowlaną, która została zrealizowana w ramach danej umowy, tj. odebrana przez inwestora jako wykonana w sposób należyty, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w wykazie robót budowlanych złożonym przez Wykonawcę. ** W przypadku podania w wykazie wartości danej roboty budowlanej w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. *** Przez „remont" należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy dopuszczeniu stosowania wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. **** Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. ***** Przez „przebudowę" należy rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku, których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. ****** Przez „budynek użyteczności publicznej" Zamawiający rozumie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.1422.) – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy lub socjalny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
# 1 W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o którym mowa w art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.4. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 1.5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 1.6. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu. Oświadczenie składane jest zgodnie z zapisami Rozdziału VI część B SIWZ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 1.7. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia, a odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w części C ust. 2 pkt. 2.1. – 2.5. #2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa: 2.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) dalej zwanego „Rozporządzeniem”); 2.2. Zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2. i 1.3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. #3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.1 pkt 1.1., składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. #4 Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1. i ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia: W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunku: 1.1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - zamawiający żąda zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia następujących dokumentów (Dz. U 2016, poz. 1126): - dla potwierdzenia sytuacji finansowej: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - dla potwierdzenia sytuacji ekonomicznej: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 1.2. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający żąda zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia następujących dokumentów (Dz. U 2016, poz. 1126): 1.2.1 - Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru w Załączniku nr 9 SIWZ. oraz Oświadczenia Wykonawcy, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy – w treści załączonego wzoru Załącznik nr 9 SIWZ. Wykaz należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania, w taki sposób, aby udowodnić spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 1.2.3. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – w treści załączonego wzoru Załącznik nr 10 SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje materiały, wyroby budowlane, urządzenia i osprzęt równoważne zobowiązany jest do: - wskazania materiału, wyrobu budowlanego, urządzenia i osprzętu równoważnego przez wypełnienie kolumny 7 i 8 Załącznika nr 1a do Formularza Oferty – „Tabela robót budowlanych wraz z ich wyceną” (załącznik nr 1a do SIWZ) zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku; - załączenia do oferty karty technicznej proponowanego materiału, wyrobu budowlanego, urządzenia i osprzętu zawierającego dane techniczne. Karta techniczna sporządzona w języku polskim musi być podpisaną przez Wykonawcę, a jeżeli złożona karta techniczna jest w języku obcym, konieczne jest załączenie tłumaczenia na język polski podpisanego przez Wykonawcę. 2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Na mocy art. 45 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r.poz. 978 i 1240). W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, dokument „wadialny” powinien zawierać zapis, że „Wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV/264/2/17, pod nazwą: Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji Projektu nr POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego (konto Biblioteki Narodowej): 56 1130 1017 0020 1461 0620 0005. Tytuł przelewu powinien zawierać następujący zapis: „Wadium– XIV/264/2/17–Docieplenie stropodachu niewent.warstwą dociepl. i wyrówn. oraz pokr.dachu papą term.,dostawa i montaż paneli fotowolt.” 6. Gwarancje lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego wraz z ofertą (w osobnej, opisanej kopercie), al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa, w pokoju 283 (Kancelaria). Ponadto zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty kopię dokumentu wadialnego/dowód wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie, wniosek) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp poprzez określenie przypadku zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów, tj. art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b). 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 11. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonych w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty lub w miejsce wskazane w ust. 6 niniejszego Rozdziału zostało złożone jego tłumaczenie na język polski w oryginale podpisane przez Wykonawcę lub w postaci kopii tłumaczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60
Termin rękojmi udzielonej na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały i wyroby budowlane40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadku: 1.1. udokumentowanego zaprzestania produkcji oferowanych urządzeń – paneli fotowoltaicznych, bądź ich elementów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku niezwłocznie poinformować Zamawiającego o tym fakcie pisemnie, jednakże w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed przewidywaną datą montażu/dostawy oraz przedstawić specyfikację techniczną oferowanych paneli fotowoltaicznych bądź ich elementów o parametrach nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie w ofercie Wykonawcy i spełniające warunki postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana taka wymaga akceptacji przez Zamawiającego i nie może wiązać się ze zmianą wynagrodzenia wynikającego z umowy, ani ze zmianą terminu wykonania zamówienia, 1.2. zmian w wynagrodzeniu Wykonawcy w sytuacjach wskazanych w § 3 ust. 6-7 Umowy, na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 1.3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 1.4. zmiany terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji działania siły wyższej mającej wpływ na realizację Umowy, zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy, 2. Każda zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/04/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki