Ogłoszenie nr 54476 - 2017 z dnia 2017-03-29 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 46179-2017
Data: 17/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Biblioteka Narodowa, Krajowy numer identyfikacyjny 000275955, ul. al. Niepodległości  213, 02-086   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 6082271, 22 6082273, e-mail przetargi@bn.org.pl, s.majcher@bn.org.pl, faks 22 6082624.
Adres strony internetowej (url): www.bn.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegającego w szczególności na: wydzieleniu podłóg podniesionych na NP (niskim parterze), wymianie SSP w częściach budynków A, wydzieleniu szachtów elektrycznych i rozdzielni. Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku, gdy zajdzie potrzeba udzielenia takiego zamówienia i będzie posiadał środki na jego realizacje. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach umownych z zamówienia podstawowego dotyczących w szczególności: terminu płatności, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji.
W ogłoszeniu powinno być: II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegającego w szczególności na: wydzieleniu podłóg podniesionych na NP (niskim parterze), wymianie SSP w częściach budynków A, wydzieleniu szachtów elektrycznych i rozdzielni. Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku, gdy zajdzie potrzeba udzielenia takiego zamówienia i będzie posiadał środki na jego realizacje. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach umownych takich samych, na jakich udzielono zamówienia podstawowego w zakresie istotnych postanowień umowy.

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..
Biblioteka Narodowa
Zamawiający
Pomiń łącza nawigacji
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2017-03-29 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-03-29 (numer ogłoszenia 54476-2017).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych