Numer ogłoszenia: 48323 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 42689 - 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6082271, 6082910, fax. 22 6082624.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: