Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczenia nr 53, przeznaczonego na magazynowanie materiałów bibliotecznych, znajdującego się w Budynku C Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 42689 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Narodowa , al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6082271, 6082910, faks 22 6082624.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczenia nr 53, przeznaczonego na magazynowanie materiałów bibliotecznych, znajdującego się w Budynku C Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i wyposażeniowych związanych z przebudową pomieszczenia nr 53, przeznaczonego na magazynowanie materiałów bibliotecznych, znajdującego się w Budynku C Biblioteki Narodowej w Warszawie, al. Niepodległości 213, obejmujących: prace projektowe, roboty budowlane, instalacyjne i wyposażeniowe realizowane w systemie -zaprojektuj i wybuduj- w oparciu o: a)Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PF-U) pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczenia magazynowego nr 53, przeznaczonego na magazynowanie materiałów bibliotecznych, znajdującego się w budynku C Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, b)Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ), stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. a ponadto w okresie udzielonej gwarancji wykonywanie konserwacji i serwisu urządzeń i instalacji zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producentów tych urządzeń. 2)Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: a)Etap I - wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego zawierającego wytyczne do planu BIOZ, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który będzie podstawą do wystąpienia przez Zamawiającego o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, b)Etap II - wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego, uwzględniającego wyposażenie magazynowe materiałów bibliotecznych wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń. Dokumentacja wykonawcza powinna być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, c)Etap III - kompleksowe wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i wyposażeniowych obejmujących następujący zakres: 1) Demontaż istniejącego wyposażenia i elementów budowlanych, które nie będą wykorzystywane w nowej aranżacji, 2) Wywiezienie materiałów rozbiórkowych przez wykonawcę i dostarczenie Dokumentów potwierdzających utylizację, 3) Przebudowa istniejących instalacji nie podlegających demontażowi, a kolidujących z nową aranżacją, 4) Naprawa istniejących tras kablowych i prawidłowe ułożenie przebudowa istniejącego okablowania nie podlegającego demontażowi, 5) Montaż platformy do obsługi pomieszczenia magazynowego zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym w tym: - wykonanie dokumentacji rejestracyjnej wymaganej przez Urząd Dozoru Technicznego, - przygotowanie urządzenia do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, - udział w odbiorze i uzyskanie wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanej platformy dla obsługi pomieszczenia magazynowego. 6) Wyposażenie pomieszczenia w urządzenia i regały zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego projektem budowlanym i projektem wykonawczym, 7) Inne prace wymienione w PF-U, a nadto: 1) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót, 2) sporządzenie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą ppoż., wraz ze stosownymi protokołami z prób, badań i pomiarów we wszystkich branżach. 2. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca udziela ustawowej rękojmi oraz 24-miesięcznej gwarancji na dokumentację projektową oraz ustawowej rękojmi i minimum 36 miesięcznej gwarancji na wyroby, materiały urządzenia i osprzęt (niezależnie od gwarancji producentów), które nie wymagają oraz takie, które wymagają zasilania energią elektryczną lub są połączone w dowolny sposób z siecią elektryczną lub teletechniczną, w szczególności: a) czujki pożarowe oraz elementy liniowe systemu sygnalizacji pożarowej, b) zasilacze, sterowniki oraz centrale sterownicze, c) rozdzielnice elektryczne z wyposażeniem, d) systemy gaśnicze stałe urządzenie gaśnicze SUG, e) drzwi wejściowe i przegrody wraz z kontrolą dostępu, f) regały magazynowe przesuwne (jezdne) oraz regały stacjonarne, g) drabinę ruchomą z koszem, h) platformę do obsługi pomieszczenia magazynowego. Gwarancja obowiązuje odpowiednio od dnia podpisania protokołu odbioru Etapu III, będącego końcowym odbiorem przedmiotu umowy bez wad. Bieg terminu do wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi i gwarancji rozpoczyna się następnego dnia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i odpowiednio z tytułu gwarancji podlegają każdorazowo zawieszeniu na okres usuwania wad. 4. Wykonawca zapewni nadzór autorski przez projektantów w okresie realizacji robót oraz realizacji wyposażenia, w ramach wynagrodzenia umownego.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 45.00.00.00-7, 71.24.70.00-1, 71.32.00.00-7, 39.15.50.00-3, 39.15.51.00-4, 45.11.11.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 31.00.00.00-6, 31.20.00.00-8, 31.30.00.00-9, 31.40.00.00-0, 31.50.00.00-1, 31.60.00.00-2, 31.70.00.00-3, 32.00.00.00-3, 32.20.00.00-5, 32.30.00.00-6, 32.40.00.00-7, 32.50.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ##1. Na mocy art. 45 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. ##2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 18000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). ##3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. ##4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275, z późn. zm.). ##5. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, dokument wadialny powinien zawierać zapis, że wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV/264 /5/16, pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczenia nr 53(...) # 6. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego (konto Biblioteki Narodowej): 56 1130 1017 0020 1461 0620 0005. Tytuł przelewu powinien zawierać następujący zapis: #Wadium dot.przetargu nieogr.-znak sprawy XIV/264/5/16- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczenia nr 53(...) ##7. Gwarancje lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wraz z ofertą (w osobnej, opisanej kopercie), al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, w pokoju 283 Kancelaria. Ponadto zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty kopię dokumentu wadialnego dowód wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu. ##8. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. ##9. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie, wniosek) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp poprzez określenie przypadku zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów, tj. art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. ##10. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. ##11 W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonych w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty lub w miejsce wskazane w pkt. 7 zostało złożone jego tłumaczenie na język polski w oryginale podpisane przez Wykonawcę lub w postaci kopii tłumaczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków ustalonych przez Zamawiającego w Rozdz. V ust. 1 pkt 2), 3) i 4) lit. a) i b) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów, zasobami których będzie dysponował, tj.: 1) dla warunku o którym mowa w Rozdz. V ust. 1 pkt. 2): a) zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. b) dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zmówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2) dla warunku o którym mowa w Rozdz. V ust. 1 pkt. 3): zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 3) dla warunku o którym mowa w Rozdz. V ust. 1 pkt. 4) lit. a) i b): a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a) Zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2-4 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów niżej wymienionych dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - wg załączonego wzoru (Załącznik nr 13a do SIWZ), 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany będą dotyczyć następujących zdarzeń: 1) Wykonawca złoży pisemną informację o konieczności wprowadzenia rozwiązania istotnie odbiegającego od przedstawionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Opisie Przedmiotu Zamówienia lub opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia takiej zmiany z tym zastrzeżeniem, że wniosek Wykonawcy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego a zaproponowane rozwiązanie nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 3) Wystąpienia okoliczności określonych w § 2 ust. 3-4 i § 3 ust. 5 umowy 2. Zmiana postanowień zawartej umowy mo