Warszawa: Dostawa licencji na oprogramowanie do fragmentacji prasy dla Biblioteki Narodowej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 164097 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Narodowa , al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6082271, 6082910, faks 22 6082624.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa licencji na oprogramowanie do fragmentacji prasy dla Biblioteki Narodowej w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa bezterminowych, niewyłącznych, nieprzenoszalnych i niezbywalnych licencji na oprogramowanie do fragmentacji prasy dla Biblioteki Narodowej w Warszawie w liczbie umożliwiającej: wykonywanie na 10 stacjach roboczych wspomagania procesu skanowania, na 10 stacjach roboczych wspomagania procesu fragmentacji oraz pozwalającej na przetwarzanie przez programowanie do fragmentacji 500 000 stron A4 w rozdzielczości 300 dpi na miesiąc zgodnych z Opisem przedmiotu zamówienia-Arkuszem Cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia-Arkusz cenowy, który stanowi jednocześnie formularz do wypełnienia celem potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) oferowany przedmiot zamówienia opisany w Opisie przedmiotu zamówienia-Arkusz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ, musi podlegać 24-miesięcznej rękojmi na prawidłowe działanie dostarczonych licencji i oprogramowania, oraz 24-miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania, liczonych od dnia zakończenia procesu instalacji, konfiguracji i uruchomienia zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Zaoferowane oprogramowanie objęte licencjami będzie działać zgodnie z opisem znajdującym się w Opisie przedmiotu zamówienia-Arkuszu cenowym stanowiącym Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2) Przeszkolenie dla administratorów i użytkowników musi być świadczone osobiście przez konsultantów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, trwać będzie nie krócej niż 5 kolejnych dni roboczych po 6 godzin we wskazane przez Zamawiającego dni robocze w terminie trzech miesięcy po podpisaniu umowy. 3) Bezpośrednia pomoc przy instalacji oprogramowania musi być świadczona osobiście przez konsultantów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, trwać będzie łącznie nie krócej niż 5 kolejnych dni roboczych po 6 godzin we wskazane przez Zamawiającego dni robocze. 4. Warunki wsparcia technicznego: 1) Dostarczone oprogramowanie, co najmniej w okresie 1 roku od dnia podpisania protokołu odbioru musi być objęte wsparciem technicznym obejmującym porady i konsultacje oraz aktualizacje do wydawanych przez producenta nowszych wersji oprogramowania. 2) Wsparcie techniczne musi być świadczone zdalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej email oraz telefonu w języku polskim lub angielskim. Wykonawca będzie odpisywał na e-maile oraz odbierał połączenia telefoniczne w godzinach 9:00-16:00 CET w dni robocze. Odpowiedź na mail będzie wysyłana nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu zgłoszenia.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.31.30.00-5, 48.31.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Na mocy art. 45 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych), 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275, z późn. zm.). 4. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, dokument wadialny powinien zawierać zapis: #Wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV/264/13/15, pod nazwą: Dostawa licencji na oprogramowanie do fragmentacji prasy dla Biblioteki Narodowej w Warszawie # 5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego (konto Biblioteki Narodowej): 56 1130 1017 0020 1461 0620 0005. UWAGA: Zmienił się dotychczasowy numer konta Zamawiającego! Tytuł przelewu powinien zawierać następujący zapis: #Wadium dot. przetargu nieograniczonego-znak sprawy XIV/264/13/15 - Dostawa licencji na oprogramowanie do fragmentacji prasy dla Biblioteki Narodowej w Warszawie#. 6. Gwarancje lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wraz z ofertą (w osobnej, opisanej kopercie), al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa, w pokoju 283 - Kancelaria. Ponadto zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty kopię dokumentu wadialnego-dowód wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie, wniosek) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp poprzez określenie przypadku zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów, tj. art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 9. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 10. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonych w języku obcym, Zamawiający żąda, aby dokument sporządzony w języku obcym był składany wraz z tłumaczeniem na język polski

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Zobowiązanie musi zostać dostarczone w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadku udokumentowanego zaprzestania produkcji zaoferowanego przedmiotu umowy bądź jego elementów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku poinformować Zamawiającego o tym fakcie, jednocześnie pisemnie przedstawiając specyfikację techniczną oferowanego przez Wykonawcę oprogramowania, o parametrach nie gorszych niż oprogramowanie zaoferowane pierwotnie w ofercie i w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od przewidywanej daty dostawy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. Zmiana ta nie wiąże się ze zmianą wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, ani ze zmianą terminu wykonania zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bn.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Narodowa; al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa, pok. 1201.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, Kancelaria, pokój 283.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie