Warszawa: Dostawa wraz z montażem półek oraz dysków HDD i SSD w celu rozbudowy posiadanej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie macierzy Hitachi HUS 150
Numer ogłoszenia: 154777 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Narodowa , al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6082271, 6082910, faks 22 6082624.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem półek oraz dysków HDD i SSD w celu rozbudowy posiadanej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie macierzy Hitachi HUS 150.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: #1. Dostawa wraz z montażem półek i dysków zgodnych z #Opisem przedmiotu zamówienia - Arkuszem Cenowym#, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w celu rozbudowy posiadanej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie macierzy Hitachi HUS 150 o numerze seryjnym 93050069. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ #Opis Przedmiotu Zamówienia - Arkusz cenowy#, który stanowi jednocześnie formularz do wypełnienia celem potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. #2. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. #3. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 roku, 2) oferowany sprzęt musi posiadać znak zgodności CE, 3) oferowany sprzęt musi być pełnowartościowy, bez wad, uszkodzeń oraz w opakowaniu pozwalającym na bezpieczny transport zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1.2 wzoru umowy, 4) oferowany sprzęt opisany w #Opisie przedmiotu zamówienia-Arkusz cenowy# (Załącznik nr 1 do umowy), musi podlegać ustawowej rękojmi oraz gwarancji wraz z serwisem w okresie od dnia odbioru przedmiotu umowy - potwierdzonego podpisanym przez Strony umowy protokołem odbioru jakościowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń - do dnia 30.09.2017r. Uprawnienia z tytułu rękojmi, gwarancji oraz serwis urządzeń będą wykonywane w lokalizacji Zamawiającego (on site) i obejmować będą odbiór, naprawę lub wymianę sprzętu lub jego elementów oraz dostarczenie sprawnych egzemplarzy do siedziby Zamawiającego przy al. Niepodległości 213 na koszt i staraniem Wykonawcy w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia (zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ), 5) przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy dokument lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producenta macierzy oraz, że jest autoryzowany przez tego producenta do rozbudowy i serwisowania macierzy Hitachi HUS150, 6) przed dopuszczeniem do montażu Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie wykonywała montaż przedmiotu umowy do macierzy Hitachi HUS 150 posiada stosowne upoważnienie producenta tej macierzy, 7)Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.31.41-1, 30.23.31.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

#1. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Zobowiązanie powinno zostać dostarczone w oryginale. #2. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków ustalonych przez Zamawiającego w Rozdz. V ust. 3 pkt 3) (Sekcja III, pkt III.3.3) niniejszego ogłoszenia) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda złożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów, zasobami których będzie dysponował, tj.: opisu środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości, potwierdzającego, że podmiot ten dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na rozbudowę i serwisowanie macierzy Hitachi HUS150 wyrażającym się w tym, że podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producenta macierzy - Hitachi (Hitachi Data Systems) oraz, że jest autoryzowany przez tego producenta do rozbudowy i serwisowania macierzy Hitachi HUS150. #3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. #4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - wg załączonego wzoru (Załącznik nr 6a do SIWZ), 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

#1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadku udokumentowanego zaprzestania produkcji danego sprzętu bądź jego elementów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku poinformować Zamawiającego o tym fakcie pisemnie, w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze od przewidywanej daty dostawy oraz przedstawić specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, o parametrach nie gorszych niż sprzęt zaoferowany pierwotnie. Zmiana ta nie wiąże się ze zmianą wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, ani ze zmianą terminu wykonania zamówienia. #2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bn.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, pok. 1210.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2015 godzina 12:00, miejsce: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, Oddział-Kancelaria, pok. 283.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie w części dotyczącej pozycji c) #Opisu przedmiotu zamówienia-Arkusz cenowy# jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach (wskazać projekt / program): Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach realizowanego przez Bibliotekę Narodową projektu #Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych Merkuriusz# (nr projektu: POIG.02.03.02-14-057/13). Udział tych środków w wartości pozycji c) #Opisu przedmiotu zamówienia-Arkusz cenowy# wynosi 85 %.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie