Warszawa: Wymiana urządzenia do transportu materiałów bibliotecznych w ramach uzyskanej dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój infrastruktury, priorytet: Infrastruktura kultury
Numer ogłoszenia: 131373 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Narodowa , al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6082271, 6082910, faks 22 6082624.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana urządzenia do transportu materiałów bibliotecznych w ramach uzyskanej dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój infrastruktury, priorytet: Infrastruktura kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzenia do transportu materiałów bibliotecznych obejmująca: prace projektowe, roboty budowlane i instalacyjne, realizowane w systemie #zaprojektuj i wybuduj# w oparciu o udostępniony przez Zamawiającego Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). Roboty budowlane i instalacyjne będą realizowane w czynnych obiektach. Prace te obejmują: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, wymiana, zakup wraz z dostawą i wymianą kompletnego systemu transportu, instalację SSP, wymianę istniejącej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, zasilającej, sterowniczej, automatyki, BMS, rozbudowę sieci logicznej, LAN, WLAN, prace budowlane i adaptacyjne budynków objętych wymianą transportera, próby montażowe, uruchomienie, rozruch systemu. Wykonany przedmiot zamówienia musi być zintegrowany i kompatybilny z istniejącymi w Bibliotece Narodowej systemami sterującymi i zarządzającymi infrastrukturą teletechniczną w zakresie sieci LAN, WLAN oraz BMS. Przedmiot zamówienia obejmuje: ETAP I: a) wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego Załącznik nr 1 do wzoru umowy (Załacznik nr 3 do SIWZ), projektu budowlanego wielobranżowego, który będzie podstawą do wystąpienia przez Zamawiającego o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę; ETAP II: b) wykonanie projektów wykonawczych wielobranżowych, których wykaz stanowi Załącznik nr 1a do wzoru umowy (Załacznik nr 4 do SIWZ), c) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; a nadto: sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych, przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Roboty budowlane i instalacyjne obejmują następujący zakres: wymiana pionowego i poziomych odcinków transportera wraz ze stacjami końcowymi nadawczo-odbiorczymi w budynku C, wymiana transportera wraz ze stacjami końcowymi nadawczo - odbiorczymi w: Czytelni ogólnej w budynku A4, Czytelni humanistycznej w budynku A6, Wypożyczalni zakładowej w budynku B, likwidacja istniejącej stacji nadawczo - odbiorczej w czytelni czasopism w budynku A1; a ponadto w okresie udzielonej gwarancji: d) wykonywanie konserwacji i sprawowanie serwisu zgodnie z zapisami w § 13 Wzoru Umowy. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) Załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, 2) Załączniku nr 3 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy, 3) Załączniku nr 3a do SIWZ - Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony ppoż. dla budynków Biblioteki Narodowej al. Niepodległości 213 z marca 2012 r, 4) Załączniku nr 3b SIWZ - Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony ppoż. dla budynku magazynowego C Biblioteki Narodowej al. Niepodległości 213 z grudnia 2010 r, 5) Załączniku nr 4 do SIWZ - Wykaz dokumentacji projektowej wchodzącej w zakres opracowania przez Wykonawcę. 3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca, w dniu odbioru końcowego robót przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie gwarancyjne o zapewnieniu stałego dostępu do części zamiennych przez okres nie krótszy niż 25 lat od dnia zakończenia i odbioru końcowego robót, 2) Wykonawca udzieli ustawowej rękojmi i co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na opracowaną dokumentację projektową oraz ustawowej rękojmi i co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na pozostały przedmiot zamówienia wraz ze sprawowaniem serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w § 12 i 13 Wzoru umowy. Udzielona gwarancja obejmować będzie wszelkie wykonane prace związane z wykonaniem zamówienia oraz wszystkie dostarczone, zamontowane i uruchomione systemy, urządzenia i oprogramowania. Gwarancja obowiązuje odpowiednio od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej i końcowego odbioru robót bez wad. Gwarancja ta jest niezależna od standardowych gwarancji urządzeń i systemów, uzyskanych od producenta. 3) Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016r., 4) Wszystkie oferowane wyroby i materiały muszą posiadać znak zgodności CE, 5) Wykonawca zapewni nadzór autorski przez projektantów w okresie realizacji robót, w ramach wynagrodzenia umownego, 6) Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi zainstalowanych systemów transportu, instalacji oraz systemów monitoringu i nadzoru (w tym BMS). Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, 7) Wykonawca własnym staraniem i bez dodatkowego wynagrodzenia wykonywać będzie następujące czynności serwisu gwarancyjnego: a)przeglądy techniczne i gwarancyjne, wynikające z wymogów producentów urządzeń, systemów lub warunków eksploatacyjnych, b) konserwację wykonanych systemów wraz z zakupem, dostawą i montażem części i materiałów eksploatacyjnych, c) naprawy i usuwanie awarii powstałych w okresie obowiązującej gwarancji. 8) Zaprojektowany i wykonany system transportu materiałów bibliotecznych musi pochodzić od jednego producenta, 9) Zaprojektowane i wykonane tablice rozdzielcze dla instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania wraz z wyposażeniem muszą pochodzić od jednego producenta, a wszystkie ich elementy składowe muszą być oznaczone jednolitymi znakami firmowymi lub znakami towarowymi tego producenta, 10) W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także dla umożliwienia prawidłowego rozeznania zakresu robót Zamawiający przewiduje zebranie Wykonawców. Szczegółowe informacje dotyczące zebrania Wykonawców zawiera Rozdz. VII ust. 11 SIWZ oraz Załącznik nr 16 do SIWZ, 11) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy (§4 ust. 9 Wzoru umowy) ma obowiązek posiadać aktualne ubezpieczenie od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). Kopię opłaconej polisy (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) Wykonawca złoży u Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W przypadku gdy termin ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez wezwania najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem terminu ubezpieczenia dokona przedłużenia ubezpieczenia, a kopię opłaconej polisy (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) złoży u Zamawiającego. 12) W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych obowiązują zapisy określone z Programie Funkcjonalno - Użytkowym pkt. 1.11.9 #Rozwiązania równoważne#. W przypadku przedstawiania rozwiązań równoważnych Wykonawca jest zobowiązany: a) załączyć do oferty karty techniczne zawierające wszystkie dane techniczne. Karta techniczna musi być sporządzona w języku polskim lub złożona wraz z tłumaczeniem na język polski i podpisana przez Wykonawcę. b) wypełnić kolumnę 8 #Zgodność z PFU tak/nie# Załącznika nr 1b do SIWZ poprzez wpisanie wyrazu #NIE# - Zestawienie cen elementów robót budowlanych i instalacyjnych wraz z materiałami i urządzeniami, zgodnie z instrukcją zawartą w tym załączniku. 13) Termin wykonania zamówienia: nie dłużej jak 238 dni od daty podpisania umowy, w tym prace projektowe w terminie nie dłuższym niż 56 dni od daty podpisania umowy, przy czym opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego w terminie nie dłuższym jak 28 dni od daty podpisania umowy..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.35.10.00-2, 71.22.10.00-3, 51.61.00.00-1, 71.52.00.00-9, 45.42.11.60-3, 45.35.00.00-5, 30.13.23.00-6, 45.10.00.00-8, 45.31.00.00-3, 32.41.00.00-0, 32.42.00.00-3, 32.51.00.00-1, 32.52.00.00-4, 32.56.20.00-0, 45.11.13.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.43.00-4, 45.31.56.00-4, 45.31.60.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 238.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Na mocy art. 45 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275, z późn. zm.). 5. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, dokument wadialny powinien zawierać zapis, że Wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV/264/9/15, pod nazwą:#Wymiana urządzenia do transportu materiałów bibliotecznych# w ramach uzyskanej dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój infrastruktury, priorytet: Infrastruktura kultury. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego (konto Biblioteki Narodowej): 56 1130 1017 0020 1461 0620 0005. UWAGA: Zmienił się dotychczasowy numer konta Zamawiającego! Tytuł przelewu powinien zawierać następujący zapis: Wadium dot. przetargu nieograniczonego - znak sprawy XIV/264/9/15 - #Wymiana urządzenia do transportu materiałów bibliotecznych# w ramach uzyskanej dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój infrastruktury, priorytet: Infrastruktura kultury. 7. Gwarancje lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wraz z ofertą (w osobnej, opisanej kopercie), al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa, w pokoju 283 Oddział-Kancelaria. Ponadto zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty kopię dokumentu wadialnego/dowód wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 9. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie, wniosek) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp poprzez określenie przypadku zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów, tj. art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 10. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 11. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonych w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty lub w miejsce wskazane w pkt. 7 zostało złożone jego tłumaczenie na język polski w oryginale podpisane przez Wykonawcę lub w postaci kopii tłumaczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków ustalonych przez Zamawiającego w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2), 4) ppkt. a) i b) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda złożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów, zasobami których będzie dysponował, tj.: 1) w przypadku warunku o którym mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt.4) lit. a) i b) SIWZ: a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, c) Zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; Zobowiązanie składane jest w oryginale. 2) w przypadku warunku o którym mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt.2) SIWZ: a) Zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia; Zobowiązanie składane jest w oryginale; b) Dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zmówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z paragrafem 17 Wzoru umowy: 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany będą dotyczyć następujących zdarzeń: 1) Wykonawca złoży pisemną informację o konieczności wprowadzenia rozwiązania istotnie odbiegającego od przedstawionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia takiej zmiany z tym zastrzeżeniem, że wniosek Wykonawcy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego a zaproponowane rozwiązanie nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Każda zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zgodnie z paragrafem 2 Wzoru umowy: 3. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Zamawiającego i w następujących sytuacjach: a) na wniosek Wykonawcy z powodu wystąpienia istotnej okoliczności, niezależnej od Wykonawcy i mającej istotny wpływ na wykonanie Umowy, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4, b) siły wyższej, mającej wpływ na realizację przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowienia paragrafu 2 ust. 4 Wzoru umowy, c) na wniosek Zamawiającego z powodu wystąpienia istotnej okoliczności, niezależnej od Zamawiającego, której Zamawiający pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4. Zamawiający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 lit. a) i b) nie przedłoży Zamawiającemu pisemnego wniosku z uzasadnieniem, w którym wykaże zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 a), b). 5. Zmiana terminów pośrednich wykonania elementów robót, ustalonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, nie stanowi zmiany treści umowy pod warunkiem, że zmiany te nie będą miały wpływu na termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1. 6. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swej skuteczności wymaga zgody obydwu Stron wyrażonej w formie pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bn.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Narodowa; al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa; pok. 1209.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Biblioteka Narodowa; al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa, Oddział - Kancelaria (pok. 283).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Czas trwania zamówienia, o którym mowa w Sekcji II pkt II.2) niniejszego ogłoszenia uwzględnia 238 dni od daty podpisania umowy, w tym prace projektowe w terminie nie dłuższym niż 56 dni od daty podpisania umowy, przy czym opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego w terminie nie dłuższym jak 28 dni od daty podpisania umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie