Numer ogłoszenia: 199972 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 186096 - 2015 data 22.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6082271, 6082910, fax. 22 6082624.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: