Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 186096 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Narodowa , al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6082271, 6082910, faks 22 6082624.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie. 1) Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części - część I oraz część II. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie w zakresie: a) Część I - dostawa zestawów komputerowych zgodnych z Opisem przedmiotu zamówienia - Arkusz Cenowy część I (dostawa zestawów komputerowych) stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ oraz b) Część II - dostawa laptopów zgodnych z Opisem przedmiotu zamówienia - Arkusz Cenowy część II (dostawa laptopów), stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ. 2) Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla: a) systemu operacyjnego opisanego w Załączniku nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Arkusz Cenowy część I (dostawa zestawów komputerowych) oraz w Załączniku nr 1b do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Arkusz Cenowy część II (dostawa laptopów); zakres równoważności systemu operacyjnego opisany jest w Załączniku nr 2a do SIWZ - Zakres równoważności systemu operacyjnego (dotyczy części I - tj. dostawy zestawów komputerowych i części II zamówienia - tj. dostawy laptopów), b) pakietu biurowego opisanego w Załączniku nr 1b do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - Arkusz cenowy część II (dostawa laptopów); zakres równoważności pakietu biurowego opisany jest w Załączniku nr 2b do SIWZ - Zakres równoważności pakietu biurowego (dotyczy części II zamówienia tj. dostawy laptopów). Zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowanego przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności w przypadku zaoferowania równoważnych pakietów biurowych oraz systemów operacyjnych w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego. 3) Załącznik nr 1a do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - Arkusz cenowy część I (dostawa zestawów komputerowych) i Załącznik nr 1b do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - Arkusz cenowy część II (dostawa laptopów) stanowią jednocześnie formularze do wypełnienia celem potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca wypełnia oba ww. załączniki zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ - Instrukcja wypełniania załączników nr 1a i 1b do SIWZ (dotyczy części I - tj. dostawy zestawów komputerowych i części II zamówienia - tj. dostawy laptopów). 4) Warunki realizacji zamówienia (dla części I i II) zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Warunki gwarancji: gwarancja na sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne, laptopy, monitory, klawiatury, myszy) 36 miesięcy obejmująca naprawę lub wymianę sprzętu komputerowego w siedzibie Biblioteki Narodowej; w ramach gwarancji producent lub autoryzowany partner serwisowy producenta naprawi lub wymieni wadliwy przedmiot zamówienia na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (licząc od dnia następnego); w przypadku awarii dysków twardych, uszkodzone dyski pozostaną u Zamawiającego. 2) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku. 3) Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności CE. 4) Komputery stacjonarne oraz monitory muszą spełniać wymagania normy EnergyStar co najmniej 5,0. 5) Komputery stacjonarne, laptopy oraz monitory muszą być produkowane zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO14001. 6) Głośność pracującego komputera stacjonarnego maksymalnie 26dB. 3. Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, o które może się ubiegać jeden Wykonawca. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część zamówienia. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej na żadną część zamówienia i wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w SIWZ. 3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4) Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy. 5) Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, wraz z dostawą przedmiotu umowy dostarczy następujące dokumenty: a. deklaracje zgodności CE (dotyczy I oraz II części zamówienia), b. dokumenty poświadczające, że oferowany przedmiot umowy produkowany jest zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 (dotyczy I oraz II części zamówienia), c. certyfikaty Energy Star co najmniej 5.0. lub wydruki ze strony internetowej katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov) - potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi normy EnergyStar co najmniej 5.0 (dotyczy I części zamówienia), d. zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że zaoferowany sprzęt komputerowy spełnia wymagania odnośnie głośności zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia-Arkusz cenowy część I (dotyczy I części zamówienia).

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.23.13.00-0, 48.62.00.00-0, 48.92.00.00-3, 30.23.74.10-6, 30.23.74.60-1, 30.21.31.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Na mocy art. 45 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium: 1) W przypadku składania oferty na część I zamówienia (dostawa zestawów komputerowych) oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych), 2) W przypadku składania oferty na część II zamówienia (dostawa laptopów) oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275, z późn. zm.). 4. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, dokument wadialny powinien zawierać zapis: #Wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV/264/7/15, pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie (część I)# lub #Wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV/264/7/15, pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie (część II)# lub #Wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV/264/7/15, pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie część (I i II)# 5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego (konto Biblioteki Narodowej): 56 1130 1017 0020 1461 0620 0005. UWAGA: Zmienił się dotychczasowy numer konta Zamawiającego! Tytuł przelewu powinien zawierać następujący zapis: #Wadium dot. przetargu nieograniczonego-znak sprawy XIV/264/7/15 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie (część I)#. lub #Wadium dot. przetargu nieograniczonego-znak sprawy XIV/264/7/15 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie (część II)#. lub #Wadium dot. przetargu nieograniczonego-znak sprawy XIV/264/7/15 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie część I i II#. 6. Gwarancje lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wraz z ofertą (w osobnej, opisanej kopercie), al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa, w pokoju 283 Oddział-Kancelaria. Ponadto zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty kopię dokumentu wadialnego-dowód wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie, wniosek) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp poprzez określenie przypadku zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów, tj. art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 9. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 10. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonych w języku obcym, Zamawiający żąda, aby dokument sporządzony w języku obcym był składany wraz z tłumaczeniem na język polski

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Zobowiązanie musi zostać dostarczone w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bn.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Narodowa; al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa, pok. 1209.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, Oddział-Kancelaria, pokój 283.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa zestawów komputerowych.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa laptopów.