Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci LAN, WLAN i instalacji gniazdowej 230V w budynkach A1 i A6 Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213 w ramach zadania pn. #Dostosowanie powierzchni Biblioteki Narodowej do cyfrowego modelu pracy - modernizacja sieci logicznej i elektrycznej# dofinansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015
Numer ogłoszenia: 38740 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Narodowa , al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6082271, 6082910, faks 22 6082624.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci LAN, WLAN i instalacji gniazdowej 230V w budynkach A1 i A6 Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213 w ramach zadania pn. #Dostosowanie powierzchni Biblioteki Narodowej do cyfrowego modelu pracy - modernizacja sieci logicznej i elektrycznej# dofinansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjne polegające na zaprojektowaniu na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budynku A1 i A6 Biblioteki Narodowej w Warszawie, al. Niepodległości 213 a następnie, na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu, wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych: a) wymiany, rozbudowy wraz z infrastrukturą: sieci logicznej, instalacji elektrycznych gniazd ogólnych 230V i gniazd zasileń komputerowych DATA, b) wymiany istniejącej instalacji telefonicznej na instalację IP wraz montażem i oprogramowaniem nowych aparatów telefonicznych, c) montażu, podłączeniu i uruchomieniu centralnego UPS-a wraz z instalacją odbioru mocy. Uwaga: Wykonany przedmiot zamówienia musi być zintegrowany i kompatybilny z istniejącymi w Bibliotece Narodowej systemami sterującymi i zarządzającymi infrastrukturą teletechniczną w zakresie sieci LAN, WLAN oraz IP. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) ETAP I - na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), który będzie stanowił Załącznik nr 1 do umowy, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, której wykaz będzie stanowił Załącznik nr 1a do umowy, b) ETAP II - kompleksowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót, przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, a ponadto w okresie udzielonej gwarancji: c) wykonywanie konserwacji i serwisu. 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy. 4.Warunki realizacji zamówienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca dostarczy certyfikat 25-letniej gwarancji systemowej producenta, tj. spełnienia wymagań parametrów elektrycznych i transmisyjnych, określonych w normach ISO/IEC11801 oraz EN50173-x dla całości zainstalowanego systemu przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2) Wykonawca udzieli co najmniej 36 - miesięcznej gwarancji na kompletny przedmiot zamówienia wraz ze sprawowaniem serwisu zgodnie z wymaganiami określonymi w § 12 i 13 Wzoru umowy. Przez całość udzielonej gwarancji rozumie się wszelkie wykonane prace związane z wykonaniem zamówienia oraz wszystkie dostarczone, zamontowane i uruchomione urządzenia i oprogramowania. Gwarancja obowiązuje odpowiednio od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej i końcowego odbioru robót bez wad. Gwarancja ta jest niezależna od gwarancji dostawców (producentów) sprzętu, osprzętu, urządzeń. Przy czym termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XIV SIWZ. 3) Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015r. 4) Wszystkie oferowane wyroby i materiały muszą posiadać znak zgodności CE. 5) Wykonawca zapewni nadzór autorski przez projektantów w okresie realizacji robót, w ramach wynagrodzenia umownego. 6) Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, przed końcowym odbiorem przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego. 7) Wykonawca własnym staraniem, w ramach wynagrodzenia umownego będzie w okresie gwarancji wykonywał: a) przeglądy techniczne i gwarancyjne, wynikające z wymogów producentów urządzeń, systemów lub warunków eksploatacyjnych, b) konserwację wykonanych systemów wraz z zakupem, dostawą i montażem materiałów eksploatacyjnych, c) naprawy i usuwanie awarii. 8) Zaprojektowany i wykonany system okablowania strukturalnego LAN oraz IP musi pochodzić od jednego producenta a wszystkie elementy składowe systemu (kable połączeniowe, kable krosowe, panele krosowe, wieszaki, organizatory, gniazda) muszą być oznaczone jednolitymi znakami firmowymi lub znakami towarowymi tego producenta. 9) Zaprojektowane i wykonane tablice rozdzielcze dla instalacji gniazd ogólnego przeznaczenia 230V a także tablice pośredniczące i tablice instalacji gniazd zasileń komputerowych DATA wraz z wyposażeniem muszą pochodzić od jednego producenta a wszystkie ich elementy składowe (wyłączniki różnicowo - prądowe, wyłączniki nadprądowe, ochronniki przepięciowe, rozłączniki bezpiecznikowe, obudowy tablic, szyny połączeniowe) muszą być oznaczone jednolitymi znakami firmowymi lub znakami towarowymi tego producenta. 6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy wzięli udział w zebraniu Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Szczegółowe informacje dotyczące zebrania Wykonawców zawiera Rozdz. VII ust. 10 SIWZ oraz Załącznik nr 14 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 71.32.00.00-7, 32.41.00.00-0, 32.42.00.00-3, 32.51.00.00-1, 32.52.00.00-4, 32.56.20.00-0, 45.11.13.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.43.00-4, 45.31.56.00-4, 45.31.60.00-5, 45.31.73.00-5, 45.33.12.20-4, 45.40.00.00-1, 51.61.00.00-1, 45.30.00.00-0, 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 175.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Na mocy art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275, z późn. zm.). 5. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, dokument wadialny powinien zawierać zapis, że: Wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV/264/2/15, pod nazwą Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci LAN, WLAN i instalacji gniazdowej 230V w budynkach A1 i A6 Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213 w ramach zadania pod nazwą #Dostosowanie powierzchni Biblioteki Narodowej do cyfrowego modelu pracy - modernizacja sieci logicznej i elektrycznej# dofinansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego (konto Biblioteki Narodowej): 56 1130 1017 0020 1461 0620 0005. UWAGA: Zmienił się dotychczasowy numer konta Zamawiającego! Tytuł przelewu powinien zawierać następujący zapis: Wadium dot. przetargu nieograniczonego-znak sprawy XIV/264/2/15 - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci LAN, WLAN i instalacji gniazdowej 230V w budynkach A1 i A6 Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213 w ramach zadania pod nazwą #Dostosowanie powierzchni Biblioteki Narodowej do cyfrowego modelu pracy - modernizacja sieci logicznej i elektrycznej# dofinansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015. 7. Gwarancje lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wraz z ofertą (w osobnej, opisanej kopercie), al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa, w pokoju 283 Oddział-Kancelaria. Ponadto zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty kopię dokumentu wadialnego/dowód wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 9. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie, wniosek) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy i w art. 46 ust. 5 ustawy poprzez określenie przypadku zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów, tj. art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 10. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy. 11. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonych w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty lub w miejsce wskazane w ust. 7 niniejszego Rozdziału zostało złożone jego tłumaczenie na język polski w oryginale podpisane przez Wykonawcę lub w postaci kopii tłumaczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków ustalonych przez Zamawiającego w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2), 4) ppkt. a) i b) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda złożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów, zasobami których będzie dysponował, tj.: 1) w przypadku warunku o którym mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt.4) ppkt. a) i b) SIWZ: a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) Zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2) w przypadku warunku o którym mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt.2) SIWZ: a) Zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. b) Dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zmówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2-4 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów niżej wymienionych dokumentów: 1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - wg załączonego wzoru (Załącznik nr 9a do SIWZ), 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bn.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, Oddział-Kancelaria (pok. 283).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2015 godzina 12:00, miejsce: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, Oddział-Kancelaria (pok. 283).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie