Warszawa: Adaptacja pomieszczeń nr 266/280 na poziomie wysokiego parteru w budynku B dla potrzeb Centrum Monitoringu w kompleksie Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213
Numer ogłoszenia: 15429 - 2015; data zamieszczenia: 04.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Narodowa , al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6082271, 6082910, faks 22 6082624.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń nr 266/280 na poziomie wysokiego parteru w budynku B dla potrzeb Centrum Monitoringu w kompleksie Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjne w branży: architektonicznej, elektrycznej i teletechnicznej polegające na adaptacji pomieszczeń nr 266/280 na poziomie wysokiego parteru w budynku B dla potrzeb Centrum Monitoringu realizowane na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wielobranżowej. 2. Na wszystkie elementy robót Zamawiający posiada aktualną i kompletną dokumentację projektową. 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) Załączniku nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, 2) Dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 15 do SIWZ. 4. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca dostarczy certyfikat 25-letniej gwarancji systemowej producenta, tj. spełnienia wymagań parametrów elektrycznych i transmisyjnych, określonych w normach ISO/IEC11801 oraz EN50173-x dla całości zainstalowanego systemu przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia w terminie do 2 miesięcy od dnia odbioru końcowego kompletnego przedmiotu umowy. 2) Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na kompletny przedmiot zamówienia wraz ze sprawowaniem serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w § 10 i 11 Wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Przez całość udzielonej gwarancji rozumie się wszelkie wykonane prace związane z wykonaniem zamówienia oraz wszystkie dostarczone, zamontowane i uruchomione urządzenia i oprogramowania. Gwarancja obowiązuje odpowiednio od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad. Gwarancja ta jest niezależna od gwarancji dostawców (producentów) sprzętu, osprzętu, urządzeń. Przy czym termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XIV SIWZ. 3) Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015r. 4) Posiadanie przez oferowane wyroby i materiały znaku zgodności CE, 5) Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, w okresie przed końcowym odbiorem przedmiotu zamówienia. 6) Wykonawca własnym staraniem, w ramach wynagrodzenia umownego będzie w okresie gwarancji wykonywał: a) przeglądy techniczne i gwarancyjne, wynikające z wymogów producentów urządzeń, systemów lub warunków eksploatacyjnych, b) konserwację wykonanych systemów wraz z zakupem, dostawą i montażem materiałów eksploatacyjnych, c) naprawy i usuwanie awarii. 7) Wykonany system okablowania strukturalnego musi pochodzić od jednego producenta a wszystkie elementy składowe systemu (kable połączeniowe, kable krosowe, panele krosowe, wieszaki, organizatory, gniazda) muszą być oznaczone jednolitymi znakami firmowymi lub znakami towarowymi tego producenta. 8) Wykonane tablice rozdzielcze (wg schematów pokazanych w projekcie) wraz z wyposażeniem muszą pochodzić od jednego producenta a wszystkie ich elementy składowe (wyłączniki różnicowo - prądowe, wyłączniki nadprądowe, ochronniki przepięciowe, rozłączniki bezpiecznikowe, obudowy tablic, szyny połączeniowe) muszą być oznaczone jednolitymi znakami firmowymi lub znakami towarowymi tego producenta. 6. W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także dla umożliwienia prawidłowego rozeznania zakresu robót Zamawiający przewiduje zebranie Wykonawców. Szczegółowe informacje dotyczące zebrania Wykonawców zawiera Rozdz. VII ust. 10 SIWZ oraz Załącznik nr 14 do SIWZ. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy wzięli udział w zebraniu Wykonawców. 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych wyrobów i urządzeń pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych i eksploatacyjnych określonych w dokumentacji projektowej, tj. o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć karty katalogowe, atesty, aprobaty zawierające dane techniczne w języku polskim - wykazujące, że zastosowane przez niego rozwiązanie posiada własności użytkowe nie gorsze jak określone w dokumentacji projektowej. Jeżeli złożony dokument jest w języku obcym, Wykonawca składa go wraz z tłumaczeniem na język polski podpisanym przez Wykonawcę.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.42.00-3, 45.31.43.00-4, 45.31.43.20-0, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275, z późn. zm.). 3. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, dokument -wadialny- powinien zawierać zapis, że Wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV/264/1/15, pod nazwą Adaptacja pomieszczeń nr 266/280 na poziomie wysokiego parteru w budynku B dla potrzeb Centrum Monitoringu w kompleksie Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego (konto Biblioteki Narodowej): 88 1030 1016 0000 0000 0332 7183. Tytuł przelewu powinien zawierać następujący zapis: Wadium dot. przetargu nieograniczony-znak sprawy XIV/264/1/15 - Adaptacja pomieszczeń nr 266/280 na poziomie wysokiego parteru w budynku B dla potrzeb Centrum Monitoringu w kompleksie Biblioteki Narodowej w Warszawie al. Niepodległości 213. 5. Gwarancje lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wraz z ofertą (w osobnej, opisanej kopercie), al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa, w pokoju 283 Oddział-Kancelaria. Ponadto zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty kopię dokumentu wadialnego/dowód wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie, wniosek) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy i w art. 46 ust. 5 ustawy poprzez określenie przypadku zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów, tj. art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 8. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy. 9. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonych w języku obcym, dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonych w języku obcym, Zamawiający żąda, aby dokument sporządzony w języku obcym był składany wraz z tłumaczeniem na język polski

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków ustalonych przez Zamawiającego w Rozdz. VI ust. 1 pkt 2), 4) ppkt. a) i b) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda złożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów, zasobami których będzie dysponował, tj.: 1) w przypadku warunku o którym mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt.4) ppkt. a) i b): a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) Zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2) w przypadku warunku o którym mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt.2): a) Zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. b) Dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zmówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2-4 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów niżej wymienionych dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - wg załączonego wzoru (Załącznik nr 9a do SIWZ), 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z § 15 Wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany będą dotyczyć następujących zdarzeń: 1) Wykonawca złoży pisemną informację o konieczności wprowadzenia rozwiązania istotnie odbiegającego od przedstawionych w dokumentacji projektowej wielobranżowej, z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia takiej zmiany z tym zastrzeżeniem, że wniosek Wykonawcy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego a zaproponowane rozwiązanie nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wydłużenia wykonania przedmiotu umowy, 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Każda zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bn.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, pok. 1202.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, Oddział-Kancelaria, pok. 283.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie