Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.02.2019.KG

"Przebudowa drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno, gm. Baruchowo w km 0+000 do km 0+842"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 310,0 2019.01.16 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 61,2 2019.01.16 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.01.16 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2019.01.16 33
Projekt budowlany - Grodno pdf 3039,4 2019.01.16 28
Przedmiar robót pdf 129,4 2019.01.16 31
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Grodno pdf 493,6 2019.01.16 27
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 23,7 2019.01.16 31
Wykaz osób doc 19,4 2019.01.16 29
Wykaz robót budowlanych doc 25,0 2019.01.16 30
Wzór oferty na roboty budowlane docx 26,6 2019.01.16 30
Wzór umowy na roboty budowlane docx 40,6 2019.01.16 29
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 18,3 2019.01.16 28

Pobierz wszystkie dokumenty