Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.18.2018

"Przedmiotem zamówienia jest: asfaltowanie dróg na terenie Gminy Niepołomice z wykonaniem poboczy, odwodnieniem (rowy przydrożne) oraz robotami towarzyszącymi - humusowanie, regulacja kratek ściekowych, włazów kanałowych itp. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe. 2. Roboty ziemne. 3. Wykonanie podbudowy. 4. Ułożenie nawierzchni z mas asfaltobetonowych. 5. Wykonanie pobocza. 6. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnienie projektu z zarządcą ruchu i uzyskanie opinii z Komendy Powiatowej Policji. 7. Roboty towarzyszące i wykończeniowe w tym wytyczenie dróg na których będą prowadzone roboty budowlane. Uwaga: Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 193,4 2018.07.05 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,8 2018.07.05 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.07.05 8
Formularz oferty doc 52,5 2018.07.05 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,5 2018.07.05 11
Projekt umowy doc 166,5 2018.07.05 13
PRZEDMIAR ROBÓT ASFALTOWANIE W 2018 ROKU docx 14,7 2018.07.05 17
Specyfikacje Techniczne na asfalt. dróg w 2018 roku. VI 2018 docx 258,1 2018.07.05 9
wykaz dróg do asfalt. w 2018 roku docx 33,3 2018.07.05 13
Wykaz osób doc 20,7 2018.07.05 8
Wykaz robót budowlanych doc 26,4 2018.07.05 7
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,5 2018.07.05 4

Pobierz wszystkie dokumenty