Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-165/18

"Wykonywanie bieżących remontów dachów w obiektach na terenie MS AGH w Krakowie. KC-zp.272-165/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,0 2018-04-06 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,1 2018-04-06 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,1 2018-04-06 41
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 27,5 2018-04-06 50
Wzór formularza oferty doc 27,9 2018-04-06 41
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018-04-06 38
wzór umowy doc 220,5 2018-04-06 43
wzór Wykaz osób doc 38,5 2018-04-06 40
wzór wykazu wykonanych robót doc 44,0 2018-04-06 38
Wzór zobowiązania doc 91,0 2018-04-06 39
Załacznik nr 1A do formularza oferty - kosztorys cenowy (przedmiar) xls 50,0 2018-04-06 47
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 27,3 2018-04-06 39

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - zmiana warunku doc 219,1 2018-04-23 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Nowy wzór Wykaz osób doc 40,0 2018-04-23 20
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I doc 17,2 2018-04-23 15
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II doc 20,0 2018-04-23 16
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,6 2018-04-23 21

Pobierz wszystkie dokumenty