Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-165/18

"Wykonywanie bieżących remontów dachów w obiektach na terenie MS AGH w Krakowie. KC-zp.272-165/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,0 2018.04.06 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,1 2018.04.06 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,1 2018.04.06 70
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 27,5 2018.04.06 82
Wzór formularza oferty doc 27,9 2018.04.06 66
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.04.06 61
wzór umowy doc 220,5 2018.04.06 65
wzór Wykaz osób doc 38,5 2018.04.06 71
wzór wykazu wykonanych robót doc 44,0 2018.04.06 65
Wzór zobowiązania doc 91,0 2018.04.06 64
Załacznik nr 1A do formularza oferty - kosztorys cenowy (przedmiar) xls 50,0 2018.04.06 75
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 27,3 2018.04.06 64

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - zmiana warunku doc 219,1 2018.04.23 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Nowy wzór Wykaz osób doc 40,0 2018.04.23 50
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I doc 17,2 2018.04.23 39
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II doc 20,0 2018.04.23 39
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,6 2018.04.23 57

Pobierz wszystkie dokumenty