Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-286/17

"Wykonanie bieżących robót remontowych w obiektach AGH w Krakowie- KC-zp.272-286/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 237,1 2017-05-25 175

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 84,6 2017-05-25 275

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,5 2017-06-09 141
Formularz oferty doc 49,0 2017-05-25 240
Wykaz osób doc 41,0 2017-05-25 235
Wykaz robót doc 48,0 2017-05-25 238
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2017-05-25 235
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2017-05-25 231
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2017-05-25 230
Wzór umowy doc 219,0 2017-05-25 237
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-05-25 228

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - Zadanie częściowe nr 1 i Zadanie częściowe nr 2 doc 216,1 2017-06-01 158

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017-06-09 154

Pobierz wszystkie dokumenty