Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-286/17

"Wykonanie bieżących robót remontowych w obiektach AGH w Krakowie- KC-zp.272-286/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 237,1 2017-05-25 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 84,6 2017-05-25 183

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,5 2017-06-09 49
Formularz oferty doc 49,0 2017-05-25 142
Wykaz osób doc 41,0 2017-05-25 137
Wykaz robót doc 48,0 2017-05-25 143
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2017-05-25 136
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2017-05-25 136
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2017-05-25 137
Wzór umowy doc 219,0 2017-05-25 141
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-05-25 135

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - Zadanie częściowe nr 1 i Zadanie częściowe nr 2 doc 216,1 2017-06-01 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017-06-09 54

Pobierz wszystkie dokumenty