Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/16/18

"Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji Projektu nr POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.: Modernizacja energetyczna w budynkach A Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. wraz z Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0057/16-01 z dnia 5 czerwca 2017 r., Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0057/16-02 z dnia 6 października 2017 r. oraz Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0057/16-03 z dnia 19 grudnia 2018 r. w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 "

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS001-000037-pl pdf 136,6 2019.01.02 251

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 16_2018 docx 2223,9 2019.01.02 218

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty (NIEAKTUALNY) docx 2157,9 2019.01.02 173
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego xlsx 104,6 2019.01.02 181
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór Wniosku o zatwierdzenie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i osprzętu docx 2149,2 2019.01.02 170
Załącznik nr 12 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny docx 2151,2 2019.01.02 169
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umowy docx 2148,6 2019.01.02 172
Załącznik nr 14 do SIWZ - Wzór Karty zgłoszenia awarii docx 2151,2 2019.01.02 145
Załącznik nr 15 do SIWZ - Protokół Wykonania Elementów (Protokół Część I i Część II) xlsx 105,8 2019.01.02 173
Załącznik nr 16 do SIWZ - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie pdf) pdf 76,9 2019.01.02 189
Załącznik nr 16 do SIWZ - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie xml) xml 80,4 2019.01.02 171
Załącznik nr 17 do SIWZ - Instrukcja przygotowania i przesłania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej docx 2156,5 2019.01.02 176
Załącznik nr 18 do SIWZ - Informacja o zebraniu Wykonawców docx 55,2 2019.01.02 167
Załącznik nr 2 do SIWZ - 1a do Formularza Oferty - Tabela Elementów Skończonych xlsx 106,8 2019.01.02 172
Załącznik nr 3 do SIWZ - 1b do Formularza Oferty - Oferowane rozwiązania równoważne dla materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i osprzętu xlsx 110,0 2019.01.02 168
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia docx 6863,6 2019.01.02 237
Załącznik nr 4a do SIWZ - Rysunek poglądowy nr 1a do OPZ - Etap I pdf 486,2 2019.01.02 198
Załącznik nr 4b do SIWZ - Rysunek poglądowy nr 1b do OPZ - Etap II cześć 1 pdf 474,0 2019.01.02 185
Załącznik nr 4c do SIWZ - Rysunek poglądowy nr 1c do OPZ - Etap II część 2 pdf 489,7 2019.01.02 178
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt budowlano - wykonawczy wymiany warstw izolacyjnych +STWiOR pdf 55519,5 2019.01.02 254
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt wielobranżowy kompleksowy dla montażu paneli fotowoltaicznych +STWiOR pdf 21018,4 2019.01.02 221
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy docx 105,1 2019.01.02 185
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz robót docx 61,8 2019.01.02 178
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób doc 87,5 2019.01.02 161

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SIWZ (2019-01-15) docx 64,2 2019.01.15 197
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty (zmieniony w dniu 2019-01-15) docx 2160,0 2019.01.15 168

Pobierz wszystkie dokumenty