Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/13/17

"Wymiana instalacji oświetleniowej w toaletach budynku A3 wraz z dostawą opraw oświetleniowych oraz wykonanie systemu zarządzania energią elektryczną w budynkach A Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie, w ramach realizacji Projektu nr POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.: Modernizacja energetyczna w budynkach A Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. "

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 538304-N-2017 pdf 117,7 2017-06-23 226

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_13_17 doc 343,0 2017-06-23 264

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 1a do SIWZ - Zał. 1a do Formularza ofertowego - Oferowane rozwiązania równoważne xls 1984,0 2017-06-23 277
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy docx 73,2 2017-06-23 287
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób doc 88,0 2017-06-23 276
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy doc 67,0 2017-06-23 264
Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umowy docx 54,7 2017-06-23 272
Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego xls 1983,5 2017-06-23 272
Załącznik nr 14 do SIWZ - Wzór Wniosku o zatwierdzenie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i osprzętu, docx 56,9 2017-06-23 261
Załącznik nr 15 do SIWZ - Informacja o zebraniu Wykonawców doc 64,0 2017-06-23 279
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia docx 67,1 2017-06-23 295
Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt Wymiana instalacji oświetleniowej w toaletach budynku A3 BN (...) wraz ze STWiOR pdf 19954,8 2017-06-23 300
Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt System Zarządzania Energią Elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia w budynkach A BN (...) wraz ze STWiOR pdf 9099,3 2017-06-23 291
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór Umowy docx 89,7 2017-06-23 273
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny docx 56,3 2017-06-23 266
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania docx 63,1 2017-06-23 269
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu docx 59,8 2017-06-23 262
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz robót docx 60,2 2017-06-23 279

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SIWZ (2017-06-28) doc 65,5 2017-06-27 195

Pobierz wszystkie dokumenty