Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/4/17

"Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji Projektu nr POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.: "Modernizacja energetyczna w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie" na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. "

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 71210-2017 html 51,2 2017.04.21 547

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 81395_2017 html 3,0 2017.05.10 456

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_-4_17 doc 378,0 2017.04.21 551

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy docx 63,4 2017.04.21 624
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz robót docx 62,1 2017.04.21 586
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy docx 55,6 2017.04.21 565
Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umowy docx 55,1 2017.04.21 645
Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór Karty zgłoszenia awarii docx 58,9 2017.04.21 573
Załącznik nr 14 do SIWZ - Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowwgo xlsx 54,2 2017.04.21 603
Załącznik nr 15 do SIWZ - Wzór Wniosku o zatwierdzenie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i osprzętu, docx 58,7 2017.04.21 561
Załącznik nr 16 do SIWZ - Informacja o zebraniu Wykonawców doc 64,0 2017.04.21 561
Załącznik nr 17 do SIWZ - Przedmiar - Wymiana warstw izolacyjnych stropodach pdf 1211,0 2017.04.21 597
Załącznik nr 18 do SIWZ - Przedmiar - Montaż paneli fotowoltaicznych pdf 2266,6 2017.04.21 595
Załącznik nr 1a do SIWZ -Tabela róbót wraz z ich wyceną xls 100,5 2017.04.21 616
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia docx 56,8 2017.04.21 674
Załącznik nr 2a do SIWZ - Rysunek poglądowy nr 1a do OPZ - Etap I pdf 2562,4 2017.04.21 578
Załącznik nr 2b do SIWZ - Rysunek poglądowy nr 1b do OPZ - Etap II część 1 pdf 2578,5 2017.04.21 595
Załącznik nr 2c do SIWZ - Rysunek poglądowy nr 1c do OPZ - Etap II część 2 pdf 2453,5 2017.04.21 561
Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt bud.-wyk. wymiany warstw izolacyjnych stropodachów +STWiOR pdf 42228,8 2017.04.21 595
Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt wielobranżowy kompleksowy dla montażu paneli fotowoltaicznych +STWiOR pdf 21018,4 2017.04.21 587
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór Umowy docx 87,5 2017.04.21 647
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny docx 57,5 2017.04.21 604
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania docx 62,8 2017.04.21 576
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu docx 59,3 2017.04.21 567
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób doc 86,0 2017.04.21 583

Zmiany specyfikacji

Pobierz wszystkie dokumenty