Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/2/17

"Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach realizacji Projektu nr POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.: "Modernizacja energetyczna w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie" na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. "

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 58673 - 2017 html 122,5 2017.04.04 668

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 59558-2017 html 23,1 2017.04.05 660

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ -2_17 doc 380,0 2017.04.04 566

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy docx 64,5 2017.04.04 668
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz robót docx 62,7 2017.04.04 659
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy docx 55,6 2017.04.04 635
Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umowy docx 55,8 2017.04.04 675
Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór Karty zgłoszenia awarii docx 59,4 2017.04.04 669
Załącznik nr 14 do SIWZ - Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowwgo xlsx 54,4 2017.04.04 653
Załącznik nr 15 do SIWZ - Wzór Wniosku o zatwierdzenie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i osprzętu, docx 59,4 2017.04.04 632
Załącznik nr 16 do SIWZ - Informacja o zebraniu Wykonawców doc 64,0 2017.04.04 633
Załącznik nr 17 do SIWZ - Przedmiar - Wymiana warstw izolacyjnych stropodach pdf 1211,0 2017.04.04 709
Załącznik nr 18 do SIWZ - Przedmiar - Montaż paneli fotowoltaicznych pdf 2266,6 2017.04.04 1386
Załącznik nr 1a do SIWZ -Tabela róbót wraz z ich wyceną xls 100,5 2017.04.04 652
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia docx 60,0 2017.04.04 710
Załącznik nr 2a do SIWZ - Rysunek poglądowy nr 1a do OPZ - Etap I pdf 2562,4 2017.04.04 641
Załącznik nr 2b do SIWZ - Rysunek poglądowy nr 1b do OPZ - Etap II część 1 pdf 2578,5 2017.04.04 594
Załącznik nr 2c do SIWZ - Rysunek poglądowy nr 1c do OPZ - Etap II część 2 pdf 2453,5 2017.04.04 633
Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt bud.-wyk. wymiany warstw izolacyjnych stropodachów +STWiOR pdf 42228,8 2017.04.04 667
Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt wielobranżowy kompleksowy dla montażu paneli fotowoltaicznych +STWiOR pdf 21018,4 2017.04.04 691
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór Umowy docx 88,4 2017.04.04 657
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny docx 58,3 2017.04.04 746
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania docx 62,8 2017.04.04 668
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu docx 60,2 2017.04.04 643
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób doc 86,0 2017.04.04 638

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z zebrania wykonawców (2017-04-11) doc 75,0 2017.04.11 604

Pobierz wszystkie dokumenty